Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.

Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.

В наличии
До завершения акции:
530 грн477 грн
Авторы: А.П. Яворовский, И.В. Сер­гета, Ю.А. Паустовский, В.И. Зенкина и др.; под редакцией А.П. Яворовского
Гриф: рекомендовано ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей-интернов, врачей, специалистов по охране труда
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2021
Количество страниц: 488 (двуцветные) + 4 цветной вклейки
ISBN: 978-617-505-857-2
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.

Останніми роками істотно посилилася увага до проблем охорони праці в медичній галузі, яка вимагає інтенсивного підвищення професійного рівня знань і вмінь у працівників медицини. Ці нові виклики вимагають уникати ризиків, пов’язаних із особливостями медичної професії.
Книга написана провідними спеціалістами країни з охорони праці в медичній галузі за редакцією академіка Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, дійсного члена Міжнародної академії наук екологічної безпеки О.П. Яворовського.
Видання:
формує у студентів знання, уміння і компетенції з медичних, правових, інженерно-технічних та соціально-економічних питань, а також медично-профілактичне й екологічне мислення;
приділяє особливу увагу питанням гігієни та фізіології праці крізь призму причинно-наслідкового впливу характеру і умов праці на функціональний стан і працездатність медичних працівників та закономірність розвитку втоми;
виховує культуру безпеки та управління охороною праці в медичній галузі та передбачає сприятливі умови виробничого середовища згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актами;
висвітлює питання з комплексу заходів, спрямованих на зниження або усунення факторів ризику, збереження високого рівня працездатності, запобігання виникненню професійних та виробничо обумовлених захворювань, нещасних випадків та формування безпечного середовища у медичній галузі.
Невідкладна медична допомога викладена відповідно до типових аварій і нещасних випадків, що трапляються у закладах охорони здоров’я.
Книга розрахована на студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків, спеціалістів із охорони праці.

Содержание книги Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.

