Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:30 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін. — 3-є видання

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін. — 3-є видання

В наличии
290 грн
Авторы: Б.С. Зименковский, В.А. Музыченко, И.В. Ниженковская и др.; под редакцией Б.С. Зименковского, И.В. Ниженковской
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов и преподавателей (фармацевтических) медицинских учреждений высшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2022, 3-е стереотипное издание
Количество страниц: 272 (двухцветные)
ISBN: 978-617-505-849-7
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін. — 3-є видання

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі  деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).
Для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти.

Содержание книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін. — 3-є видання

Передмова
Вступ. Предмет, історія розвитку біоорганічної хімії та її значення як науки
ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. БУДОВА ОРГАНІЧНИХ І БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Розділ 1. Класифікація і номенклатура органічних сполук
1.1. Класифікація органічних сполук
1.1.1. Класифікація за способом побудови карбонового скелета
1.1.2. Класифікація за природою функціональної групи
1.2. Номенклатура органічних сполук
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 2. Будова органічних сполук
2.1. Способи зображення будови органічних молекул
2.2. Ізомерія органічних сполук
2.2.1. Структурна ізомерія
2.2.2. Просторова ізомерія (стереоізомерія)
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 3. Електронні уявлення в органічній хімії
3.1. Хімічний зв’язок у біоорганічних молекулах
3.1.1. Будова ковалентних зв’язків
3.1.2. Характеристики ковалентних зв’язків
3.2. Електронні ефекти. Взаємний вплив атомів у молекулах
3.2.1. Індукційний ефект
3.2.2. Мезомерний ефект
3.3. Класифікація хімічних реакцій і реагентів. Поняття про механізми хімічних реакцій
3.3.1. Класифікація хімічних реакцій за їх напрямком
3.3.2. Класифікація хімічних реакцій за способом розриву зв’язку
3.3.3. Поняття про механізми хімічних реакцій
3.4. Кислотність і основність органічних сполук
3.4.1. Теорія Бренстеда
3.4.2. Теорія Льюїса
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА ІІ. ВУГЛЕВОДНІ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ
Розділ 4. Ациклічні вуглеводні
4.1. Алкани
4.1.1. Будова, гомологія, номенклатура, ізомерія
4.1.2. Хімічні властивості
4.1.3. Промислове та медико-біологічне значення
4.2. Алкени
4.2.1. Будова, ізомерія, номенклатура
4.2.2. Хімічні властивості
4.3. Алкіни
4.4. Алкадієни
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 5. Карбоциклічні вуглеводні
5.1. Аліциклічні вуглеводні
5.1.1. Класифікація і номенклатура
5.1.2. Хімічні властивості
5.1.3. Медико-біологічне значення
5.2. Арени
5.2.1. Класифікація. Ароматичність
5.2.2. Номенклатура та ізомерія моноядерних аренів
5.2.3. Хімічні властивості моноядерних аренів
5.2.4. Багатоядерні арени
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 6. Галогенопохідні вуглеводнів
6.1. Хімічні властивості
6.1.1. Реакції нуклеофільного заміщення
6.1.2. Реакції відщеплення (елімінування)
6.2. Медико-біологічне значення
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 7. Гідроксипохідні вуглеводнів та їх тіоаналоги
7.1. Одноатомні спирти
7.1.1. Будова, номенклатура та ізомерія
7.1.2. Хімічні властивості
7.1.3. Окремі представники
7.2. Дво- і багатоатомні спирти
7.2.1. Будова, ізомерія та номенклатура
7.2.2. Хімічні властивості
7.2.3. Окремі представники
7.3. Тіоспирти і тіоетери
7.3.1. Будова та номенклатура
7.3.2. Хімічні властивості
7.4. Феноли
7.4.1. Будова, класифікація та номенклатура
7.4.2. Хімічні властивості
7.4.3. Медичне застосування
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 8. Аміни
8.1. Класифікація і номенклатура
8.2. Хімічні властивості
8.3. Біологічна активність і токсичність
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 9. Біологічно важливі карбонільні сполуки
9.1. Будова і номенклатура
9.2. Хімічні властивості
9.2.1. Реакції окиснення і відновлення
9.2.2. Реакції нуклеофільного приєднання
9.2.3. Реакції приєднання – відщеплення
9.2.4. Реакції конденсації
9.2.5. Реакції при α-карбоновому атомі
9.2.6. Реакції полімеризації
9.3. Медико-біологічне значення
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 10. Карбонові кислоти  та їх функціональні похідні
10.1. Монокарбонові кислоти аліфатичного та ароматичного рядів
