Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

В наявності
545 грн
Автори: Саблук Анатолій Григорович, Левандовська Лариса Вікторівна
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Стоматологія ортопедична»
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2018, 4-е (перероблене та доповнене)
Кількість сторінок: 576 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-631-8
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

Підручник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Стоматологія ортопедична».
Підручник складається з трьох частин, що включають низку занять, передбачених навчальними програмами. У кожному занятті пропонується певна ситуація, у якій може опинитись медпрацівник у процесі практичної діяльності: спілкування з пацієнтами, лікарями, медперсоналом; обстеження хворих і догляд за ними; ознайомлення з медичним обладнанням тощо. Крім тематичних текстів та граматичних вправ у підручнику подано завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів, тестові завдання для рубіжного та тематичного контролю знань, граматичний довідник та медичний словник-мінімум. Для спеціальності “Акушерська справа” окремо розроблено заняття з тем акушерсько-гінекологічного спрямування.
У підручнику використано сучасні оригінальні тексти з англійських та американських видань, підібрано найрізноманітніші види вправ, діалоги, рольові ситуації. У додатках є список неправильних дієслів, модальних дієслів та їх еквівалентів; поурочні словники спеціального курсу складаються з тематичної лексики з латинсько-грецько-українськими еквівалентами. Професійна спрямованість збірника допоможе викладачам та студентам впевнено вживати медичну термінологію.

