Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Організація та економіка фармації. Модулі 2—3. Системи обліку й основи економіки у фармації: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка

Організація та економіка фармації. Модулі 2—3. Системи обліку й основи економіки у фармації: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка

71662
Нет в наличии
Авторы: Виталий Федорович Москаленко, Александр Петрович Яворовский, Ярослав Владимирович Цехмистер и др.; под редакцией Виталия Федоровича Москаленка
Гриф: рекомендовано МЗ и МОН Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений IV уровня аккредитации, студентов-интервал нов, врачей-онкологов, семейных врачей
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 432 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-303-4

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Організація та економіка фармації. Модулі 2—3. Системи обліку й основи економіки у фармації: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка

Навчальний посібник містить питання для самостійної підготовки студентів; приклади тестових завдань для поточного контролю знань; витяги з нормативно-правових актів (станом на 1 квітня 2013 р.), що регулюють питання організації управлінського та бухгалтерського об­ліку, ведення внутрішньогосподарської, фінансової та статистичної звітності, порядок нарахування заробітної плати персоналу та меха­нізм оподаткування аптечних підприємств.
Призначений для викладачів, студентів і магістрантів фармацев­тичних факультетів спеціальності 7.12020101 — "Фармація" вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ—ІУ рівня акре­дитації. Може бути корисним для фахівців практичної фармації при вирішенні питань, пов'язаних з провадженням товарних, касових і розрахункових операцій, а також при проведенні аналізу та плануван­ні торгово-фінансової діяльності у фармацевтичній галузі.

Содержание книги Організація та економіка фармації. Модулі 2—3. Системи обліку й основи економіки у фармації: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка

