Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

В наличии
220 грн
Авторы: Калибабчук Валентина Александровна, Чекман Иван Сергеевич, Галинская Валентина Ивановна и др.; под редакцией Калибабчук Валентины Александровны
Гриф: утверждено МОН и МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 336
ISBN: 978-617-505-626-4
ВСИ «Медицина»

Описание книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біо­генним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій. Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей.

Содержание книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Передмова | Вступ | РОЗДІЛ 1. Будова атомів, хімічний зв'язок і будова молекул | 1.1. Квантово-механічна модель атома | 1.2. Будова електронних оболонок атомів | 1.3. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи елементів | 1.4. Періодичність властивостей хімічних елементів | 1.5. Хімічний зв'язок і його експериментальні характеристики | 1.6. Ковалентний зв'язок | 1.7. Йонний зв'язок | 1.8. Металічний зв'язок | 1.9. Водневий зв'язок | 1.10. Комплексні сполуки | 1.11. Теоретичні основи сучасного пошуку нових лікарських препаратів | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи біоенергетики | 2.1. Основні поняття хімічної термодинаміки | 2.2. Перший закон термодинаміки | 2.3. Тепловий ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння | 2.4. Закон Гесса — основний закон термохімії | 2.5. Використання термохімічних розрахунків для енергетичної характеристики біохімічних процесів | 2.6. Другий закон термодинаміки. Ентропія | 2.7. Напрямленість процесів у закритих системах | 2.8. Застосування рівняння Гіббса у біоенергетиці | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 3. Фізико-хімічні основи кінетики біохімічних реакцій | 3.1. Швидкість реакції, її залежність від концентрації реагуючих речовин | 3.2. Молекулярність і порядок реакції | 3.3. Прості і складні реакції | 3.4. Залежність швидкості реакції від температури | 3.5. Каталіз і каталізатори | 3.6. Особливості ферментативного каталізу | 3.7. Хімічна рівновага. Константа рівноваги | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 4. Розчини та їх роль у перебігу біохімічних процесів | 4.1. Сучасні уявлення про розчини | 4.2. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів | 4.3. Розчинність газів у рідинах | 4.4. Розчинність рідин і твердих речовин у рідинах | 4.5. Колігативні властивості розбавлених розчинів | 4.6. Розчини електролітів | 4.7. Дисоціація води | 4.8. Теорії кислот і основ | 4.9. Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування | 4.10. Буферні розчини | 4.11. Реакції осадження і розчинення | 4.12. Гетерогенні рівноваги в порожнині рота | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 5. Електродні процеси та їх значення для фізіології і медицини | 5.1. Електродний потенціал. Рівняння Нернста | 5.2. Класифікація електродів | 5.3. Класифікація гальванічних елементів | 5.4. Електрохімічні рівноваги в порожнині рота | 5.5. Дифузійний та мембранний потенціали, їх біологічна роль | 5.6. Потенціометрія | 5.7. Окисно-відновні реакції | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 6. Фізична хімія поверхневих явищ та їх роль у процесах, що відбуваються в організмі | 6.1. Поверхневий натяг рідин. Поверхнева активність | 6.2. Адсорбція на межі поділу "рідина — газ" | 6.3. Орієнтація молекул поверхнево-активних речовин у поверхневому шарі | 6.4. Закономірності адсорбції на поверхні твердого тіла | 6.5. Рівняння адсорбції Ленгмюра | 6.6. Будова біологічних мембран | 6.7. Полімолекулярна адсорбція | 6.8. Особливості адсорбції розчинених речовин на твердій поверхні | 6.9. Основи адсорбційної терапії | 6.10. Адсорбція електролітів | 6.10. 1. Вибіркова адсорбція | 6.10. 2. Йонообмінна адсорбція | 6.11. Хроматографічні методи аналізу | 6.11.1 Принципи класифікації хроматографічних методів | 6.11.2 Застосування хроматографії в біології та медицині | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 7. Фізична хімія дисперсних систем | 7.1. Класифікація дисперсних систем | 7.2. Методи одержання колоїдних систем | 7.2.1. Методи диспергації | 7.2.2. Методи конденсації | 7.3. Методи очищення колоїдних систем | 7.4. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем | 7.5. Оптичні властивості колоїдних систем | 7.6. Подвійний електричний шар. Будова колоїдних часточок | 7.6.1. Вплив електролітів на величину електрокінетичного потенціалу. Явище перезарядки колоїдних часточок | 7.6.2. Електрокінетичні явища | 7.7. Стійкість і коагуляція дисперсних систем | 7.7.1. Фактори стійкості дисперсних систем | 7.7.2. Теорія коагуляції та стійкості дисперсних систем | 7.7.3. Механізм коагулювальної дії електролітів | 7.7.4. Кінетика коагуляції | 7.7.5. Особливі випадки коагуляції | 7.7.6. Коагуляція в біологічних системах | 7.8. Аерозолі | 7.9. Порошки | 7.10. Суспензії | 7.11. Пасти | 7.12. Емульсії | 7.13. Піни | 7.14. Колоїдні поверхнево-активні речовини | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 8. Фізична хімія біополімерів та їхніх розчинів | 8.1. Біологічні макромолекули | 8.2. Структура біополімерів | 8.3. Ізоелектричний стан білків | 8.4. Розчини ВМС та їхні властивості | 8.5. Термодинамічна стійкість розчинів ВМС. Методи осадження білків | 8.6. Осмос. Осмотичний тиск у розчинах ВМС | 8.7. В'язкість розчинів ВМС | 8.8. Драглі. Утворення та властивості | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 9. Хімія біогенних елементів | 9.1. Загальні відомості про біогенні елементи | 9.2. s-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині | 9.3. p-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині | 9.4. d-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині | Завдання для самостійного контролю | РОЗДІЛ 10. Нанохімія — шлях до високих технологій | 10.1. Основні поняття і терміни | 10.2. Класифікація нанооб'єктів | 10.3. Методи синтезу наночастинок | 10.4. Карбонові наноматеріали | 10.5. Пористі нанооб'єкти | 10.6. Досягнення нанотехнологій у медицині | Завдання для самостійного контролю | Список рекомендованої літератури | Предметний покажчик

Авторы книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська, Л.І. Грищенко, С.М. Гождзінський, Г.М. Зайцева, В.А. Самарський, О.О. Костирко, Т.О. Овсяннікова, Т.А. Лисенко, І.Г. Телегеєв, Г.О. Сирова, Л.Г. Шаповал, Н.М. Ткачук, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, К.С. Непорада, С.В. Харченко, О.Я. Сливка

Характеристики книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 336
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 580 г
ISBN: 978-617-505-626-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Медицинская химия: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.А. Калибабчук, И.С. Чекман, В.И. Галинская и др.; под ред. В.А. Калибабчук. — 3-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть подробную информацию (фото, авторы, отзывы, характеристики, описание, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Хмельницкий, Запорожье, Кировоград, Ужгород, Луганск, Тернополь, Черновцы, Днепропетровск, Черкассы, Винница, Луцк, Кременчуг, Ровно, Харьков, Житомир, Полтава, Чернигов, Сумы, Ивано-Франковск, Николаев, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.