Зміст книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

Передмова
Вступний фонетико-орфоепічний курс
PART ONE. INTRODUCTION
Заняття 1
Читання голосних е, і, у у наголошеному і ненаголошеному складах, буквосполучення ee. Читання приголосних t, d, k, p, b, v, f, l, m, n, s, z
Speaking. About Myself
Grammar. Cпонукальне англійське речення. Відмінювання іменників і займенників. Утворення множини іменників, що закінчуються на -s (читання)
Заняття 2
Читання голосної а у наголошеному і ненаголошеному складах, буквосполучень ai, ay, ei, ey, ea Читання приголосних g, c, h, x, буквосполучень ck, th, ch, tch, sh
Speaking. Elements of Communication
Grammar. Артикль. Наказові речення. Рід іменників
Самостійна робота. Знайомство з різними людьми
Заняття 3
Читання приголосної r перед голосною, після голосної у наголошеному складі (третій тип складу). Читання буквосполучень голосних і приголосних ass, ask, ast, aff, alf, alm, ign, ild, ind; y перед голосною; j перед голосною
Speaking. I Am a Student
Grammar. Дієслова to be, to have. Множина іменників
Самостійна робота. Мій медичний колледж
Заняття 4
Читання голосної о у трьох типах складів. Читання буквосполучень er, or у ненаголошеному складі, буквосплучення old, oi, oy, al + приголосна
Speaking. My Future Profession
Grammar. Вказівні займенники. Загальне питання та його інтонація. Особливості вживання іменників у множині та однині. Множина іменників грецького походження. Самостійна робота. Де працює медсестра
Заняття 5
Читання голосної u у відкритому і закритому складах. Читання голосних e, i, u, y у третьому типі складу, буквосполучень oo, ear перед приголосною; ou, ow. Читання букв q, w, буквосполучень ng, nc, nk
Speaking. Nurse’s Working Day
Grammar. Альтернативні питання та їх інтонація. Особові займенники у називному і об’єктному відмінках. рийменники місця і напрямку
Самостійна робота. Флоренс Найтінгейл
Заняття 6
Читання  голосних у четвертому типі складу, буквосполучень air, eir, ear, eer; букви w у буквосполученнях wa, war, wor, aw; буквосполучень kn, ph; голосних буквосполучень ey, au, ou, our
Speaking. English for Modern Medical Specialists
Grammar. Спеціальні питання. Питальні слова. Присвійні займенники у залежній і абсолютній формах. Прийменниковий додаток. Родовий відмінок іменника
Самостійна робота. Англійська мова як засіб міжнародного спілкування
PART TWO. GENERAL MEDICINE
Lesson Seven
Speaking. We Study Anatomy
Grammar. Артиклі та слова, що їх замінюють. Дієслово в Present Indefinite. Порядок слів у стверджувальному розповідному реченні
Suffixes: (n.) -tion, -ist; (adj.) -al, -ic
Independent Work. From the History of Anatomy
Lesson Eight
Speaking. Skeleton
Grammar. Слова, що замінюють іменники в реченні. Третя особа однини дієслова у Present Indefinite. Прислівники неозначеного часу. Спеціальне питання до підмета та його означення
Suffixes: (adv.) -ly
Independent Work. Indoor Аctivities or Home Interests
Lesson Nine
Speaking
Internal Organs
Grammar. Правило ряду (ланцюг іменників). Зворот there is/are. Місце прислівників способу дії і ступеня в реченні. Єднальні сполучники: both … and; either … or; neither … nor
Suffixes: (n.) -ment, -ance, -ence; (adj.) -ive, -ous; (v.) -fy/-ify, -ate
Independent Work. Body Systems
Lesson Ten
Speaking. Heart
Grammar. Об’єктний відмінок особових займенників. Основні форми дієслова. Функції займенника it Вживання слів much–little, many–few
Suffixes: (n.) -er/-or, (adj.) -ant, -ent
Lesson Eleven
Speaking. How to Take a Pulse
Grammar. Питальна і заперечна форми дієслова у Present Indefinite. Схеми загального і спеціального питань. Присвійний відмінок іменників. Числівники. Конверсія
Independent Work. My Heart Will Go on
Lesson Twelve
Speaking. Blood
Grammar. Місце прямого і непрямого додатків у реченні. Дієслово в Past Indefinite. Неправильні дієслова. Дієслово to be y Past Indefinite. Дати, місяці, дні тижня
Suffixes: (n.) -ture/-ure
Independent Work. Functions of Blood
Lesson Thirteen
Speaking. Blood Pressure
Grammar. Дієприкметник минулого часу (Participle II). Дієслово to have і зворот have/has got. Вираження відмінків у реченні. Неозначені займенники some, any, no та прийменник of у словосполученнях
Suffixes: (n.) -ion (-tion, -sion); (adj.) -ful, -less, -able
Independent Work. Instant Blood Test
Lesson Fourteen
Speaking. Healthy Way of Life
Grammar. Зворотні займенники. Модальне дієслово can та вирази, що його замінюють. Способи перекладу слова as
Suffixes: (n.) -edge; (v.) -ize
Independent Work. Test “Are You Going to Live to 100?”
Lesson Fifteen
Speaking. Vitamins
