Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. — 3-є видання

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. — 3-є видання

В наличии
820 грн
Авторы: Ю.И. Губский, И.В. Ниженковская, М.М. Корда и др.; под редакцией Ю.И. Губского, И.В.Ниженковской
Гриф: утверждено МОН Украины, рекомендовано ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Аудитория: для студентов медицинских (фармацевтических) учреждений высшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2021, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 544 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-850-3
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. — 3-є видання

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти. В основному тексті підручника розглянуто структуру та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлено питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено молекулярним механізмам функціонування клітин крові, печінки, нирок, м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини.
Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки­ та контролю засвоєння знань.

Содержание книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. — 3-є видання

Вступ. Історія розвитку біохімії
ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ
Розділ 1. Біомолекули і клітинні структури
1.1. Хімічний склад живих організмів
1.2. Біомолекули та їхні функції
1.3. Схема будови прокаріотичних та еукаріотичних клітин
1.4. Біологічні мембрани
Розділ 2. Ферменти
2.1. Ферменти: структура, властивості та класифікація
2.2. Механізм дії ферментів
2.3. Кінетика ферментативних реакцій. Одиниці активності ферментів
2.4. Регуляція ферментативних процесів
2.5. Медична ензимологія
2.6. Кофактори і коферменти: хімічна будова і функції
Розділ 3. Основні закономірності обміну речовин. Цикл трикарбонових кислот
3.1. Спільні шляхи перетворення білків, ліпідів, вуглеводів
3.2. Включення піровиноградної кислоти в цикл трикарбонових кислот
3.3. Цикл трикарбонових кислот, або цикл Кребса
Розділ 4. Молекулярні основи біоенергетики
4.1. Шляхи споживання кисню в реакціях біологічного окиснення
4.2. Тканинне дихання
4.3. Хеміосмотичний механізм синтезу АТФ у мітохондріях
4.4. Нефосфорилювальне окиснення в дихальному ланцюзі як механізм утворення теплоти в мітохондріях
4.5. Інгібітори і роз’єднувачі окисного фосфорилювання
Розділ 5. Гормональна регуляція обміну речовин
5.1. Загальні властивості гормонів
5.2. Класифікація гормонів
5.3. Механізм дії гідрофільних гормонів
5.4. Механізм дії гормонів, що взаємодіють з внутрішньоклітинними рецепторами
5.5. Регуляція секреції гормонів
ЧАСТИНА ІІ. МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ, АМІНОКИСЛОТ І ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ
Розділ 6. Метаболізм вуглеводів та його регуляція
6.1. Гліколіз
6.2. Спиртове бродіння
6.3. Пентозофосфатний шлях катаболізму глюкози
6.4. Метаболізм фруктози
6.5. Метаболізм сорбітолу
6.6. Метаболізм галактози
6.7. Глюконеогенез
6.8. Метаболізм глікогену
6.9. Регуляція глікогенолізу і глікогенезу
Розділ 7. Метаболізм ліпідів та його регуляція
7.1. Обмін триацилгліцеролів
7.2. Обмін жирних кислот
7.3. Метаболізм  гліцеролу
7.4. Біосинтез і утилізація кетонових тіл у нормі та в умовах патології
7.5. Обмін фосфоліпідів
7.6. Обмін холестеролу
7.7. Патологія ліпідного обміну
Розділ 8. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії амінокислотного обміну
8.1. Загальні шляхи перетворення амінокислот
8.2. Шляхи утворення і детоксикації амоніаку. Біосинтез сечовини
8.3. Спеціалізовані шляхи обміну ациклічних і циклічних амінокислот
8.4. Біосинтез порфіринів
8.5. Спадкові порушення обміну порфіринів
ЧАСТИНА ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ. БІОХІМІЯ МІЖКЛІТИННИХ КОМУНІКАЦІЙ
Розділ 9. Метаболізм нуклеотидів
9.1. Біосинтез і катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів
9.2. Порушення обміну пуринових і піримідинових нуклеотидів
Розділ 10. Основи молекулярної біології
10.1. Структура дезоксирибонуклеїнової кислоти
10.2. Біосинтез дезоксирибонуклеїнової кислоти
10.3. Біосинтез рибонуклеїнової кислоти
10.4. Біосинтез білка на рибосомах (трансляція)
