Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

В наявності
До завершення акції:
970 грн776 грн
Автори: Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай; науковий редактор перекладу Валентина Чоп’як
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, студентів суміжних медичних і біологічних галузей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Basic Immunology, 6th edition публікується відповідно до угоди з компанією Elsevier Inc.
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 336 (кольорові)
ISBN: 978-617-505-808-4
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

Цей сучасний, стислий, проте ґрунтовний посібник з імунології створено професійним колективом авторів. Матеріал викладено в доступній формі, ілюстровано численними інформативними малюнками й таблицями, що дає змогу глибше зрозуміти найважливіші поняття й принципи функціонування імунної системи. Значну увагу приділено клінічним аспектам імунології, патогенезу хвороб та розробленню нових методів лікування. Висвітлено особливості природженого й адаптивного імунітету, характеристики клітинної та гуморальної імунної відповіді, розглянуто питання імунологічної толерантності й аутоімунітету, імунології пухлин, зокрема імунотерапії, трансплантації, гіперчутливості, а також природжених і набутих імунодефіцитів. Книга містить 12 розділів, на початку кожного розділу подано його зміст, а в кінці — запитання для самоконтролю. Кожен розділ можна читати окремо, оскільки ключові ідеї повторюються в різних частинах книги, і це також сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, студентів суміжних медичних і біологічних галузей.