Передмова
Глава 1. Охорона праці як безпека і гігієна праці: мета, об’єкт, предмет, завдання, методологія, зв’язок з іншими дисциплінами, історія розвитку
Небезпечність і шкідливість праці медичних працівників
Освітні, наукові та організаційні аспекти охорони праці
Освітні та наукові заходи для безпеки праці медичних працівників
Співвідношення безпекових і гігієнічних питань в охороні праці
Рівні та ризики прояву небезпечної та шкідливої дії
Мета охорона праці
Об’єкт охорони праці
Предмет охорони праці
Завдання охорони праці
Методологія і методи охорони праці
Зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами
Коротка історія розвитку охорони праці — гігієни і безпеки праці
Глава 2. Правові та організаційні основи охорони праці
Правові основи охорони праці
Міжнародні норми в галузі охорони праці
Глава 3. Організація охорони праці в медичних установах та медичних закладах
вищої освіти
Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі
Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в медичних установах. Служба охорони праці закладу охорони здоров’я, її структура, чисельність, основні завдання і функції. Права і обов’язки працівників служби охорони праці
Комісія з питань охорони праці в медичних установах: основні завдання та права
Кабінети промислової безпеки та охорони праці: основні завдання та напрямки роботи
Планування заходів із охорони праці
Облік і аналіз показників охорони праці
Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій, управління якістю та формування культури безпеки
Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій
Принципи організації, види навчання та перевірка знань з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праці, їх види
Стимулювання охорони праці. Соціально-­економічний ефект охорони праці медичних працівників
Глава 4. Гігієна та фізіологія праці, значення для створення безпечних умов праці
Гігієна та фізіологія праці — визначення, мета, задачі, методи досліджень
Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Основні види та форми трудової діяльності          
Важкість і напруженість праці. Основні фізіологічні ознаки фізичної та розумової праці. Фізіологічні зміни, які відбуваються в органах і системах організму людини під час виконання роботи
Працездатність людини, динаміка і причини її змін протягом робочого дня
Фізіологічна суть втоми, теорії і сучасне розуміння механізму її виникнення. Шляхи попередження розвитку втоми. Методика розробки раціональних режимів праці та відпочинку
Глава 5. Шкідливі і небезпечні чинники, які впливають на працездатність і здоров’я медичних працівників
Класифікація праці медичних працівників
Основні шкідливі й небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу медичних працівників
Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників
Фізичні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища, їх вплив на стан здоров’я медичних працівників
Неіонізуюче випромінювання
Іонізуюче випромінювання
Природне і штучне освітлення
Хімічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища, їх вплив на стан здоров’я медичних працівників
Біологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища, їх вплив на стан здоров’я медичних працівників
Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, їх вплив на стан здоров’я медичних працівників
Особливості впливу шкідливих виробничих чинників на організм медичних працівників в екстремальних умовах (під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, епідемій тощо)
Глава 6. Оцінка умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (гігієнічна класифікація праці)
Основні положення гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості
та небезпечності факторів виробничого процесу, важкості та напруженості праці
Класифікація умов праці
Класифікація умов праці у разі дії хімічного фактора
Класифікація умов праці під час роботи з біологічним фактором
Класифікація умов праці залежно від рівня шуму, інфразвуку та ультразвуку
Класифікація умов праці у разі дії виробничої вібрації
Класифікація умов праці за показниками мікроклімату виробничих приміщень
Класифікація умов праці за умов дії атмосферного тиску
Класифікація умов праці у разі дії електромагнітних полів та випромінювань
Класифікація умов праці у разі дії іонізуючих випромінювань
Класифікація умов праці залежно від показників світлового середовища
Класифікація умов праці за важкістю та напруженістю трудового процесу
Класифікація умов праці при аероіонізації
Загальна оцінка умов праці
Глава 7. Гігієна праці в окремих структурних підрозділах закладів охорони здоров’я та медичних закладах вищої  освіти
Безпека та охорона праці лікарів різних спеціальностей
Основи охорони праці медичних працівників у сучасних закладах охорони здоров’я
Охорона праці медичних працівників у приймальних відділеннях сучасних закладів охорони здоров’я
Охорона праці медичних працівників у палатних відділеннях у сучасних закладах охорони здоров’я
Охорона праці медичного персоналу операційних блоків закладів охорони здоров’я
Охорона праці медичного персоналу відділень анестезіології і реанімації, реанімації й інтенсивної терапії закладів охорони здоров’я
Охорона праці медичних працівників у відділеннях функціональної діагностики й ендоскопії
Охорона праці медичних працівників у відділенні гіпербаричної оксигенації
Охорона праці медичних працівників у відділенні гемодіалізу та переливання крові
Охорона праці медичного персоналу акушерських відділень
Охорона праці медичного персоналу інфекційних лікарень (відділень)
Охорона праці медичних працівників, що проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-­інфекцію, надають медичну допомогу ВІЛ-­інфікованим і хворим на СНІД
Охорона праці медичного персоналу протитуберкульозних закладів
Охорона праці медичних працівників у психоневрологічних та психіатричних лікарнях
Охорона праці медичних працівників у відділеннях відновлювального лікування та фізіотерапевтичних кабінетах
Охорона праці під час роботи з обладнанням для ультразвукової діагностики
Безпека та охорона праці під час роботи з медичним обладнанням, що генерує лазерне випромінювання
Охорона праці медичного персоналу під час роботи з джерелами іонізуючого
випромінювання та приладами для променевої діагностики
Охорона праці та забезпечення радіаційної безпеки при проведенні робіт із закритими радіонуклідними джерелами і пристроями та відкритими джерелами іонізуючих випромінювань
Охорона праці медичних працівників у патологоанатомічних відділеннях та моргах
Охорона праці медичних працівників у стоматологічних поліклініках і кабінетах
Охорона праці медичного персоналу в амбулаторно-­поліклінічних закладах
Охорона праці медичного персоналу у жіночих консультаціях
