Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Мікробіологія з основами імунології: підручник / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко. — 3-є видання

Мікробіологія з основами імунології: підручник / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко. — 3-є видання

В наявності
390 грн
Автори: В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко; за редакцією В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка
Гриф: рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Аудиторія: для студентів фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти, а також для слухачів закладів післядипломної освіти, зокрема фармацевтів та провізорів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 3-є стереотипне видання
Кількість сторінок: 376 (чорно-білі) + 8 кольорової вклейки
ISBN: 978-617-505-810-7
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Мікробіологія з основами імунології: підручник / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко. — 3-є видання

Підручник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» підготовки фахівців II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України.
У підручнику вміщено навчальний матеріал із загальної та клінічної мікробіології, екології та санітарної мікробіології, зокрема мікробіологічного контролю аптек і фармацевтичних виробництв лікарських препаратів. Описано організацію діагностичних лабораторій, принципи та характеристики класичних і сучасних методів діагностики інфекційних хвороб.
Уперше висвітлено питання «Мікробіологічні основи біозахисту військ» з описом причини епідемій у військах, характеристики біологічної зброї та бактеріологічної масового знищення й основ протиінфекційного захисту.
Особливу увагу приділено питанням розроблення, механізму дії, одержання, застосування та перспективних напрямів дослідження протимікробних лікарських препаратів.
Для студентів фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти, а також для слухачів закладів післядипломної освіти, зокрема фармацевтів та провізорів.

Зміст книги Мікробіологія з основами імунології: підручник / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко. — 3-є видання