Зміст книги Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

1. Вступ до вивчення імунної системи (номенклатура, загальні властивості та компоненти)
Природжений і адаптивний імунітет
Типи адаптивного імунітету
Властивості адаптивних імунних реакцій
Специфічність і різноманітність
Імунна пам’ять
Інші властивості адаптивного імунітету
Клітини адаптивної імунної системи
Лімфоцити
Антигенпрезентувальні клітини
Тканини імунної системи
Периферичні (вторинні) лімфоїдні органи і тканини
Рециркуляція лімфоцитів і міграція їх у тканини
Підсумки
2. Природжений імунітет (ранній захист від інфекцій)
Загальна характеристика та специфічність природженої імунної відповіді
Клітинні рецептори до мікроорганізмів і пошкоджених клітин
Toll-подібні рецептори
NOD-подібні рецептори
Інфламасоми
Цитозольні сенсори РНК і ДНК
Інші клітинні рецептори природженого імунітету
Компоненти природженого імунітету
Епітеліальні бар’єри
Фагоцити: нейтрофіли та моноцити/ макрофаги
Дендритні клітини
Мастоцити
Природжені лімфоїдні клітини
Природні клітини-вбивці (NK-клітини)
Лімфоцити з обмеженою різноманітністю
Система комплементу
Інші білки плазми природженого імунітету
Цитокіни природженого імунітету
Природжені імунні реакції
Запалення
Залучення фагоцитів до місць інфекції та пошкодження тканин
Фагоцитоз і знищення мікроорганізмів
Відновлення тканин
Противірусний захист
Регуляція природженої імунної відповіді
Мікробне ухиляння від природженого імунітету
Роль природженого імунітету в стимуляції адаптивної імунної відповіді
Підсумки
3. Захоплення та презентація антигену лімфоцитам (що бачать лімфоцити)
Антигени, які розпізнаються Т-лімфоцитами
Захоплення білкових антигенів антигенпрезентувальними клітинами
Структура та функції молекул головного комплексу гістосумісності
Структура молекул ГКГ (MHC)
Молекули ГКГ (MHC) I класу
Молекули ГКГ (MHC) II класу
Властивості генів і білків ГКГ (MHC)
Закономірності успадкування та номенклатура генів HLA
Зв’язування пептидів з молекулами ГКГ (MHC)
Процесинг та презентація білкових антигенів
Процесинг цитозольних антигенів для представлення молекулами ГКГ (MHC) І класу
Протеоліз цитозольних білків
Зв’язування пептидів з молекулами ГКГ (MHC) І класу
Транспортування комплексів пептид-ГКГ (MHC) до поверхні клітини
Процесинг захоплених антигенів для презентації молекулами ГКГ (MHC) ІІ класу
Захоплення та протеоліз антигенів
Зв’язування пептидів з молекулами ГКГ (MHC) ІІ класу
Транспортування комплексів пептид-ГКГ (MHC) до поверхні клітини
Перехресна презентація захоплених антигенів CD8+-Т-клітинам
Фізіологічне значення ГКГ-(MHC-)асоційованої презентації антигену
Інші функції антигенпрезентувальних клітин, окрім презентації антигену
Розпізнавання антигену В-клітинами та іншими лімфоцитами
Підсумки
4. Розпізнавання антигену адаптивною імунною системою (структура антигенних рецепторів лімфоцитів і розвиток імунних репертуарів)
Антигенні рецептори лімфоцитів
Антитіла
Зв’язування антигенів з антитілами
Моноклональні антитіла
Антигенні рецептори Т-клітин
Розпізнавання антигену рецепторами Т-клітин
Розвиток В- і Т-лімфоцитів
Розвиток лімфоцитів
Утворення різноманітних антигенних рецепторів
Спадкові гени антигенних рецепторів
Соматична рекомбінація та експресія генів антигенних рецепторів
Механізми V-(D-)J-рекомбінації
Формування різноманітності Ig і T-клітинних рецепторів
Дозрівання та відбір В-лімфоцитів
Ранні етапи дозрівання В-клітин
Роль комплексу пре В-клітинного рецептора в дозріванні В-клітин
Завершення дозрівання В-клітин
Відбір зрілих В-клітин
Субпопуляціїзрілих В-клітин
Дозрівання та відбір Т-лімфоцитів
Ранні етапи дозрівання Т-клітин
Відбір зрілих Т-клітин
Підсумки
5. Т-клітинний імунітет (активація Т-лімфоцитів)
Фази Т-клітинної відповіді
Розпізнавання антигену та костимуляція
Розпізнавання ГКГ-(МНС-)пептидних комплексів
Роль молекул адгезії у Т-клітинній відповіді
Роль костимуляції в активації Т-клітин
Інгібувальні рецептори Т-клітин
Стимули для активації CD8+-T-клітин
Біохімічні шляхи активації Т-клітин
Функціональні реакції Т-лімфоцитів на антиген і костимуляцію
Секреція цитокінів та експресія цитокінових рецепторів
Клональна експансія
Диференціювання наївних Т-клітин на ефекторні клітини
Розвиток Т-лімфоцитів пам’яті
Міграція Т-лімфоцитів під час клітинних імунних реакцій
Завершення імунної відповіді
Підсумки
6. Ефекторні механізми Т-клітинного імунітету (функції Т-клітин в імунному захисті організму)
Типи Т-клітинних імунних реакцій
Розвиток і функції ефекторних CD4+-Т-лімфоцитів
Субпопуляції CD4+-Т-гелперів, що відрізняються цитокіновими профілями
T-гелпери 1-го типу (Th1)
Розвиток Т-гелперів 1-го типу (Th1)
Т-гелпери 2-го типу (Th2)
Розвиток Т-гелперів 2-го типу (Th2)
Т-гелпери 17-го типу (Th17)
Розвиток Т-гелперів 17-го типу (Th17)
Диференціювання та функції цитотоксичних CD8+-Т-лімфоцитів
Резистентність патогенних мікроорганізмів до клітинного імунітету
Підсумки
7. Гуморальна імунна відповідь (активація В-лімфоцитів і утворення антитіл)
Фази та типи гуморальної імунної відповіді
Антигенна стимуляція В-лімфоцитів
Індуковане антигеном сигналювання в В-клітинах
Роль природжених імунних сигналів в активації В-клітин
Функціональні наслідки активації антигеном В-клітин
Функції T-гелперів під час гуморальної імунної відповіді
Активація та міграція Т-гелперів і В-клітин
Презентація антигенів В-лімфоцитами Т-гелперам
Механізми опосередкованої Т-гелперами активації В-лімфоцитів
Екстрафолікулярні реакції та реакції зародкових центрів
Переключення ізотипу (класу) важкого ланцюга
Дозрівання афінності
Утворення плазматичних клітин і В-клітин пам’яті
Гуморальна відповідь на T-незалежні антигени
Регуляція гуморальної імунної відповіді: механізм зворотного зв’язку
Підсумки
8. Ефекторні механізми гуморального імунітету (усунення позаклітинних мікроорганізмів і токсинів)
Властивості антитіл, що визначають їхню ефекторну функцію
Нейтралізація мікроорганізмів і мікробних токсинів
Опсонізація та фагоцитоз
Антитілозалежна клітинна цитотоксичність
Реакції, опосередковані імуноглобулінами Е та еозинофілами/мастоцитами
Система комплементу
Шляхи активації комплементу
Функції системи комплементу
Регулювання активації комплементу
Функції антитіл в окремих органах і тканинах
Імунітет слизових
Неонатальний імунітет
Ухилення мікроорганізмів від гуморального імунітету
Вакцинація
Підсумки
9. Імунологічна толерантність і аутоімунітет (розпізнавання свого та чужого імунною системою та його порушення)
Імунологічна толерантність: загальні принципи та значення
Центральна толерантність Т-лімфоцитів
Периферична толерантність Т-лімфоцитів
Анергія
Регулювання Т-клітинної відповіді інгібіторними рецепторами
Пригнічення імунітету регуляторними Т-клітинами
Делеція: апоптоз зрілих лімфоцитів
Толерантність В-лімфоцитів
Центральна толерантність В-клітин
Периферична толерантність В-клітин
Толерантність до коменсальних мікроорганізмів та антигенів плода
Толерантність до коменсальних мікроорганізмів кишечнику та шкіри
Толерантність до антигенів плода
Аутоімунітет
Патогенез
Генетичні фактори
Роль інфекцій та інших чинників навколишнього середовища
Підсумки
10. Імунологія пухлин. Трансплантаційна імунологія (імунні реакції на ракові клітини та нормальні чужорідні клітини)
Імунні реакції проти пухлин
Пухлинні антигени
Імунні механізми відторгнення пухлини
Ухилення пухлин від імунних реакцій
Імунотерапія раку
Пасивна імунотерапія моноклональними антитілами
Адоптивна Т-клітинна терапія
Блокада ключової імунної точки
Стимуляція протипухлинних імунних реакцій господаря шляхом вакцинації пухлинними антигенами
Імунна відповідь проти трансплантатів
Трансплантаційні антигени
Індукція імунної відповіді проти трансплантатів
Імунні механізми відторгнення трансплантата
Профілактика та лікування відторгнення трансплантата
Трансплантація клітин крові та гемопоетичних стовбурових клітин
Підсумки
11. Гіперчутливість (порушення, спричинені імунними реакціями)
Типи реакцій гіперчутливості
Гіперчутливість негайного типу
Активація Th2-клітин і продукція IgE-антитіл
Активація мастоцитів і секреція медіаторів
Клінічні синдроми та їх лікування
Захворювання, спричинені специфічними до клітинних і тканинних антигенів антитілами
Механізми ураження тканин і розвитку хвороб, опосередкованих антитілами
Приклади хвороб, опосередкованих специфічними до клітин або тканин антитілами, та їх лікування
Хвороби, спричинені імунними комплексами
Етіологія, приклади та лікування імунокомплексних захворювань
Хвороби, спричинені Т-лімфоцитами
Етіологія Т-клітиноопосередкованих захворювань
Механізми пошкодження тканин
Клінічні синдроми та їх лікування
Нейроімунологія: взаємодія імунної та нервової систем
Підсумки
12. Природжені та набуті імунодефіцити (природжені (первинні) імунодефіцити)
Порушення природженого імунітету
Порушення дозрівання лімфоцитів
Важкий комбінований імунодефіцит (ВКІД, SCID)
Вибірковий дефіцит В-клітин
Порушення активації та функціонування лімфоцитів
Порушення В-клітинної відповіді
Порушення активації Т-лімфоцитів
Порушення лімфоцитів, пов’язані з іншими захворюваннями
Терапія природжених імунодефіцитів
Набуті (вторинні) імунодефіцити
Синдром набутого імунодефіциту
Вірус імунодефіциту людини
Патогенез СНІДу (AIDS)
Клінічні ознаки ВІЛ-(НГV-)інфекції та СНІДу (AIDS)
Стратегії терапії та вакцинації
Підсумки
Захворювання, спричинені порушеннями імунітету
Вибрана література Словник
Додаток I. Основні властивості вибраних CD-молекул
Додаток II. Цитокіни
Додаток III. Клінічні випадки
Покажчик