Охорона праці медичного персоналу у закладах третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
Охорона праці медичного персоналу станцій (підстанцій) швидкої медичної допомоги
Охорона праці медичного персоналу станцій переливання крові
Охорона праці медичних працівників у клініко-­діагностичних лабораторіях
Охорона праці медичних працівників у центральних стерилізаційних відділеннях
Охорона праці медичного персоналу в санаторно­-курортних закладах
Охорона праці медичного персоналу в медико­-профілактичних закладах
Охорона праці медичного персоналу в закладах судово-­медичної експертизи
Охорона праці медичного персоналу в аптечних закладах
Основні питання охорони праці персоналу допоміжних структур у медичній галузі
Глава 8. Основи виробничої безпеки медичних працівників: електробезпека і пожежна безпека
Електробезпека
Вплив електричного струму на організм людини
Класифікація загальних електричних травм
Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом
Чинники, від яких залежить важкість ураження електростру­мом
Причини смерті від дії електроструму
Технічні засоби електробезпеки
Вимоги до персоналу, що експлуатує медичну техніку
Класифікація виробів медичної техніки з електробезпеки
Вимоги електробезпеки при експлуатації медичної техніки
Вимоги щодо забезпечення пожежо-­ і вибухонебезпечності
Звільнення потерпілого від дії електричного струму
Пожежна безпека
Причини виникнення пожеж на виробництві та заходи безпеки
Основні заходи із забезпечення пожежної безпеки
Загальні вимоги пожежної безпеки
Правила поведінки і заходи безпеки при виникненні пожеж
Вибуховогненебезпечні гази
Вплив продуктів горіння на організм людини
Первинні засоби пожежогасіння та правила користування ними
Пожежна сигналізація
Організаційні заходи з пожежної безпеки
Використання хімічних речовин
Самозаймання
Глава 9. Поняття про здоров’я. особливості професійної і виробничо обумовленої
захворюваності медичних працівників
Здоров’я людини як медико-­біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини
Здоров’я і патологія
Індивідуальне здоров’я людини. Популяційне здоров’я
Чинники впливу на здоров’я
Показники, що характеризують здоров’я
Гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я лікарів різного профілю (хірургічного, терапевтичного, стоматологічного тощо)
Гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я лікарів хірургічного профілю
Гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я лікарів терапевтичного профілю
Гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я лікарів стоматологічного профілю
Гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я фахівців фармацевтичного профілю
Особливості професійної та виробничо обумовленої захворюваності медичних працівників
Глава 10. Небезпечні інфекційні захворювання в роботі медичного персоналу
Захворюваність медичних працівників на інфекційні хвороби на сучасному етапі
Коронавірусна хвороба—2019 (Covid-­19)
Туберкульоз та заходи щодо його профілактики
Професійні ризики працівників галузі охорони здоров’я щодо туберкульозу
Основні групи ризику зараження збудником туберкульозу серед медичних працівників
Загальна характеристика небезпечних для медичних працівників інфекційних хвороб із гемоконтактним механізмом передачі
Методи боротьби з гемоконтактними інфекційними хворобами в медичній діяльності
ВІЛ-­інфекція
Післяконтактна профілактика ВІЛ-­інфекції
Заходи безпеки під час роботи з ВІЛ-­інфікованим матеріалом
Епідеміологічні особливості гемоконтактних вірусних гепатитів
Вірусний гепатит В
Вірусний гепатит С
Глава 11. Нещасні випадки, виробничі травми і професійні захворювання медичних працівників.  Порядок їх розслідування та обліку
Поняття, терміни, їх визначення
Причини та наслідки виникнення нещасних випадків та аварій
Аналіз стану і причин виробничого травматизму у вітчизняній охороні здоров’я
Організація розслідування нещасного випадку, аварії, професійного захворювання
Особливості розслідування нещасного випадку, аварії у закладах вищої освіти
Глава 12. Профілактика шкідливої і небезпечної дії факторів виробничого середовища на організм медичних працівників
Основні напрями створення безпечних умов праці медичних працівників
Гігієнічні вимоги до проєктування та забудови закладів охорони здоров’я
Заходи щодо зменшення несприятливої дії виробничих чинників в умовах функціонування закладів охорони здоров’я
Заходи профілактики шкідливого впливу фізичних чинників
Заходи профілактики шкідливого впливу хімічних чинників
Заходи профілактики шкідливого впливу біологічних чинників
Заходи щодо збереження здоров’я медичних працівників в умовах несприятливого впливу психофізіологічних чинників
Медичні огляди як захід профілактики професійних та виробничо обумовлених захворювань медичних працівників
Вимоги до засобів індивідуального захисту і робочого одягу медичних працівників
Глава 13. Значення вентиляції та освітлення для створення безпечних і сприятливих умов праці в закладах охорони здоров’я
Джерела забруднення повітря приміщень
Вплив якості повітря на загальне самопочуття та працездатність
Визначення вентиляції, класифікація
Роль вентиляцій у створенні безпечних умов праці працівників закладів охорони здоров’я
Значення вентиляції для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
Освітлення приміщень та його особливості у закладах охорони здоров’я
Зорова функція як фізіологічний процес
Основні характеристики, класифікація та гігієнічні вимоги до освітлення робочих приміщень
Гігієнічні та технічні характеристики штучних джерел світла та світлотехнічних пристроїв
Глава 14. Невідкладна медична допомога на робочому місці при нещасних випадках у закладах охорони здоров’я
Поняття першої долікарської допомоги в роботі медичних працівників
Клінічні синдроми та ознаки при тяжких ураженнях, надання невідкладної допомоги
Ураження електричним струмом
Поранення
Переломи та інші ураження суглобово-­зв’язкового апарату
Травматичні ураження центральної нервової системи
Травми хребта
Ураження грудної клітки
Травми живота
Інші травматичні ураження
Опіки та інші високотемпературні ураження
Обмороження
Отруєння
Глава 15. Охорона праці при поводженні з медичними відходами
Загальне визначення відходів
Медичні відходи
Категорії медичних відходів
Складові системи охорони праці при поводженні з медичними відходами
Додатки. Законодавчі документи, підзаконні акти, нормативні та інструктивно­методичні матеріали
Законодавчі акти України
Нормативно­-правові (підзаконні) акти з охорони праці (НПАОП)
Нормативно­-законодавчі документи
Постанови Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України
Список літератури
Навчально-­методична література
Наукові статті
Інформаційно-­довідкова література