10.5. Антибіотики — інгібітори матричних синтезів
10.6. Віруси і токсини — інгібітори матричних синтезів у еукаріотичних клітинах
10.7. Біохімічні механізми противірусної дії інтерферонів
Розділ 11. Основи молекулярної генетики
11.1. Фази клітинного циклу еукаріотів. Біохімічні механізми контролю вступу клітини в мітоз
11.2. Молекулярні механізми мутацій
11.3. Генетичні рекомбінації
11.4. Ампліфікація генів (гени металотіонеїну, дигідрофолатредуктази)
11.5. Генна інженерія: загальні поняття, біомедичне значення
Розділ 12. Біохімія гормональної регуляції
12.1. Гормони гіпоталамо-гіпофізарної системи
12.2. Гормони підшлункової залози
12.3. Гормони системи травлення
12.4. Гормони щитоподібної залози
12.5. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію
12.6. Стероїдні гормони кори надниркових і статевих залоз
12.7. Фізіологічно активні ейкозаноїди
12.8. Роль ейкозаноїдів у розвитку запалення
ЧАСТИНА ІV. БІОХІМІЯ ТКАНИН ТА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ
Розділ 13. Біохімія харчування людини
13.1. Макрокомпоненти поживних речовин
13.2. Біохімічна роль мікроелементів
13.3. Травлення поживних речовин у травному каналі
13.4. Порушення травлення окремих нутрієнтів у травному каналі
13.5. Вітаміни
Розділ 14. Біохімія крові
14.1. Дихальна функція еритроцитів
14.2. Нормальні і патологічні форми гемоглобіну
14.3. Кислотно-основний стан і буферні системи крові
14.4. Небілкові речовини плазми крові
14.5. Білки плазми крові
14.6. Ліпопротеїни плазми крові
14.7. Згортальна, антизгортальна та фiбринолiтична системи крові
Розділ 15. Біохімія імунних процесів
15.1. Імуноглобуліни: структура, біологічні функції
15.2. Медіатори і гормони імунної системи
15.3. Біохімічні компоненти системи комплементу людини
15.4. Біохімічні механізми розвитку імунодефіцитних станів
Розділ 16. Біохімічні функції печінки
16.1. Жовчоутворювальна функція печінки
16.2. Роль печінки в обміні жовчних пігментів
16.3. Патобіохімія жовтяниць
16.4. Порушення біохімічних процесів у печінці при окремих захворюваннях
16.5. Біотрансформація ксенобіотиків і ендогенних токсинів
Розділ 17. Біохімічні функції нирок
17.1. Етапи сечоутворення
17.2. Загальні властивості сечі
17.3. Хімічний склад сечі
17.4. Участь нирок у регуляції кислотно-основної рівноваги
17.5. Особливості обміну речовин у нирках
17.6. Біохімічні тести функції нирок
Розділ 18. Біохімія м’язів
18.1. Будова міофібрил
18.2. Хімічний склад м’язової тканини
18.3. Біохімічні особливості міокарда і гладких м’язів
18.4. Біохімічні механізми скорочення і розслаблення м’язів
18.5. Джерела енергії для м’язової діяльності
18.6. Біохімічні зміни в м’язах при патології
Розділ 19. Біохімія сполучної тканини
19.1. Будова і обмін колагену
19.2. Будова еластину
19.3. Будова і обмін протеогліканів
19.4. Будова глікопротеїнів
Розділ 20. Біохімія нервової системи
20.1. Особливості хімічного складу нервової тканини
20.2. Особливості метаболізму в нервовій тканині
20.3. Молекулярні основи біоелектричних процесів на мембранах нейронів
20.4. Нейромедіатори
20.5. Порушення обміну медіаторів і модуляторів головного мозку при психічних розладах
20.6. Нейрохімічні механізми дії психотропних засобів
Відповіді на тести для самоконтролю
Предметний покажчик
Список літератури

Авторы книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. — 3-є видання

Ю.И. Губский, И.В. Ниженковская, М.М. Корда, Б.Г. Борзенко, О.З. Бразалук, Г.М. Эрстенюк, К.О. Ефетов, В.И. Жуков, Н.В. Заичко, И.О. Комаревцева, М.Б. Луцюк, О.О.Мардашко, И.Ф. Мещишен, К.С. Непорада, О.Я. Скляров, Л.М. Тарасенко, О.М. Торохтин, Т.И. Бондарчук, О.В. Кузнецова, О.В. Лозова, А.С. Ягупова

Характеристики книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. — 3-є видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2021, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 544 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 844 г
ISBN: 978-617-505-850-3 (9786175058503)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник авторов Ю.И. Губского, И.В. Ниженковской, М.М. Корды и др. Биологическая и биоорганическая химия: в 2 книгах. Книга 2. Биологическая химия на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»