Автори книги Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

Абул К. Аббас — бакалавр медицини, бакалавр хірургії, почесний професор патології, Університет Каліфорнії в Сан-Франциско, Сан-Франциско, Каліфорнія.
Ендрю Г. Ліхтман — доктор медицини, доктор філософії, професор патології, Гарвардська медична школа, Бостонський медичний центр «Brigham and Women’s Hospital», Бостон, Массачусетс.
Шив Піллай — бакалавр медицини, бакалавр хірургії, доктор філософії, професор медицини, медичних наук і технологій, Гарвардська медична школа, Массачусетська лікарня загального профілю, Бостон, Массачусетс.
Ілюстрації Девіда Л. Бейкера — магістра гуманітарних наук, DNA Illustrations, Inc.

Науковий редактор перекладу
Валентина Чоп’як — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заслужений лікар України.

Характеристики книги Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Basic Immunology, 6th edition публікується відповідно до угоди з компанією Elsevier Inc.
Форма: друкована книга (видання)
Вид: посібник
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 336 (кольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 84х108/16 (20,5 х 26 см)
Вага: 1,040 кг
ISBN: 978-617-505-808-4 (9786175058084)
Олександра
2023-08-27 16:21:26
Корисним і потрібним був розділ про гіперчутливість - порушення, які спричинені імунними реакціями. Добре, що зараз будь-яку проблему розглядають комплексно, вивчаючи взаємодію імунної та нервової системи.
Відповісти
Тома
2023-07-31 16:29:29
Книга містить багато потрібної інформації і для майбутнього імунолога, і для біолога. Задоволена, що придбала.
Відповісти
Олег
2023-07-28 08:49:21
У цій книзі все дуже лаконічно і сучасно викладено, і її буде достатньо для середньостатистичного студента, який вивчає імунологію. Рекомендую!
Відповісти

1 2 3 4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу авторів Абула К. Аббаса, Ендрю Г. Ліхтмана, Шива Піллай Основи імунології: функції та розлади імунної системи українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати її фрагмент. ВСВ «Медицина»