Grammar. Пасивний стан дієслова. Дієслова to influence, to affect, to follow. Прислівники still, yet. Іменник time у виразах.
Independent Work. What You Should Know about Vitamins
Lesson Sixteen
Control Test. Grammar. Дієслово у Present Continuous. Способи перекладу слова one. Годинник. Suffixes: (n.) -cian
Prefixes: un-, in-/im-/ir-/il-
Independent Work. Grammar Exercises
Lesson Seventeen
Speaking. First Medical Aid (Part I)
Grammar. Дієслово у Past Continuous. Поняття про інфінітив. Прийменники і сполучники часу after, till, for, as, since, before
Suffixes: (n.) -ity, -en. Prefixes: mal-
Independent Work. The Strange Doctor
Lesson Eighteen. Speaking
First Medical Aid (Part II)
Grammar. Зворот to be going to для вираження наміру в майбутньому. Дієслово у Future Indefinite та Future Continuous. Питально-заперечні речення
Independent Work. Grammar Box. The Future
Lessons Nineteen—Twenty
Texts for Home Reading
Grammar Exercises
MEDICAL SERVICE
Lesson Twenty-One
Speaking. Diseases. Symptoms
Grammar. Дієслово в Present Perfect. Present Perfect зі словами since, for a long time, for ages. Складнопідрядні означальні речення
Independent Work. From the History of Medicine
Lesson Twenty-Two
Speaking. Things for Nursing
Grammar. Дієслово у Past Perfect. Складнопідрядні додаткові речення
Suffixes: (n.) -ness
Prefixes: post-, pre-, re-, extra-
Independent Work. Medicine
Lesson Twenty-Three
Speaking. When I’m Ill
Grammar. Підрядні обставинні речення. Підсилювальна конструкція It is … that (who). Сполучники часу, місця, способу дії, мети, причини, умови
Independent Work. Your Health
Lesson Twenty-Four
Speaking. A Visit to a Doctor
Grammar. Узгодження часів. Дієслова to tell, to say, to speak, to talk
Suffixes: (adj.) -ive
Independent Work. Cold War
Lesson Twenty-Five
Speaking. Illness
Grammar. Розділові питання. Висловлення прохання чи наказу першій чи третій особі. Складні прийменники
Independent Work. Why Are British Sailors Called “Limeys”?
Lesson Twenty-Six
Speaking. Infectious Diseases
Grammar. Дієслово у Future Continuous. Прохання і наказ у непрямій мові. Підрядні речення наслідку
Independent Work. Bacteria
Lesson Twenty-Seven
Speaking. Childhood Diseases
Grammar. Непряма мова. Непрямі питання
Independent Work. Deficiency Diseases
Lesson Twenty-Eight
Speaking. Surgical Department
Grammar. Дієслово у Future Perfect. Ступені порівняння прикметників. Безособові речення
Independent Work. It Is Interesting to Know (Superlatives)
Lesson Twenty-Nine
Speaking. Operating Nurse
Grammar. Дієслово у Future-in-the-Past Indefinite. Умовні підрядні речення
Independent Work. Surgery
Lesson Thirty
Speaking. Work of a Laboratory Assistant
Grammar. Неозначені займенники і прислівники, похідні від some, any, no, every
Suffixes: (n.) -dom, -hood
Prefixes: dis-, re-, mis-
Independent Work. Red Cross
Lesson Thirty-One
Speaking. Teeth
Grammar. Ступені порівняння прислівників. Порівняльні конструкції as … as, not so … as
Independent Work. What Happens to a Hamburger (Part I)
Lesson Thirty-Two
Speaking. At the Dentist’s. Dental Instruments
Grammar. Іменникові та дієслівні безособові речення. Слова-замінники
Suffixes: (adj.) -ous, -ish
Independent Work. What Happens to a Hamburger (Part II)
Lesson Thirty-Three
Speaking. Medicines and Their Forms
Grammar. Дієслово у Present Perfect Continuous. Подвійні ступені порівняння. Винятки з правил про утворення ступенів порівняння
Independent Work. D.І. Mendeleev
Lesson Thirty-Four
Speaking. Chemical Elements. Properties of Substances
Grammar. Дієслово у Past Perfect Continuous. Складний додаток після дієслів to want, to expect. Вираз should/would like to
Independent Work. Chemical Elements of Living Matter
Lesson Thirty-Five
Speaking. At the Chemist’s
Grammar. Дієслово у Future Perfect та Future Perfect Continuous. Скорочені стверджувальні і заперечні речення типу So shall I; Neither (nor) did he
Independent Work. Aspirin
Lesson Thirty-Six
Speaking. Obstetrics and Gynecology
Grammar. Місце прислівників у реченні
Independent Work. Childbirth
Lesson Thirty-Seven
Speaking. Computers in Our Life
Grammar. Revision
Lesson Thirty-Eight
Control Test
Speaking. Medicinal Plants
Lesson Thirty-Nine
Control Test
Lesson Forty
Independent Reading
PART THREE. HUMAN BODY SYSTEMS
Unit One
Speaking. Introduction to Human Body
Grammar. Revision
Unit Two
Speaking. Chemistry, Matter and Life
Grammar. Revision
Unit Three
Speaking. Cells and Their Functions
Grammar. Revision
Unit Four
Speaking. Tissues, Glands and Membranes
Independent Work. Diseases
Unit Five
Speaking. Skeleton
Grammar. Infinitive
Independent Work. Spinal Curves
