Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

В наявності
280 грн
Автори: Саблук Анатолій Григорович, Левандовська Лариса Вікторівна
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Стоматологія ортопедична»
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 576
ISBN: 978-617-505-631-8
ВСВ «Медицина»

Опис книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

Підручник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Стоматологія ортопедична».
Підручник складається з трьох частин, що включають низку занять, передбачених навчальними програмами. У кожному занятті пропонується певна ситуація, у якій може опинитись медпрацівник у процесі практичної діяльності: спілкування з пацієнтами, лікарями, медперсоналом; обстеження хворих і догляд за ними; ознайомлення з медичним обладнанням тощо. Крім тематичних текстів та граматичних вправ у підручнику подано завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів, тестові завдання для рубіжного та тематичного контролю знань, граматичний довідник та медичний словник-мінімум. Для спеціальності “Акушерська справа” окремо розроблено заняття з тем акушерсько-гінекологічного спрямування.
У підручнику використано сучасні оригінальні тексти з англійських та американських видань, підібрано найрізноманітніші види вправ, діалоги, рольові ситуації. У додатках є список неправильних дієслів, модальних дієслів та їх еквівалентів; поурочні словники спеціального курсу складаються з тематичної лексики з латинсько-грецько-українськими еквівалентами. Професійна спрямованість збірника допоможе викладачам та студентам впевнено вживати медичну термінологію.