Авторы книги Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.

О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, Ю.М. Скалецький, В.I. Зен­кіна, М.I. Веремей, Г.А. Шкурко, Т.О. Зінченко, Р.П. Брухно, Н.В. Таран, М.Л. Мар­ченко, Л.О. Куюн, В.М. Рябовол, К.С. Різник, В.Д. Парій, С.Т. Омельчук, Н.I. Рублевська, Т.С. Грузєва, М.О. Лисюк, А.В. Шкурба, Л.В. Коновалова, О.А. Шевченко, О.О. Кулагін, В.М. Шевцова, М.А. Омельчук

Характеристики книги Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2021
Количество страниц: 488 (двуцветные) + 4 цветной вклейки
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 848 г
ISBN: 978-617-505-857-2 (9786175058572)
Інна
2023-02-22 12:21:54
Вважаю себе щасливою власницею дуже інформативного і сучасного видання не за всі гроші світу. Добре, що в магазині постійно є якісь акції і можна вподобані книги купувати, коли з'являється знижка) )) Для мене важливо, що охопили усі питання пов'язані з ковідом, надаються практичні поради з надання невідкладної допомоги при травмі на робочому місці...
Ответить
Ольга
2023-02-14 21:25:52
Довгоочікуване грунтовне видання з охорони праці. Можна сказати, настільна книга для спеціалістів у ЗОЗ. Охоплено чимало питань. До того ж якісне художнє виконання — окрема подяка видавництву.
Ответить
О.О.
2022-12-26 11:50:41
Підручник містить багато потрібної та важливої інформації. Він точно не буде зайвим в особистій бібліотеці лікаря як юридично відповідальної особи, а особливо керівників медичних закладів, оскільки показники виробничого травматизму і професійної захворюваності медичних працівників в Україні лишаються досить високими. Матеріал у книзі викладено з урахуванням чинних нормативно-правових документів. Звернено увагу на профілактику впливу несприятливих факторів виробничого середовища на персонал.
Ответить

1 2

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник авторов А.П. Яворовского, И.В. Сер­геты, Ю.А. Паустовского, В.И. Зенкиной и др. Охрана труда в медицинской отрасли на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»