Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої

Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої

У наявності
220 грн
Автори: Олена Миколаївна Бєляєва, Валентина Григорівна Синиця, Лариса Юріївна Смольська та ін.; за редакцією Олени Миколаївни Бєляєвої
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська і латинська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 496
ISBN: 978-617-505-341-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої

У підручнику викладено програмний матеріал з навчальної дисципліни "Латинська мова та медична термінологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 7.12010005 "Стоматологія".
Підручник побудовано за структурно-термінологічним принципом. Він містить три розді­ли, співвіднесені з основними термінологічними підсистемами медичної термінології: анатомо- гістологічною, клінічною, фармацевтичною. Граматичний матеріал першого розділу базується на термінології морфології, фізіології та патології зубів і щелепно-лицевої ділянки, а також ана­томічної будови голови і шиї.
У другому розділі підручника подано лексичний матеріал з усіх основних розділів стомато­логії: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія і щелепно-лицева хірургія, ортопедич­на стоматологія та ортодонтія, стоматологія дитячого віку з профілактикою стоматологічних за­хворювань.
Третій розділ розраховано на здобуття студентами теоретичних знань з основ загальної рецептури: поняття про рецепт, правила виписування рецептів, оформлення латинської частини рецепта, класифікації лікарських форм, найважливіші рецептурні скорочення й формування на цій основі навичок виписування рецептів на засоби, які застосовують для лікування й профілак­тики основних стоматологічних захворювань (твердих тканин зуба, пульпи, пародонта, язика, ясен, слизової оболонки порожнини рота), хірургічної інфекції у стоматології, а також невід­кладної допомоги у стоматологічній практиці.