Зміст книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

Vorwort
TEIL 1. Anatomie des Menschen
ПЕРЕДМОВА. ВСТУПНИЙ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНИЙ КУРС
PART ONE. INTRODUCTION. Заняття 1. Читання голосних е, і, у у наголошеному і ненаголошеному складах, буквосполучення ee. Читання приголосних t, d, k, p, b, v, f, l, m, n, s, z.. Speaking. About Myself. Grammar. Cпонукальне англійське речення. Відмінювання іменників і займенників. Утворення множини іменників, що закінчуються на -s (читання). Заняття 2. Читання голосної а у наголошеному і ненаголошеному складах, буквосполучень ai, ay, ei, ey, ea. Читання приголосних g, c, h, x, буквосполучень ck, th, ch, tch, sh. Speaking. Elements of Communication. Grammar. Артикль. Наказові речення. Рід іменників. Самостійна робота. Знайомство з різними людьми. Заняття 3. Читання приголосної r перед голосною, після голосної у наголошеному складі (третій тип складу). Читання буквосполучень голосних і приголосних ass, ask, ast, aff, alf, alm, ign, ild, ind; y перед голосною; j перед голосною. Speaking. I Am a Student. Grammar. Дієслова to be, to have. Множина іменників. Самостійна робота. Мій медичний колледж. Заняття 4. Читання голосної о у трьох типах складів. Читання буквосполучень er, or у ненаголошеному складі, буквосплучення old, oi, oy, al + приголосна. Speaking. My Future Profession. Grammar. Вказівні займенники. Загальне питання та його інтонація. Особливості вживання іменників у множині та однині. Множина іменників грецького походження. Самостійна робота. Де працює медсестра. Заняття 5. Читання голосної u у відкритому і закритому складах. Читання голосних e, i, u, y у третьому типі складу, буквосполучень oo, ear перед приголосною; ou, ow. Читання букв q, w, буквосполучень ng, nc, nk. Speaking. Nurse’s Working Day. Grammar. Альтернативні питання та їх інтонація. Особові займенники у називному і об’єктному відмінках. рийменники місця і напрямку. Самостійна робота. Флоренс Найтінгейл. Заняття 6. Читання  голосних у четвертому типі складу, буквосполучень air, eir, ear, eer; букви w у буквосполученнях wa, war, wor, aw; буквосполучень kn, ph; голосних буквосполучень ey, au, ou, our. Speaking. English for Modern Medical Specialists. Grammar. Спеціальні питання. Питальні слова. Присвійні займенники у залежній і абсолютній формах. Прийменниковий додаток. Родовий відмінок іменника. Самостійна робота. Англійська мова як засіб міжнародного спілкування.
PART TWO. GENERAL MEDICINE. Lesson Seven. Speaking. We Study Anatomy. Grammar. Артиклі та слова, що їх замінюють. Дієслово в Present Indefinite. Порядок слів у стверджувальному розповідному реченні. Suffixes: (n.) -tion, -ist; (adj.) -al, -ic. Independent Work. From the History of Anatomy. Lesson Eight. Speaking. Skeleton. Grammar. Слова, що замінюють іменники в реченні. Третя особа однини дієслова у Present Indefinite. Прислівники неозначеного часу. Спеціальне питання до підмета та його означення. Suffixes: (adv.) -ly. Independent Work. Indoor Аctivities or Home Interests. Lesson Nine. Speaking. Internal Organs. Grammar. Правило ряду (ланцюг іменників). Зворот there is/are. Місце прислівників способу дії і ступеня в реченні. Єднальні сполучники: bothand; eitheror; neithernor. Suffixes: (n.) -ment, -ance, -ence; (adj.) -ive, -ous; (v.) -fy/-ify, -ate. Independent Work. Body Systems. Lesson Ten. Speaking. Heart. Grammar. Об’єктний відмінок особових займенників. Основні форми дієслова. Функції займенника it. Вживання слів much–little, many–few. Suffixes: (n.) -er/-or, (adj.) -ant, -ent. Lesson Eleven. Speaking. How to Take a Pulse. Grammar. Питальна і заперечна форми дієслова у Present Indefinite. Схеми загального і спеціального питань. Присвійний відмінок іменників. Числівники. Конверсія. Independent Work. My Heart Will Go on. Lesson Twelve. Speaking. Blood. Grammar. Місце прямого і непрямого додатків у реченні. Дієслово в Past Indefinite. Неправильні дієслова. Дієслово to be y Past Indefinite. Дати, місяці, дні тижня. Suffixes: (n.) -ture/-ure. Independent Work. Functions of Blood. Lesson Thirteen. Speaking. Blood Pressure. Grammar. Дієприкметник минулого часу (Participle II). Дієслово to have і зворот have/has got. Вираження відмінків у реченні. Неозначені займенники some, any, no та прийменник of у словосполученнях. Suffixes: (n.) -ion (-tion, -sion); (adj.) -ful, -less, -able. Independent Work. Instant Blood Test. Lesson Fourteen. Speaking. Healthy Way of Life. Grammar. Зворотні займенники. Модальне дієслово can та вирази, що його замінюють. Способи перекладу слова as. Suffixes: (n.) -edge; (v.) -ize. Independent Work. Test “Are You Going to Live to 100?”