Unit Six
Speaking. Bones
Grammar. Functions of Infinitive in Sentences
Independent Work. At the Traumatologist’s
Unit Seven
Speaking. Joints
Grammar. Objective Infinitive Complex
Independent Work. Anti-Inflammatory Drugs
Unit Eight
Speaking. Musculoskeletal System. Control Tests
Grammar. Subjective Infinitive Complex
Independent Work. Muscle Tissues
Unit Nine
Speaking. Skin (Integumentary System)
Grammar. Prepositional Infinitive Complex. Особливості перекладу інфінітивних комплексів
Independent Work. Taking Care of Skin and Its Appendages
Unit Ten
Speaking. Cardiovascular System: Blood
Grammar. Infinitive and Its Complexes (Revision)
Independent Work. Blood Tests
Unit Eleven
Speaking. Cardiovascular System: Heart
Grammar. Participles І, ІІ
Independent Work. Heart Sounds
Unit Twelve
Speaking. Cardiovascular System: Vessels and Blood Circulation. Control Tests. Grammar. Functions of Participles in Sentences
Independent Work. Cardiovascular Diseases
Unit Thirteen
Speaking. Lymphatic System and Lymphoid Tissue
Grammar. Objective Participle Construction
Independent Work. Disorders of Lymphatic System and Lymphoid Tissue
Unit Fourteen
Speaking. Body Defenses
Grammar Exercises. Subjective Participle Construction
Independent Work. AIDS
Unit Fifteen
Speaking. Respiratory System
Grammar. Absolute Participle Complex
Independent Work. Lungs
Unit Sixteen
Speaking. Respiratory System Disorders. Control Tests
Grammar. Participle Constructions (Revision)
Independent Work. Virus
Unit Seventeen
Speaking. Digestive System
Grammar. Gerund
Independent Work. Liver
Unit Eighteen
Speaking. Digestive System Disorders. Control Tests
Grammar. Gerund Usage
Independent Work. How to Go on a Diet?
Unit Nineteen
Speaking. Nervous System (Part I)
Grammar. Gerundial Complexes
Independent Work. Role of Nervous System
Unit Twenty
Speaking. Nervous System (Part II)
Grammar. Translation of Gerundial Complexes
Independent Work. This Is Incredibly Lovely
Unit Twenty-One
Speaking. Nervous System (Part III)
Grammar. Gerund and Verbal Noun
Independent Work. Sleep
Unit Twenty-Two
Speaking. Nervous System (Part IV)
Grammar. Impersonal Verb Forms (Revision)
Independent Work. Pain
Unit Twenty-Three
Speaking. Sensory System. Control Tests
Grammar. Modal Verbs and Verbs of Modal Meaning
Independent Work. Drugs
Unit Twenty-Four
Speaking. Endocrine System. Control Tests
Grammar. Conditional Clauses
Independent Work. Secretion
Unit Twenty-Five
Speaking. Urinary System
Grammar. Subjunctive Mood
Independent Work. Organism as a Whole
Unit Twenty-Six
Speaking. Female Reproductive System
Grammar. Conjuction.
Independent Work. Mother and Child Health
Unit Twenty-Seven
Speaking. At the Gynecologist’s
Unit Twenty-Eight
Speaking. Duties of a Midwife
Independent Work. Risks of Having Children in Later Life
Unit Twenty-Nine
Speaking. Pregnancy
Independent Work. New Techniques Help Childless Couples – Even after Menopause
Unit Thirty
Speaking. Prenatal Care
Independent Work. Miscarriage
Unit Thirty-One
Speaking. Precautions
Unit Thirty-Two
Speaking. Fetus
Independent Work. Premature Delivery
Unit Thirty-Three
Speaking. Labor
Independent Work. WHO. Pandemics and Tamiflu
Unit Thirty-Four
Speaking. Anesthesia
Unit Thirty-Five
Speaking. Male Reproductive System
Grammar. Compound Prepositions and Conjunctions
Independent Work. Major Medical Specialty Fields
Unit Thirty-Six
Speaking. English Prescription. Control Tests
Independent Work. Nature’s Medicines
Unit Thirty-Seven. Testing Times (Залік)
Texts for Further Reading
Відповіді на тестові завдання
Граматичний довідник
Додаток 1. Irregular Verbs (Таблиця неправильних дієслів)
Додаток 2. Modal Verbs (Модальні дієслова)
Medical Dictionary
Використана література

Автори книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

А.Г. Cаблук, Л.В. Левандовська

Характеристики книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2018, 4-е (перероблене та доповнене)
Кількість сторінок: 576 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 891 г
ISBN: 978-617-505-631-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків (англійський, український текст)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути інформацію (фото, характеристики, опис, автори, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Харків, Луганськ, Львів, Дніпропетровськ, Суми, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Житомир, Вінниця, Чернігів, Кременчук, Кіровоград, Ужгород, Миколаїв, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Тернопіль, Черкаси, Полтава, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.