Список скорочень
Вступ
ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Розділ 1. З Історії мікробіології та імунології
Відкриття світу мікроорганізмів
Проблема самозародження мікроорганізмів
Мікроорганізми як причина заразних хвороб?— розвиток ідей
Iсторія розвитку імунології
Українські вчені-мікробіологи
Сучасні напрями розвитку мікробіології та імунології
Розділ 2. Світ мікроорганізмів
Класифікація мікроорганізмів
«Нанобактерії»
Розділ 3. Мікробіологічна лабораторія
Завдання та організація лабораторій
Приміщення та режим роботи лабораторії
Правила роботи в мікробіологічній лабораторії
Базове обладнання мікробіологічних лабораторій
Розділ 4. Морфологія мікроорганізмів
Основні відмінності будови прокаріотів і одноклітинних еукаріотів
Основні форми бактерій
Будова прокаріотичної клітини
Мікроскопічний метод дослідження морфології мікроорганізмів
Розділ 5. Фізіологія бактерій
Хімічний склад мікроорганізмів
Джерела енергії для мікроорганізмів і типи живлення
Транспорт речовин у клітину
Обмін речовин у бактерій
Умови культивування мікроорганізмів
Типи живильних середовищ
Ріст і розмноження бактеріальних клітин
Живильні середовища для мікроорганізмів як товари медичного призначення
Розділ 6. Генетика мікроорганізмів
Експериментальне доведення ролі ДНК як носія генетичної інформації
Хромосома бактерій
Гени бактерій
Реплікація геному
Транскрипція і трансляція
Генетичні зміни в бактерій
Генетичні взаємодії в бактерій
Генетичні технології, що застосовують у генній інженерії, геноідентифікації
мікроорганізмів, генодіагностиці інфекційних хвороб. Принципи генної інженерії
Розділ 7. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми
Середовища існування мікроорганізмів
Дезінфекція
Асептика й антисептика
Дезінсекція
Дератизація
Мікробіологічний контроль ефективності стерилізації та дезінфекції
Запобігання мікробному псуванню харчових продуктів
Розділ 8. Екологія мікроорганізмів
Мікрофлора тіла людини
Дисбактеріоз
Мікрофлора довкілля
Санітарна мікробіологія
Мікробіологічний контроль аптек
Розділ 9. Бактеріофагія
Морфологія
Взаємодія фага з бактеріальною клітиною
Методи титрування бактеріофага
Специфічність бактеріофагів. Фаговари бактерій
Практичне використання бактеріофагів
Фаготерапія і фагопрофілактика
Розділ 10. Основи мікробної біотехнології
Принципи одержання біотехнологічних препаратів
Мікроорганізми, що застосовують у біотехнологічних процесах
Мікробіологічний контроль біотехнологічного виробництва
Основні напрями сучасних мікробіологічних біотехнологій
Генно-інженерні біотехнології із застосуванням мікроорганізмів
Розділ 11. Особливості фізіології патогенних мікроорганізмів. Фактори патогенності і вірулентності
Взаємодія мікробних популяцій з макроорганізмом
Iнфекція та інфекційний процес
Експериментальний метод у мікробіології
Розділ 12. Основи імунології
Iмунологія як наука
Неспецифічні, або загальні, фактори резистентності
Клітинні фактори захисту. Фагоцитоз
NK-клітини
Взаємодія клітин, які захищають організм
Iмунітет. Iмунна система організму
Антигени
Iмунна толерантність
Антитіла
Генетичний контроль і механізм імунної відповіді
Розділ 13. Імунні механізми захисту від інфекційних агентів
Механізми захисту від бактерій
Особливості імунітету при паразитарних інфекціях
Iмунітет при грибкових інфекціях
Протипухлинний захист
Трансплантаційний імунітет
Розділ 14. Імунопатологічні реакції
Автоімунні реакції
Iмунологія вагітності та репродуктивної функції
Алергія
Розділ 15. Імунодепресивні стани (імунодефіцити)
Вроджені імунодефіцити
Набуті імунодефіцити. Iмунодепресанти
Оцінювання імунного статусу організму
Препарати для імунокорекції
Розділ 16. Серологічні реакції та їх використання
Серологічні реакції
Реакції з позначеними (міченими) антитілами
Iмунологічні діагностичні препарати
Розділ 17. Імунопрофілактика інфекційних хвороб
Вакцини
Лікарсько-профілактичні сироватки
Зберігання та транспортування вакцинно-сироваткових препаратів
Розділ 18. Антибіотики, джерела одержання. Мікроорганізми-продуценти. Хіміопрепарати
Антибіотики
Класифікація антибіотиків
Синтетичні антимікробні засоби
Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків
Розділ 19. Методи мікробіологічної діагностики
Мікробіологічний діагностичний цикл
Мікроскопічний метод діагностики
Мікробіологічний метод діагностики
Метод біопроби (експериментальний) у діагностиці інфекційних хвороб
Виявлення антигенів мікроорганізмів у клінічному матеріалі
Виявлення генетичного матеріалу збудника в клінічному матеріалі
Серологічна діагностика
Діагностична імунохроматографія. Тест-системи для імунологічних експрес-досліджень
Алергодіагностика
