Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін.

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін.

74721
Немає в наявності
 
 
Автори: Олександр Юрійович Степаненко, Олена Вікторівна Мірошниченко, Людмила Олександрівна Зайченко та ін.
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів  — медичних університетів, інститутів й академій, лікарів різних спеціальностей, а також біологів
Видавсництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська, англійська, російська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 152
ISBN: 978-617-505-547-2
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін.

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.
Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу — забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, лікарів різних спеціальностей, а також біологів.


The study guide was prepared by the staff of the Department of Histology, Cytology, and Embryology of Kharkiv National Medical University.
The Atlas contains microphotographs of histological specimens selected according to the learning plan and text commentaries on them disclosing the structural and functional organization of the organs and structures under study. The Atlas was created with the aim of providing understanding of functional causes of any structural element. The study guide can be used both for self-study of the subject and preparation for tests. It is intended to promote comprehensive, consistent, and thorough mastering of the material. All the terms are given according to the international histological and embryological nomenclatures.
For students of higher education establishments — medical universities, institutes, and academies, doctors of diff erent specialties, and also biologists.


Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Харьковского национального медицинского университета.
Атлас содержит цветные микрофотографии программных гистологических препаратов, а также текстовый комментарий к ним, раскрывающий структурно-функциональную организацию органов и структур, которые изучаются. Цель создания атласа — обеспечить понимание функциональной обусловленности любого структурного элемента. Учебное пособие может быть использовано как при самостоятельном изучении предмета, так и во время подготовки к контрольным занятиям и предназначен способствовать всестороннему, последовательному и глубокому усвоению материала. Все термины приведены в соответствии с международными гистологической и эмбриологической номенклатурами.
Для студентов высших учебных заведений – медицинских университетов, институтов и академий, врачей разных специальностей, а также биологов.

Зміст книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін.