Зміст книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої

Передмова
Розділ І. Фонетика. Морфологія. Синтаксис. Анатомічна і гістологічна номенклатури
Заняття 1. Тема: Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень. Уживання великої літери
Заняття 2. Тема: Нумерація складів. Складоподіл. Довгота і короткість голосних. Наголос
Заняття 3. Тема: Поняття "науковий термін". Іменник: загальні відомості та граматичні категорії. Форма запису іменників. Роль називного й родового відмінків у побудові термінологічних одиниць. Безприйменникове керування
Заняття 4. Тема: Загальні відомості про прикметник. Перша група прикметників. Дієприкметники минулого часу пасивного стану в анатомічній номенклатурі. Синтаксична конструкція "узгоджене означення"
Заняття 5. Тема: Друга група прикметників. Дієприкметники теперішнього часу активного стану в анатомічній номенклатурі. Прикметники з недостатніми ступенями порівняння, які вказують на положення органів і напрямки частин тіла. Особливості вживання прикметників "великий" і "малий" в термінології
Заняття 6. Тема: Компонентний склад термінологічних одиниць. Порядок слів у кількаслівних термінологічних словосполученнях
Заняття 7. Тема: І відміна. Загальне поняття про прийменник. Прийменники, які керують Асс. і Abl. Скорочення анатомічних назв—іменників І відміни
Заняття 8. Тема: ІІ відміна. Винятки з правила про рід. Правило середнього роду. Субстантивація в анатомічній номенклатурі. Поширені у фаховому мовленні медичного працівника загальні терміни, абревіатури й сталі вирази
Заняття 9. Тема: Загальна характеристика ІІІ відміни. Типи відмінювання й особливості відмінкових закінчень голосного і мішаного типів
Заняття 10. Тема: Прикметники ІІІ відміни і дієприкметники теперішнього часу активного стану (повторення). Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Суплетивні форми і прикметники з неповними ступенями порівняння у медичній термінології
Заняття 11. Тема: Закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни у Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Граматична будова латинських назв м'язів за їхньою функцією. Моделі утворення і способи перекладу
Заняття 12. Тема: Закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни у Nom. sing. та варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Зубна формула й латинські скорочення назв зубів, прийняті для її запису
Заняття 13. Тема: Закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни в Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Професійні медичні вислови
Заняття 14. Тема: Особливості відмінювання деяких іменників грецького походження ІІІ відміни. Іменник vas, vasis, n. І грецька відміна
Заняття 15. Тема: IV і V відміни іменників. Винятки з правила про рід. Загальні терміни і професійні вислови, поширені у фаховому мовленні медичного працівника
Заняття 16. Тема: Префіксація. Найуживаніші латинські і грецькі префікси. Префікси числівникового походження
Розділ II. Клінічна термінологія
Заняття 1. Тема: Загальні відомості про клінічну термінологію. Структура однослівних клінічних термінів. Багатослівні клінічні терміни. Поняття "діагноз"
Заняття 2. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників I відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Переклад термінів і діагнозів
Заняття 3.Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників чоловічого і середнього роду II відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни (продовження). Кінцеві терміноелементи ІІ відміни. Переклад термінів і діагнозів
Заняття 4.Тема: Грецькі дублетні позначення латинських прикметників. Переклад термінів і діагнозів
Заняття 5. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників чоловічого роду III відміни. Кінцеві терміноелементи III відміни на -sis.Переклад термінів і діагнозів
Заняття 6. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників III відміни жіночого і середнього роду. Переклад термінів і діагнозів
Заняття 7. Тема: Утворення термінів — назв захворювань запального, незапального і пухлинного характеру. Переклад термінів і діагнозів
Заняття 8. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників IV та V відмін. Терміноелементи-омофони. Переклад термінів і діагнозів
Розділ III. Загальна рецептура. Хімічна номенклатура. Фармацевтична термінологія
Заняття 1. Тема: Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Утворення та вживання теперішнього часу умовного способу активного і пасивного стану. Рецептурні кліше, до складу яких входять дієслова
 Заняття 2. Тема: Загальне поняття про рецепт. Структура рецепта. Правила оформлення латинської частини рецепта. Прості і складні рецепти. Спеціальні позначення в рецепті. Виписування рецептів розгорнутої і стислої форми. Поняття про магістральні й офіцинальні лікарські засоби
Заняття 3. Тема: Поняття "хімічна номенклатура" і "Державна Фармакопея". Латинські назви хімічних елементів. Правила утворення латинських назв кислот, оксидів й основ, солей, складних ефірів
Заняття 4. Тема: Основні правила, яких потрібно дотримуватися під час виписування рецептів зі скороченнями. Поширені рецептурні скорочення
Заняття 5. Тема: Загальні відомості про номенклатуру лікарських засобів. Словотвірні елементи у назвах препаратів, які вказують на їхній хімічний склад, наявність компонентів рослинного походження, належність до різних груп антибіотиків
Заняття 6. Тема: Словотвірні елементи, які несуть інформацію анатомічного або фізіологічного характеру. Словотвірні елементи, які вказують на фармакологічну дію лікарського засобу. Поширені назви груп лікарських препаратів за їхньою фармакологічною дією
Заняття 7. Тема: Характеристика твердих лікарських форм. Виписування рецептів на тверді лікарські форми
Заняття 8. Тема: Характеристика м'яких лікарських форм. Виписування рецептів на м'які лікарські форми
Заняття 9. Тема: Характеристика рідких лікарських форм. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми
Vocabularium Latlno-Ucrainicum. Латинсько-український словник
Українсько-латинський словник. Vocabularium Ucrainico-Latlnum
Список використаних джерел

Автори книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої

О.М. Бєляєва, В.Г Синиця, Л.Ю. Смольська, М.І. Гуцол

Характеристики книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська і латинська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 496
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 768 г
ISBN: 978-617-505-341-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за ред. О.М. Бєляєвої (латинський, український текст)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете отримати детальну інформацію (фото, відгуки, опис, автори, зміст, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Тернопіль, Полтава, Харків, Запоріжжя, Луганськ, Рівне, Житомир, Суми, Дніпропетровськ, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Кіровоград, Луцьк, Хмельницький, Кременчук, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.