10.1.1. Номенклатура
10.1.2. Хімічні властивості
10.2. Похідні карбонатної кислоти
10.3. Дикарбонові кислоти аліфатичного та ароматичного рядів
10.3.1. Класифікація, номенклатура
10.3.2. Хімічні властивості
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 11. Біологічно важливі гетерофункціональні сполуки
11.1. Гідроксипохідні амінів
11.1.1. Аміноспирти
11.1.2. Амінофеноли
11.2. Гідроксикислоти
11.2.1. Аліфатичні гідроксикислоти
11.2.2. Ароматичні гідроксикислоти
11.3. Оксокислоти
11.3.1. Окремі представники оксокислот
11.3.2. Біосинтез вищих жирних кислот
11.4. Амінокислоти
11.4.1. Будова амінокислот
11.4.2. Номенклатура та ізомерія амінокислот
11.4.3. Хімічні властивості
11.5. Похідні пара-амінобензойної і сульфанілової кислот
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА ІІІ. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ
Розділ 12. Три-, чотири- та п’ятичленні  гетероциклічні сполуки
12.1. Три- і чотиричленні гетероцикли
12.2. П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом
12.2.1. Хімічні властивості
12.2.2. Окремі представники, що мають медико-біологічне значення
12.3. П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами
12.3.1. Оксазол та ізооксазол
12.3.2. Тіазол
12.3.3. Піразол
12.3.4. Найважливіші похідні піразолу
12.3.5. Імідазол
12.3.6. Найважливіші похідні імідазолу
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 13. Шести- і семичленні гетероциклічні сполуки
13.1. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом
13.1.1. Шестичленні гетероцикли з гетероатомом Нітрогену
13.1.2. Шестичленні гетероцикли з гетероатомом Оксигену
13.2. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами
13.2.1. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами Нітрогену
13.2.2. Шестичленні гетероцикли з гетероатомами Нітрогену і Сульфуру
13.3. Семичленні гетероцикли
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 14. Біологічно важливі конденсовані гетероциклічні системи. Алкалоїди
14.1. Похідні пурину
14.1.1. Гідроксипохідні пурину
14.1.2. Амінопохідні пурину
14.2. Похідні птеридину
14.3. Алкалоїди
14.3.1. Алкалоїди групи піридину і піперидину
14.3.2. Алкалоїди групи хіноліну
14.3.3. Алкалоїди групи ізохіноліну та фенантренізохіноліну
14.3.4. Алкалоїди групи тропану
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА ІV. БІОПОЛІМЕРИ ТА БІОРЕГУЛЯТОРИ
Розділ 15. Вуглеводи (цукри)
15.1. Моносахариди (монози)
15.1.1. Ізомерія
15.1.2. Таутомерія
15.1.3. Хімічні властивості
15.1.4. Окремі представники
15.1.5. Похідні моносахаридів
15.2. Дисахариди
15.2.1. Відновні дисахариди
15.2.2. Невідновні дисахариди
15.3. Вищі полісахариди
15.3.1. Гомополісахариди
15.3.2. Гетерополісахариди
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 16. Протеїногенні амінокислоти, пептиди та білки
16.1. Протеїногенні амінокислоти та їх властивості
16.1.1. Ізомерія і будова
16.1.2. Хімічні властивості
16.2. Пептиди і білки
16.2.1. Амінокислотний склад і амінокислотна послідовність
16.2.2. Структурна організація білків
16.2.3. Електрофорез амінокислот і білків
16.2.4. Класифікація білків
16.2.5. Якісні реакції на білки
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 17. Нуклеїнові кислоти. Коферменти
17.1. Нуклеозиди
17.2. Нуклеотиди
17.3. Структура нуклеїнових кислот
17.3.1. Первинна структура
17.3.2. Вторинна структура ДНК
17.3.3. Будова та функції РНК
17.4. Коферменти нуклеотидного походження
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Розділ 18. Ліпіди
18.1. Омилювані ліпіди
18.1.1. Прості омилювані ліпіди
18.1.2. Складні омилювані ліпіди
18.2. Неомилювані ліпіди
18.2.1. Терпени
18.2.2. Каротиноїди
18.2.3. Стероїди
18.2.4. Простагландини
Тести для самоконтролю
Завдання для самоконтролю
Відповіді на тести для самоконтролю
Список рекомендованої літератури
Предметний покажчик

Авторы книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін. — 3-є видання

Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова

Характеристики книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін. — 3-є видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2022, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 272 (двухцветные)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 505 г
ISBN: 978-617-505-849-7 (9786175058497)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник авторов Б.С. Зименковского, В.А. Музыченко, И.В. Ниженковской и др. Биологическая и биоорганическая химия: в 2 книгах. Книга 1. Биоорганическая химия на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о нее. ВСИ «Медицина»