Тема І. Цитология
Препарат № 1. Загальна морфологія клітини. Клітини печінки (гепатоцити)
Препарат № 2. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового ганглія
Препарат № 3. Включення глікогену в клітинах печінки
Препарат № 4. Включення жиру в клітинах печінки
Препарат № 5. Пігментні включення у пігментних клітинах (меланоцитах)
Препарат № 6. Мітоз
Тема ІI. Ембріологія
Препарат № 7. Яйцеклітина
Препарат № 8. Сперматозоїди
Препарат № 9. Бластула
Препарат № 10. Первинна смужка
Препарат № 11. Осьові органи зародка
Препарат № 12. Тулубова й амніотична складки
Тема  ІII. Епітальні тканини
Препарат № 13. Одношаровий низький призматичний (кубічний) епітелій
Препарат № 14. Одношаровий високий призматичний (циліндричний) епітелій
Препарат № 15. Одношаровий плоский целомічний епітелій — мезотелій
Препарат № 16. Одношаровий багаторядний миготливий (війчастий) епітелій
Препарат № 17. Перехідний епітелій сечового міхура
Препарат № 18. Прості трубчасті залози матки
Препарат № 19. Одноклітинні ендоепітеліальні залози (клітини Лейдіга) і прості альвеолярні нерозгалужені екзоепітеліальні залози
Тема ІV. Кров
Препарат № 20. Мезенхіма зародка курчати
Препарат № 21. Кров людини (мазок)
Тема V. Сполучні тканини
Препарат № 22. Пухка сполучна тканина
Препарат № 23. Сухожилок (поздовжній зріз)
Препарат № 24. Еластична зв’язка (поздовжній зріз)
Препарат № 25. Ретикулярна тканина лімфатичного вузла
Препарат № 26. Жирова тканина
Тема VІ. Хрящові тканини
Препарат № 27. Гіаліновий хрящ
Препарат № 28. Еластичний хрящ
Препарат № 29. Волокнистий хрящ
Тема VІІ. Кісткові тканини
Препарат № 30. Поперечний зріз трубчастої кістки
Препарат № 31. Розвиток кісткової тканини з мезенхіми (прямий остеогенез)
Препарат № 32. Розвиток кістки на місці хряща (непрямий остеогенез)
Тема VІІІ. М’язові тканини
Препарат № 33. Гладка м’язова тканина сечового міхура
Препарат № 34. Посмугована скелетна м’язова тканина язика
Препарат № 35. Посмугована серцева м’язова тканина
Тема IX. Нервова тканина
Препарат № 36. Хроматофільна речовина (тигроїд, або субстанція Ніссля) у нейронах спинного мозку
Препарат № 37. Нейрофібрили в нейронах спинного мозку
Препарат № 38. Безмієлінові нервові волокна
Препарат № 39. Мієлінові нервові волокна
Тема Х. Нервова система
Препарат № 40. Спинномозковий вузол
Препарат № 41. Спинний мозок
Препарат № 42. Мозочок
Препарат № 43. Кора великих півкуль головного мозку
Тема ХI. Сенсорна система
Препарат № 44. Рогівка
Препарат № 45. Задня стінка ока
Препарат № 46. Спіральний орган
Тема ХII. Шкіра
Препарат № 47. Шкіра пальця людини
Препарат № 48. Шкіра з волоссям
Тема ХІII. Серцевосудинна система
Препарат № 49. Артеріоли, капіляри й венули — мікроциркуляторне русло
Препарат № 50. Артерія м’язового типу
Препарат № 51. Артерія еластичного типу
Препарат № 52. Вена м’язового типу
Препарат № 53. Ендокард, міокард і волокна Пуркіньє
Тема ХІV. Імунна система
Препарат № 54. Червоний кістковий мозок
Препарат № 55. Загруднинна залоза (тимус)
Препарат № 56. Піднебінний мигдалик
Препарат № 57. Селезінка
Препарат № 58. Лімфатичний вузол
Тема ХV. Ендокринна система
Препарат № 59. Гіпофіз
Препарат № 60. Щитоподібна залоза
Препарат № 61. Прищитоподібна залоза
Препарат № 62. Надниркова залоза
Тема ХVI. Травна система
Препарат № 63. Ниткоподібні сосочки язика
Препарат № 64. Листоподібні сосочки язика
Препарат № 65. Розвиток зуба, рання стадія (закладка емалевого органа)
Препарат № 66. Розвиток зуба пізня стадія (утворення дентину та емалі)
Препарат № 67. Привушна слинна залоза
Препарат № 68. Змішана слинна залоза
Препарат № 69. Стравохід (поперечний розріз)
Препарат № 70. Перехід стравоходу в шлунок
Препарат № 71. Дно шлунка
Препарат № 72. Пілорична частина шлунка
Препарат № 73. Дванадцятипала кишка
Препарат № 74. Тонка (порожня або клубова) кишка
Препарат № 75. Товста кишка
Препарат № 76. Печінка людини
Препарат № 77. Печінка свині
Препарат № 78. Підшлункова залоза
Тема ХVII. Дихальна система
Препарат № 79. Трахея
Препарат № 80. Легеня
Тема ХVІII. Видільна система
Препарат № 81. Нирка
Препарат № 82. Сечовід
Препарат № 83. Січовий міхур
Тема ХIX. Чоловіча статева система
Препарат № 84. Сім’яник (яєчко)
Препарат № 85. Над’яєчко
Препарат № 86. Передміхурова залоза
Тема ХX. Жіноча статева система
Препарат № 87. Яєчник
Препарат № 88. Жовте тіло
Препарат № 89. Матка
Препарат № 90. Грудна (молочна) залоза
Препарат № 91. Плідна частина плаценти
Препарат № 92. Материнська частина плаценти
 
