Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

В наявності
740 грн
Автори: Музиченко Володимир Панасович, Луцевич Дмитро Дмитрович, Яворська Лідія Петрівна; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (виправлене)
Кількість сторінок: 496 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-630-1
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмів у житті організму. У другій частині розглядаються питання біофізичної та колоїдної хімії. Значну увагу приділено фізико-хімічним властивостям колоїдних розчинів, високомолекулярних сполук, біополі мерів. У третій частині описано основні теоретичні положення хімії біоорганічних сполук. У підручнику після кожного розділу наводяться контрольні запитання і завдання, тести. У кінці подано предметний покажчик.
Для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Зміст книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Передмова
ЧАСТИНА І. ХІМІЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Розділ 1. Загальні відомості про біоелементи
1.1. Хімічні елементи та їх класифікація
1.2. Класифікація біоелементів та їх вміст в організмі
1.3. Положення біоелементів у періодичній системі та будова їхніх атомів
Контрольні запитання і завдання
Розділ 2. Учення про розчини
2.1. Значення води і водних розчинів у біології та медицині
2.2. Загальні відомості про розчини, їх склад і типи
2.3. Теорії розчинів. Теплові явища при розчиненні
2.4. Способи вираження кількісного складу розчинів
2.5. Розчинність речовин та її залежність від різних чинників
2.6. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Кріометрія та ебуліометрія
2.7. Дифузія і осмос. Осмотичний тиск розчинів. Осмометрія
Контрольні запитання і завдання
Розділ 3. Рівновага в розчинах електролітів
3.1. Розчини електролітів та їх значення
3.2. Електролітична дисоціація електролітів
3.3. Йонний добуток води. Поняття про рН середовища
3.4. Теорії кислот і основ
3.5. Гідроліз солей та деяких інших речовин
3.6. Буферні розчини
3.7. Рівновага в гетерогенних системах
3.8. Водно-електролітний баланс
Контрольні запитання і завдання
Розділ 4. Комплексні (координаційні) сполуки
4.1. Склад комплексних сполук. Координаційна теорія Вернера
4.2. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках
4.3. Просторова будова комплексних сполук
4.4. Ізомерія комплексних сполук
4.5. Отримання, класифікація і номенклатура КС
4.6. Біологічно важливі типи координаційних сполук
4.7. Властивості комплексних сполук
4.8. Металолігандний гомеостаз
4.9. Застосування комплексних сполук у медицині
Контрольні запитання і завдання
Розділ 5. Окисно-відновні реакції
5.1. Окисно-відновні реакції та їх значення
5.2. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій
5.3. Кількісні характеристики і напрямленість окисно-відновних реакцій
Контрольні запитання і завдання
Розділ 6. Хімічні властивості біоелементів та їх роль у життєдіяльності організму
6.1. s-Елементи (Na, K, Mg, Ca)
Контрольні запитання і завдання
6.2. Біогенні d-елементи (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Cr, Mo)
6.3. Потреба організму людини в біоелементах. Поняття про мікроелементози
6.4. Застосування сполук d-елементів у медицині
Контрольні запитання і завдання
6.5. р-Елементи [(С, H, O, N, P, S) Cl, I, Br, F, Se, Al, B, Si, Sn, Pb, As]
Контрольні запитання і завдання
ЧАСТИНА ІІ. БІОФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ
Розділ 7. Оcнови хімічної термодинаміки і біоенергетики
7.1. Хімічна термодинаміка – теоретична основа вивчення метаболізму в біосистемах
7.2. Основні поняття термодинаміки. Термодинамічні функції
7.3. Перший закон термодинаміки. Термохімія
7.4. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія. Вільна енергія Гіббса
7.5. Основи біоенергетики
Контрольні запитання і завдання
Розділ 8. Хімічна кінетика і каталіз. Біокаталіз
8.1. Предмет і значення хімічної кінетики
8.2. Швидкість хімічних реакцій
8.3. Складні реакції та їх класифікація
8.4. Механізм хімічних реакцій
8.5. Каталіз і каталізатори
8.6. Роль каталізу в життєдіяльності організму. Ферменти як біокаталізатори
Контрольні запитання і завдання
Розділ 9. Електрична провідність електролітів. Кондуктометрія
9.1. Поняття про електричну провідність. Типи провідників електричного струму
9.2. Вимірювання опору провідників струму другого роду
9.3. Види електричної провідності
9.4. Практичне застосування кондуктометрії
9.5. Застосування кондуктометрії у медицині
Контрольні запитання і завдання
Розділ 10. Електродні процеси і потенціометричні методи дослідження у медицині
10.1. Електродні потенціали. Рівняння Нернста
10.2. Електрохімічні елементи і електрорушійні сили
10.3. Класифікація електродів
10.4. Мембранний потенціал, його біологічна роль. Біопотенціали
10.5. Потенціометрія
Контрольні запитання і завдання
Розділ 11. Поверхневі явища. Адсорбція на межі поділу фаз. Хроматографія
11.1. Поверхневі явища, їх роль і класифікація
11.2. Поверхнева енергія і поверхневий натяг
11.3. Поверхнево-активні речовини і адсорбція на рухомій межі поділу фаз