ЧАСТИНА 2. СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. ПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ. НАЙПРОСТІШІ. ГРИБИ
Розділ 20. Стафілококи
Розділ 21. Стрептококи
Розділ 22. Нейсерії
Менінгококи
Гонококи
Розділ 23. Ентеробактерії
Ешерихії
Сальмонели
Шигели
Єрсинії
Клебсієли
Протеї
Розділ 24. Холерний вібріон
Розділ 25. Гелікобактерії та кампілобактерії
Розділ 26. Грамнегативні збудники повітряно-краплинних інфекцій
Бордетели
Розділ 27. Збудник дифтерії
Розділ 28. Мікобактерії
Збудник прокази
Мікобактерії туберкульозу
Патогенні актиноміцети
Розділ 29. Патогенні анаероби
Збудник правця
Збудники газової гангрени
Збудник ботулізму
Неклостридіальні анаероби
Розділ 30. Грампозитивні аеробні бацили. Збудник сибірки
Розділ 31. Грамнегативні палички — збудники бактеріальних зоонозних і сапронозних інфекцій
Бруцели
Збудник туляремії
Буркгольдерії
Рід Рseudomonas
Ацинетобактерії
Розділ 32. Патогенні спірохети
Трепонеми. Збудник сифілісу
Борелії
Лептоспіри
Розділ 33. Рикетсії. Бартонели. Коксієли. Хламідії. Мікоплазми
Родина Bartonelacae
Родина Rickettsiaceae
Збудник висипного тифу — Rickettsia prowazeki
Ерліхії
Хламідії
Мікоплазми
Розділ 34. Патогенні гриби
Значення грибів у патології людини. Мікотоксикози
Збудники мікозів у людини
Розділ 35. Патогенні найпростіші, принципи лабораторної діагностики. Антипротозойні препарати
Клас саркодові
Клас джгутикові
Клас споровики
ЧАСТИНА 3. ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ
Розділ 36. Біологія вірусів
Взаємодія вірусів з клітинами
Методи культивування вірусів
Розділ 37. Патогенез вірусних інфекцій. Противірусний імунітет. Вірусологоічна діагностика. Противірусні препарати
Особливості імунітету при вірусних інфекціях.
Iндукція синтезу інтерферонів
Методи вірусологічної діагностики
Розділ 38. Класифікація вірусів
Розділ 39. РНК-вмісні віруси
Буньявіруси
Тогавіруси
Флавовіруси
Аренавіруси
Філовіруси
Реовіруси
Коронавіруси
Каліцивіруси
Астровіруси
Рабдовіруси
Ортоміксовіруси
Параміксовіруси
Пікорнавіруси
Ретровіруси
Вірус гепатиту Е
Розділ 40. ДНК-вмісні віруси
Поксвіруси
Герпесвіруси
Аденовіруси
Папіломавіруси і поліомавіруси
Парвовіруси
Гепаднавіруси. Вірус гепатиту B — HBV
Онкогенні віруси
Повільні вірусні інфекції
Розділ 41. Віроїди та пріони
ЧАСТИНА 4. КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІОЗАХИСТУ ВІЙСЬК
Розділ 42. Клініко-мікробіологічні дослідження
Визначення і завдання клінічної мікробіології
Правила взяття і транспортування клінічного матеріалу
Завдання мікробіологічного дослідження при хворобах, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами
Бактеріологічне дослідження крові
Бактеріологічне дослідження сечі
Бактеріологічні дослідження при захворюваннях нижніх дихальних шляхів і легень
Бактеріологічні дослідження виділень і мазків із носа та зіва
Бактеріологічні дослідження спинномозкової рідини
Бактеріологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів
Бактеріологічне дослідження вмісту травного каналу
Бактеріологічне дослідження виділень із ран і ексудатів
Бактеріологічне дослідження при хворобах очей, вух
ЧАСТИНА 5. ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ
Розділ 43. Мікробіологічні дослідження у військах
Причини епідемій у військах
Характеристика біологічної зброї
Основи протиінфекційного захисту військ
Специфічна та неспецифічна індикація бактеріологічної зброї
Система протиепідемічних профілактичних заходів у військах
ЧАСТИНА 6. ФІТОПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ
Розділ 44. Основні збудники хвороб рослин
Загальна характеристика фітопатогенів
Основні групи фітопатогенних мікроорганізмів і прояви патогенної дії
Способи поширення фітопатогенних мікроорганізмів серед рослин
Методи діагностики мікробних хвороб рослин
Запобігання хворобам рослин
Література

Автори книги Мікробіологія з основами імунології: підручник / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко. — 3-є видання

В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко; за редакцією В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка

Характеристики книги Мікробіологія з основами імунології: підручник / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко. — 3-є видання

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 3-є стереотипне видання
Кількість сторінок: 376 (чорно-білі) + 8 кольорової вклейки
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 637 г
ISBN: 978-617-505-810-7 (9786175058107)

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити підручник авторів В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко Мікробіологія з основами імунології українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»