Topic І. Cytology
Slide 1. General morphology of the cell. The liver cells (hepatocytes)
Slide 2. The Golgi apparatus in neurons of the spinal ganglion
Slide 3. Inclusions of glycogen in the liver cells
Slide 4. Lipid inclusions in the liver cells
Slide 5. The pigment inclusions in the pigment cells (melanocytes)
Slide 6. Mitosis
Topic ІI. Embriology
Slide 7. Ovum
Slide 8. Spermatozoa
Slide 9. Blastula
Slide 10. Primitive streak
Slide 11. Axial embryonic organs
Slide 12. Amniotic fold and body fold
Topic III. Epithelial Tissues
Slide 13. Simple cuboidal epithelium
Slide 14. Simple columnar epithelium
Slide 15. Simple squamous coelomic epithelium — mesothelium
Slide 16. Pseudostratified columnar ciliated epithelium
Slide 17. Transitional epithelium of the bladder
Slide 18. Simple tubular glands of the uterus
Slide 19. Unicellular endoepithelial glands (Leydig cells) and simple unbranched alveolar exoepithelial glands
Topic IV. Blood
Slide 20. Mesenchyme of the chicken embryo
Slide 21. Human blood smear
Topic V. CONNECTIVE TISSUES
Slide 22. Loose connective tissue
Slide 23. Tendon (longitudinal section)
Slide 24. Elastic ligament (longitudinal section)
Slide 25. Reticular tissue of the lymph node
Slide 26 Adipose tissue
Topic VI. Cartilage
Slide 27. Hyaline cartilage
Slide 28. Elastic cartilage
Slide 29. The fibrous cartilage
Topic VII. Bone Tissue
Slide 30. Cross section through the compact bone
Slide 31. Intramembranous ossification
Slide 32. Endochondral ossification
Topic VІІІ. Muscle Tissue
Slide 33. Smooth muscle tissue of the urinary bladder
Slide 34. Striated skeletal muscle of the tongue
Slide 35. Striated cardiac muscle
Topic IX. Nerve Tissue
Slide 36. Nissl bodies (tigroid bodies, chromatophilic subsstance) in the neurons of the spinal cord
Slide 37. Neurofibrils in the neurones of the spinal cord
Slide 38. Unmyelinated nerve fibers
Slide 39. Myelinated nerve fibers
Topic X. Nervous System
Slide 40. Cerebrospinal ganglion
Slide 41. Spinal cord
Slide 42. Cerebellum
Slide 43. Cerebral cortex
Topic XI. Sensory System
Slide 44. Cornea
Slide 45. Retina of the eye
Slide 46. Spiral organ of Corti
Topic ХII. Skin
Slide 47. The thick skin of the human finger
Slide 48. The thin skin with a hair
Topic ХІII. Cardiovascular System
Slide 49. Arterioles, capillaries and venules
Slide 50. Muscular artery
Slide 51. Elastic artery
Slide 52. Muscular vein
Slide 53. Endocardium, myocardium, epicardium and the Purkinje fibers of the heart
Topic ХІV. Immune System
Slide 54. Red bone marrow
Slide 55. Thymus
Slide 56. Palatine tonsil
Slide 57. Spleen
Slide 58. Lymph node
Topic ХV. Endocrine System
Slide 59. Pituitary gland (hypophysis)
Slide 60. Thyroid gland
Slide 61. Parathyroid gland
Slide 62. Adrenal gland
Topic XVI. Digestive System
Slide 63. Filiform papillae
Slide 64. Foliate papillae of the tongue
Slide 65. Tooth development, early stage (anlage of the enamel organ)
Slide 66. The late stage of tooth development (dentin and enamel formation)
Slide 67. Parotid gland
Slide 68. Mixed (serous-mucous) salivary gland
Slide 69. Esophagus (cross-section)
Slide 70. Esophagogastric junction
Slide 71. The fundus of the stomach
Slide 72. The pyloric part of the stomach
Slide 73. Duodenum
Slide 74. Ileum
Slide 75. Colon
Slide 76. Liver of Human
Slide 77. Liver of Pig
Slide 78. Pancreas
Topic XVII. Respiratory System
Slide 79. Trachea
Slide 80. Lung
Topic XVІII. Urinary System
Slide 81. Kidney
Slide 82. Ureter
Slide 83. Urinary bladder
Topic XIX. Male Reproductive System
Slide 84. Testis
Slide 85. Epididymis
Slide 86. Prostate gland
Topic ХX. Female Reproductive System
Slide 87. Ovary
Slide 88. Corpus luteum
Slide 89. Uterus
Slide 90. Mammary gland
Slide 91. Fetal portion of placenta
Slide 92. Maternal portion of placenta