. Lesson Fifteen. Speaking. Vitamins. Grammar. Пасивний стан дієслова. Дієслова to influence, to affect, to follow. Прислівники still, yet. Іменник time у виразах. Independent Work. What You Should Know about Vitamins. Lesson Sixteen. Control Test. Grammar. Дієслово у Present Continuous. Способи перекладу слова one. Годинник. Suffixes: (n.) -cian. Prefixes: un-, in-/im-/ir-/il-.Independent Work. Grammar Exercises. Lesson Seventeen. Speaking. First Medical Aid (Part I). Grammar. Дієслово у Past Continuous. Поняття про інфінітив. Прийменники і сполучники часу after, till, for, as, since, before. Suffixes: (n.) -ity, -en. Prefixes: mal-. Independent Work. The Strange Doctor. Lesson Eighteen. Speaking. First Medical Aid (Part II). Grammar. Зворот to be going to для вираження наміру в майбутньому. Дієслово у Future Indefinite та Future Continuous. Питально-заперечні речення. Independent Work. Grammar Box. The Future. Lessons Nineteen—Twenty. Texts for Home Reading. Grammar Exercises
MEDICAL SERVICE. Lesson Twenty-One. Speaking. Diseases. Symptoms. Grammar. Дієслово в Present Perfect. Present Perfect зі словами since, for a long time, for ages. Складнопідрядні означальні речення. Independent Work. From the History of Medicine. Lesson Twenty-Two. Speaking. Things for Nursing. Grammar. Дієслово у Past Perfect. Складнопідрядні додаткові речення. Suffixes: (n.) -ness. Prefixes: post-, pre-, re-, extra-. Independent Work. Medicine. Lesson Twenty-Three. Speaking. When I’m Ill. Grammar. Підрядні обставинні речення. Підсилювальна конструкція It is … that (who). Сполучники часу, місця, способу дії, мети, причини, умови. Independent Work. Your Health. Lesson Twenty-Four. Speaking. A Visit to a Doctor. Grammar. Узгодження часів. Дієслова to tell, to say, to speak, to talk. Suffixes: (adj.) -ive. Independent Work. Cold War. Lesson Twenty-Five. Speaking. Illness. Grammar. Розділові питання. Висловлення прохання чи наказу першій чи третій особі. Складні прийменники. Independent Work. Why Are British Sailors Called “Limeys”? Lesson Twenty-Six. Speaking. Infectious Diseases. Grammar. Дієслово у Future Continuous. Прохання і наказ у непрямій мові. Підрядні речення наслідку. Independent Work. Bacteria. Lesson Twenty-Seven. Speaking. Childhood Diseases. Grammar. Непряма мова. Непрямі питання. Independent Work. Deficiency Diseases. Lesson Twenty-Eight. Speaking. Surgical Department. Grammar. Дієслово у Future Perfect. Ступені порівняння прикметників. Безособові  речення. Independent Work. It Is Interesting to Know (Superlatives). Lesson Twenty-Nine. Speaking. Operating Nurse. Grammar. Дієслово у Future-in-the-Past Indefinite. Умовні підрядні речення. Independent Work. Surgery. Lesson Thirty. Speaking. Work of a Laboratory Assistant. Grammar. Неозначені займенники і прислівники, похідні від some, any, no, every. Suffixes: (n.) -dom, -hood. Prefixes: dis-, re-, mis-. Independent Work. Red Cross. Lesson Thirty-One. Speaking. Teeth. Grammar. Ступені порівняння прислівників. Порівняльні конструкції as … as, not so … as. Independent Work. What Happens to a Hamburger (Part I). Lesson Thirty-Two. Speaking. At the Dentist’s. Dental Instruments. Grammar. Іменникові та дієслівні безособові речення. Слова-замінники. Suffixes: (adj.) -ous, -ish. Independent Work. What Happens to a Hamburger (Part II). Lesson Thirty-Three. Speaking. Medicines and Their Forms. Grammar. Дієслово у Present Perfect Continuous. Подвійні ступені порівняння. Винятки з правил про утворення ступенів порівняння. Independent Work. D.І. Mendeleev. Lesson Thirty-Four. Speaking. Chemical Elements. Properties of Substances. Grammar. Дієслово у Past Perfect Continuous. Складний додаток після дієслів to want, to expect. Вираз should/would like to. Independent Work. Chemical Elements of Living Matter. Lesson Thirty-Five. Speaking. At the Chemist’s. Grammar. Дієслово у Future Perfect та Future Perfect Continuous. Скорочені стверджувальні і заперечні речення типу So shall I; Neither (nor) did he. Independent Work. Aspirin. Lesson Thirty-Six. Speaking. Obstetrics and Gynecology. Grammar. Місце прислівників у реченні. Independent Work. Childbirth. Lesson Thirty-Seven. Speaking. Computers in Our Life. Grammar. Revision. Lesson Thirty-Eight. Control Test. Speaking. Medicinal Plants. Lesson Thirty-Nine. Control Test. Lesson Forty. Independent Reading