11.4. Біологічна роль поверхневих явищ. Будова біологічних мембран
11.5. Адсорбція на межі поділу тверде тіло–газ
11.6. Адсорбція на межі поділу тверде тіло–розчин
11.7. Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії
11.8. Хроматографія та її застосування в біології і медицині
Контрольні запитання і завдання
Розділ 12. Одержання, очищення та властивості колоїдно-дисперсних систем
12.1. Загальна характеристика і значення дисперсних систем
12.2. Класифікація і загальні властивості дисперсних систем
12.3. Методи отримання колоїдно-дисперсних систем. Будова колоїдних частинок
12.4. Методи очищення колоїдних розчинів
12.5. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдно-дисперсних систем
12.6. Оптичні властивості дисперсних систем
12.7. Електричні властивості колоїдно-дисперсних систем
Контрольні запитання і завдання
Розділ 13. Стійкість і коагуляція колоїдних розчинів. Колоїдний захист. Мікрогетерогенні дисперсні системи
13.1. Стійкість дисперсних систем
13.2. Коагуляція гідрофобних золів
13.3. Стабілізація золів. Колоїдний захист
13.4. Мікрогетерогенні системи. Колоїдні поверхнево-активні речовини
Контрольні запитання і завдання
Розділ 14. Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білків
14.1. Значення високомолекулярних сполук у медицині та фармації
14.2. Класифікація високомолекулярних сполук
14.3. Методи одержання високомолекулярних сполук. Біополімери
14.4. Властивості високомолекулярних сполук
14.5. Розчини високомолекулярних сполук, їх отримання і загальні властивості
14.6. Процес розчинення високомолекулярних сполук. Набрякання полімерів
14.7. В’язкість розчинів полімерів
14.8. Осмотичний тиск розчинів високомолекулярних сполук
14.9. Мембранна рівновага Доннана
14.10. Порушення стійкості розчинів високомолекулярних сполук
14.11. Драглі
Контрольні запитання і завдання
ЧАСТИНА ІІІ. ХІМІЯ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Розділ 15. Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова та реакційна здатність біоорганічних сполук
15.1. Предмет і значення біоорганічної хімії
15.2. Класифікація і номенклатура біоорганічних сполук
15.3. Ізомерія органічних сполук
15.4. Електронні уявлення в біоорганічній хімії
15.5. Класифікація хімічних реакцій і реагентів
Контрольні запитання і завдання
Розділ 16. Реакційна здатність вуглеводнів (карбогідрогенів) та їх похідних
16.1. Будова і реакційна здатність алканів
16.2. Будова, номенклатура, ізомерія та реакційна здатність алкенів
16.3. Алкадієни
16.4. Будова і реакційна здатність циклоалканів
16.5. Будова і реакційна здатність аренів (ароматичних вуглеводнів)
16.6. Будова і реакційна здатність галогенопохідних вуглеводнів
16.7. Будова і реакційна здатність гідроксипохідних вуглеводнів
16.8. Будова, класифікація, номенклатура і реакційна здатність амінів
Контрольні запитання і завдання
Розділ 17. Біологічно важливі карбонільні сполуки (альдегіди і кетони)
17.1. Будова і номенклатура
17.2. Хімічні властивості
17.3. Медико-біологічне значення
Контрольні запитання і завдання
Розділ 18. Біологічно важливі карбонові кислоти
18.1. Монокарбонові кислоти аліфатичного і ароматичного рядів
18.2. Похідні карбонатної кислоти
18.3. Дикарбонові кислоти аліфатичного і ароматичного рядів
18.4. Ліпіди
Контрольні запитання і завдання
Розділ 19. Біологічно важливі гетерофункціональні сполуки
19.1. Аміноспирти
19.2. Амінофеноли
19.3. Аліфатичні та ароматичні гідроксикислоти
19.4. Оксокислоти
19.5. Амінокислоти
19.6. Похідні пара-амінобензойної та сульфанілової кислот
Контрольні запитання і завдання
Розділ 20. Протеїногенні амінокислоти, пептиди та білки
20.1. Протеїногенні амінокислоти та їх властивості
20.2. Пептиди і білки
Контрольні запитання і завдання
Розділ 21. Вуглеводи (цукри)
21.1. Моносахариди
21.2. Дисахариди
21.3. Вищі полісахариди
Контрольні запитання і завдання
Розділ 22. Гетероциклічні сполуки
22.1. П’ятичленні гетероциклічні сполуки
22.2. Шестичленні гетероциклічні сполуки
22.3. Конденсовані гетероциклічні сполуки
Контрольні запитання і завдання
Розділ 23. Нуклеїнові кислоти
23.1. Нуклеозиди
23.2. Нуклеотиди
23.3. Структура нуклеїнових кислот
Контрольні запитання і завдання
Відповіді на тести
Частина І
Частина ІІ
Частина ІІІ
Список використаної літератури
Предметний покажчик

Автори книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П.

Характеристики книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (виправлене)
Кількість сторінок: 496 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 788 г
ISBN: 978-617-505-630-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, відгуки, характеристики, зміст, автори, опис, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кременчук, Тернопіль, Дніпропетровськ, Рівне, Полтава, Вінниця, Суми, Хмельницький, Житомир, Чернігів, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Львів, Миколаїв, Луганськ, Ужгород, Черкаси, Харків, Кіровоград, Запоріжжя, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.