Тема І. Цитология
Препарат № 1. Общая морфология клетки. Клетки печени (гепатоциты)
Препарат № 2. Комплекс Гольджи в нейроцитах спинномозгового ганглия
Препарат № 3. Включения гликогена в клетках печени
Препарат № 4. Включения жира в клетках печени
Препарат № 5. Пигментные включения в пигментных клетках (меланоцитах)
Препарат № 6. Митоз
Тема ІI. Эмбрилогия
Препарат № 7. Яйцеклетка
Препарат № 8. Сперматозоиды
Препарат № 9. Бластула
Препарат № 10. Первичная полоска
Препарат № 11. Осевые органы зародыша
Препарат № 12. Туловищная и амниотическая складки
Тема ІII. Эпителиальные ткани
Препарат № 13. Однослойный низкий призматический (кубический) эпителий
Препарат № 14. Однослойный высокий призматический (цилиндрический) эпителий
Препарат № 15. Однослойный плоский целомический эпителий — мезотелий
Препарат № 16. Однослойный многорядный мерцательный (реснитчатый) эпителий
Препарат № 17. Переходный эпителий мочевого пузыря
Препарат № 18. Простые трубчатые железы матки
Препарат № 19. Одноклеточные эндоэпителиальные железы (клетки Лейдига) и простые альвеолярные неразветвленные экзоэпителиальные железы
Тема ІV. Кровь
Препарат № 20. Мезенхима зародыша цыпленка
Препарат № 21. Кровь человека (мазок)
Тема V. Соединительные ткани
Препарат № 22. Рыхлая соединительная ткань
Препарат № 23. Сухожилие (продольный срез)
Препарат № 24. Эластическая связка (продольный срез)
Препарат № 25. Ретикулярная ткань лимфатического узла
Препарат № 26. Жировая ткань
Тема VІ. Хрящевые ткани
Препарат № 27. Гиалиновый хрящ
Препарат № 28. Эластический хрящ
Препарат № 29. Волокнистый хрящ
Тема VІІ. Костные ткани
Препарат № 30. Поперечный срез трубчатой кости
Препарат № 31. Развитие костной ткани из мезенхимы (прямой остеогенез)
Препарат № 32. Развитие кости на месте хряща (непрямой остеогенез)
Тема VІІІ. Мышечные ткани
Препарат № 33. Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря
Препарат № 34. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань языка
Препарат № 35. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань
Тема IX. Нервная ткань
Препарат № 36. Хроматофильное вещество (тигроид, или субстанция Ниссля) в нейронах спинного мозга
Препарат № 37. Нейрофибриллы в нейронах спинного мозга
Препарат № 38. Безмиелиновые нервные волокна
Препарат № 39. Миелиновые нервные волокна
Тема Х. Нервная система
Препарат № 40. Спинномозговой узел
Препарат № 41. Спинной мозг
Препарат № 42. Мозжечок
Препарат № 43. Кора больших полушарий головного мозга
Тема ХI. Сенсорная система
Препарат № 44. Роговица
Препарат № 45. Задняя стенка глаза
Препарат № 46. Спиральный орган
Тема ХII. Кожа
Препарат № 47. Кожа пальца человека
Препарат № 48. Кожа с волосом
Тема ХІII. Сердечно-сосудистая система
Препарат № 49. Артериолы, капилляры и венулы — микроциркуляторное русло
Препарат № 50. Артерия мышечного типа
Препарат № 51. Артерия эластического типа
Препарат № 52. Вена мышечного типа
Препарат № 53. Эндокард, миокард и волокна Пуркинье
Тема ХІV. Иммунная система
Препарат № 54. Красный костный мозг
Препарат № 55. Тимус
Препарат № 56. Нёбная миндалина
Препарат № 57. Селезенка
Препарат № 58. Лимфатический узел
Тема ХV. Эндокринная система
Препарат № 59. Гипофиз
Препарат № 60. Щитовидная железа
Препарат № 61. Паращитовидная (околощитовидная) железа
Препарат № 62. Надпочечник
Тема ХVI. Пищеварительная система
Препарат № 63. Нитевидные сосочки языка
Препарат № 64. Листовидные сосочки языка
Препарат № 65. Развитие зуба, ранняя стадия (закладка эмалевого органа)
Препарат № 66. Развитие зуба поздняя стадия (образование дентина и эмали)
Препарат № 67. Околоушная слюнная железа
Препарат № 68. Смешанная слюнная железа
Препарат № 69. Пищевод (поперечный разрез)
Препарат № 70. Переход пищевода в желудок
Препарат № 71. Дно желудка
Препарат № 72. Пилорическая часть желудка
Препарат № 73. Двенадцатиперстная кишка
Препарат № 74. Тонкая (тощая или подвздошная) кишка
Препарат № 75. Толстая кишка
Препарат № 76. Печень человека
Препарат № 77. Печень свиньи
Препарат № 78. Поджелудочная железа
Тема ХVII. Дыхательная система
Препарат № 79. Трахея
Препарат № 80. Легкое
Тема ХVІII. Выделительная система
Препарат № 81. Почка
Препарат № 82. Мочеточник
Препарат № 83. Мочевой пузырь
Тема ХIX. Мужская половая система
Препарат № 84. Семенник (яичко)
Препарат № 85. Придаток яичка
Препарат № 86. Предстательная железа
Тема ХX. Женская половая система
Препарат № 87. Яичник
Препарат № 88. Желтое тело
Препарат № 89. Матка
Препарат № 90. Грудная (молочная) железа
Препарат № 91. Плодная часть плаценты
Препарат № 92. Материнская часть плаценты

Автори книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін.

О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко, Т.В. Деєва, В.В. Верещакіна, Н.І. Мар‘єнко

Характеристики книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська, англійська, російська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 152
Обкладинка: тверда
Формат: 84х108/16
Вага: 735 г
ISBN:
978-617-505-547-2

 

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—IV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошниченко, Л.О. Зайченко та ін. (український, англійський, російський текст)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, відгуки, зміст, опис, автори, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Дніпропетровськ, Вінниця, Луцьк, Кіровоград, Чернігів, Луганськ, Чернівці, Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Ужгород, Хмельницький, Суми, Тернопіль, Черкаси, Рівне, Запоріжжя, Полтава, Харків, Кременчук, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.