PART THREE. HUMAN BODY SYSTEMS. Unit One. Speaking. Introduction to Human Body. Grammar. Revision. Unit Two. Speaking. Chemistry, Matter and Life. Grammar. Revision. Unit Three. Speaking. Cells and Their Functions. Grammar. Revision. Unit Four. Speaking. Tissues, Glands and Membranes. Independent Work. Diseases. Unit Five. Speaking. Skeleton. Grammar. Infinitive. Independent Work. Spinal Curves. Unit Six.  Speaking. Bones. Grammar. Functions of Infinitive in Sentences. Independent Work. At the Traumatologist’s. Unit Seven. Speaking. Joints. Grammar. Objective Infinitive Complex. Independent Work. Anti-Inflammatory Drugs. Unit Eight. Speaking. Musculoskeletal System. Control Tests. Grammar. Subjective Infinitive Complex. Independent Work. Muscle Tissues. Unit Nine. Speaking. Skin (Integumentary System). Grammar. Prepositional Infinitive Complex. Особливості перекладу інфінітивних комплексів. Independent Work. Taking Care of Skin and Its Appendages. Unit Ten. Speaking. Cardiovascular System: Blood. Grammar. Infinitive and Its Complexes (Revision). Independent Work. Blood Tests. Unit Eleven. Speaking. Cardiovascular System: Heart. Grammar. Participles І, ІІ. Independent Work. Heart Sounds. Unit Twelve. Speaking. Cardiovascular System: Vessels and Blood Circulation. Control Tests. Grammar. Functions of Participles in Sentences. Independent Work. Cardiovascular Diseases. Unit Thirteen. Speaking. Lymphatic System and Lymphoid Tissue. Grammar. Objective Participle Construction. Independent Work. Disorders of Lymphatic System and Lymphoid Tissue. Unit Fourteen. Speaking. Body Defenses. Grammar Exercises. Subjective Participle Construction. Independent Work. AIDS. Unit Fifteen. Speaking. Respiratory System. Grammar. Absolute Participle Complex. Independent Work. Lungs. Unit Sixteen. Speaking. Respiratory System Disorders. Control Tests. Grammar. Participle Constructions (Revision). Independent Work. Virus. Unit Seventeen. Speaking. Digestive System.Grammar. Gerund. Independent Work. Liver. Unit Eighteen. Speaking. Digestive System Disorders. Control Tests. Grammar. Gerund Usage. Independent Work. How to Go on a Diet? Unit Nineteen. Speaking. Nervous System (Part I). Grammar. Gerundial Complexes. Independent Work. Role of Nervous System. Unit Twenty. Speaking. Nervous System (Part II). Grammar. Translation of Gerundial Complexes. Independent Work. This Is Incredibly Lovely. Unit Twenty-One. Speaking. Nervous System (Part III). Grammar. Gerund and Verbal Noun. Independent Work. Sleep. Unit Twenty-Two. Speaking. Nervous System (Part IV). Grammar. Impersonal Verb Forms (Revision). Independent Work. Pain. Unit Twenty-Three. Speaking. Sensory System. Control Tests. Grammar. Modal Verbs and Verbs of Modal Meaning. Independent Work. Drugs. Unit Twenty-Four. Speaking. Endocrine System. Control Tests. Grammar. Conditional Clauses. Independent Work. Secretion. Unit Twenty-Five. Speaking. Urinary System. Grammar. Subjunctive Mood. Independent Work. Organism as a Whole. Unit Twenty-Six. Speaking. Female Reproductive System. Grammar. Conjuction. Independent Work. Mother and Child Health. Unit Twenty-Seven. Speaking. At the Gynecologist’s. Unit Twenty-Eight. Speaking. Duties of a Midwife.  Independent Work. Risks of Having Children in Later Life. Unit Twenty-Nine. Speaking. Pregnancy. Independent Work. New Techniques Help Childless Couples – Even after Menopause. Unit Thirty. Speaking. Prenatal Care. Independent Work. Miscarriage. Unit Thirty-One. Speaking. Precautions. Unit Thirty-Two. Speaking. Fetus. Independent Work. Premature Delivery. Unit Thirty-Three. Speaking. Labor. Independent Work. WHO. Pandemics and Tamiflu. Unit Thirty-Four. Speaking. Anesthesia. Unit Thirty-Five. Speaking. Male Reproductive System. Grammar. Compound Prepositions and Conjunctions. Independent Work. Major Medical Specialty Fields. Unit Thirty-Six. Speaking. English Prescription. Control Tests. Independent Work. Nature’s Medicines. Unit Thirty-Seven. Testing Times (Залік)
Texts for Further Reading. Відповіді на тестові завдання. Граматичний довідник. Додаток 1. Irregular Verbs (Таблиця неправильних дієслів). ДОДАТОК 2. MODAL VERBS (МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА). MEDICAL DICTIONARY. Використана література
 

Автори книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

А.Г. Cаблук, Л.В. Левандовська

Характеристики книги English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: англійська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 576
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 891 г
ISBN: 978-617-505-631-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків (англійський, український текст)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути інформацію (фото, характеристики, опис, автори, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Харків, Луганськ, Львів, Дніпропетровськ, Суми, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Житомир, Вінниця, Чернігів, Кременчук, Кіровоград, Ужгород, Миколаїв, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Тернопіль, Черкаси, Полтава, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.