Перелік скорочень
Вступ
МОДУЛЬ 2. СИСТЕМИ ОБЛІКУ У ФАРМАЦІЇ
Змістовий модуль 5. Організація системи управлінського та бухгалтерського обліку в аптеках
Тема 12. Організація системи обліку та звітності в аптеках (фармацевтичних фірмах)
Нормативно-правові документи
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ
Закон України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-IV
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 13. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємств у фармації
Нормативно-правові документи
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-IV
Наказ МФ України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування" від 30 листопада 1999 р. № 291
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 14. Автоматизовані системи управління й обліку у фармації
Нормативно-правові документи
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22 травня 2003 р. № 851-IV
Наказ МФ України "Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" від 24 травня 1995 р. № 88
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань до поточного контролю знань
Змістовий модуль 6. Облік товарних, касових і розрахункових операцій. Облік праці та заробітної плати в аптечних закладах
Тема 15. Облік руху товару в аптеках (фармацевтичних фірмах)
Нормативно-правові документи
Наказ МФ України "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей" від 16 травня 1996 р. № 99
Наказ МФ України "Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 20 жовтня 1999 р. № 246
Наказ МОЗ України "Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи" від 6 липня 2012 р. № 498
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 16. Облік руху інших товарно-матеріальних цінностей. Облік основних засобів і нематеріальних активів у аптеках (фармацевтичних фірмах)
Нормативно-правові документи
Наказ МФ України "Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 18 жовтня 1999 р. № 242
Наказ МФ України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 р. № 92
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 17. Облік грошового обігу в аптеках (фармацевтичних фірмах)
Нормативно-правові документи
Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР
Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995 р. № 436/95
Постанова КМ України "Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговель-ного обслуговування на ринку споживчих товарів" від 15 червня 2006 р. № 833
Постанова НБ України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21 січня 2004 р. № 22
Постанова Правління НБ України "Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15 грудня 2004 р. № 637
Постанова Правління НБ України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" від 9 лютого 2005 р. № 32
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 18. Форми та системи оплати праці й організація обліку заробітної плати в аптеках (фармацевтичних фірмах)
Нормативно-правові документи
Конституція України
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х
Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1 995 р. № 108/95-ВР
Закон України "Про відпустки" від 1 5 листопада 1 996 р. № 504/96-ВР
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 р. № 2464-VI
Постанова КМ України "Про затвердження Порядку обчислен¬ня середньої заробітної плати" від 8 лютого 1995 р. № 100
Постанова КМ України "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" від 21 лютого 2001 р. № 163
Постанова КМ України "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30 серпня 2002 р. № 1298
Постанова КМ України "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які по-вністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 2 лютого 2011 р. № 98
Наказ МОЗ України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян" від 13 листопада 2001 р. № 455
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України "Про впорядкування умов оплати пра-ці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 5 жовтня 2005 р. № 308/519
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
Змістовий модуль 7. Звітність аптек (фармацевтичних фірм)
Тема 19. Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у аптеках (фармацевтичних фірмах)
Нормативно-правові документи
Постанова КМ України "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22 січня 1996 р. № 116
Приказ Министерства здраво-охранения СССР "Об утверждении Норм естественной убыли медикаментов, ваты, медицинских пиявок и стек-лянной аптечной посуды в аптечных учреждениях и инструкции по их применению" от 26 декабря 1986 г. № 1689
Наказ МФ України "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно- матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" від 11 серпня 1994 р. № 69
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 20. Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек
Нормативно-правові документи
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV
Наказ МФ України "Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" від 24 травня 1995 р. № 88
Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21 червня 1996 р. № 193
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 21. Фінансова звітність суб'єктів господарювання у фармації
Нормативно-правові документи
Постанова КМ України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 р. № 41
Наказ МФ України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 7 лютого 2013 р. № 73
Наказ МФ України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" від 25 лютого 2000 р. № 39
Наказ МФ України "Про примітки до річної фінансової звітності" від 29 листопада 2000 р. № 302
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 22. Державна статистична звітність у аптеках і фармацевтичних фірмах
Нормативно-правові документи
Закон України "Про державну статистику" від 1 7 вересня 1992 р. № 2614-XII
Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження Інструкції про облік роздрібного товаро-обороту і товарних запасів" від 28 грудня 1996 р. № 389
Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 5 грудня 2008 р. № 489
Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" від 13 січня 2004 р. № 5
Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження Інструкцій щодо заповнення форм держав-них статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства" від 26 липня 2005 р. № 209
Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників" від 28 вересня 2005 р. № 286
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 8. Сучасні методи аналізу та планування торгово-фінансової діяльності аптек і фармацевтичних фірм
Тема 23. Основні напрями оптимізації діяльності аптечних за¬кладів в умовах ринкової економіки. Основи фармаекономіки
Нормативно-правові документи
Постанова КМ України "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я" від 17 лютого 2010 р. № 208
Наказ МОЗ України "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здо-ров'я в Україні на період до 2020 року" від 1 серпня 2011 р. № 454
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 24. Характеристика економічних показників торгово- фінансової діяльності аптек і фармацев-тичних фірм
Нормативно-правові документи
Наказ МФ України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 29 листопада 1999 р. № 290
Наказ МФ України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 31 грудня 1999 р. № 318
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 25. Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек (фармацевтичних фірм)
Нормативно-правові документи
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 14 травня 1992 р. № 2343-XII
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-III
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 26. Планування діяльності аптек (фармацевтичних фірм)
Нормативно-правові документи
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456 VI
Наказ МФ України "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 6 червня 2012 р. № 687
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 9. Економічні механізми регулювання фармацевтичної діяльності
Тема 27. Основні принципи й методи формування системи цін на лікарські засоби
Нормативно-правові документи
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 21 червня 2012 р. № 5007-VI
Постанова КМ України "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" від 17 жовтня 2008 р. № 955
Постанова КМ України "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" від 25 березня 2009 р. № 333
Постанова КМ України "Питання декларування зміни оптово- відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" від 13 серпня 2012 р. № 794
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв' язків і торгівлі України "Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства" від 4 січня 1997 р. № 02
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 28. Оподаткування аптек (фармацевтичних фірм)
Нормативно-правові документи
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 29. Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування
Нормативно-правові документи
Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР
Закон України "Основи законодавства України про загальнообов' язкове державне соціальне страхування" від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 30. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптек (фармацев-тичних фірм)
Нормативно-правові документи
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
Закон України "Про банки і банківську ді-яльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-III
Постанова Правління НБ України "Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту" від 10 травня 2007 р. № 168
Наказ МФ України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" від 31 січня 2000 р. № 20
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 10. Основи фінансового аналізу й аудиту
Тема 31. Аудиторський контроль: сутність, призначення. Організація проведення аудиторської перевірки
Нормативно-правові документи
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-XII
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 32. Аудит фінансової звітності. Внутрішній аудит розрахунків з бюджетом
Нормативно-правові документи
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 33. Аналіз фінансового стану підприємства на базі даних фінансової звітності
Нормативно-правові документи
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 р. № 249-IV
Наказ МФ України та Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації" від 26 січня 2001 р. № 49/121
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань до поточного контролю знань

Авторы книги Організація та економіка фармації. Модулі 2—3. Системи обліку й основи економіки у фармації: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка

В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, О.Я. Кричевська, І.В. Ніженковська, І.Є. Булах, М.Л. Сятиня, Л.О. Гала, О.Ю. Лисенко

Характеристики книги Організація та економіка фармації. Модулі 2—3. Системи обліку й основи економіки у фармації: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 432 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 742 г
ISBN: 978-617-505-303-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Организация и экономика фармации. Модули 2—3. Системы учета и основы экономики в фармации: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / В.Ф. Москаленко, А.П. Яворовский, Я.В. Цехмистер и др.; под ред. В.Ф. Москаленко (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть детальную информацию (фото, описание, авторы, характеристики, отзывы, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Кировоград, Хмельницкий, Житомир, Кременчуг, Николаев, Луцк, Днепропетровск, Ужгород, Ровно, Черкассы, Сумы, Полтава, Ивано-Франковск, Тернополь, Чернигов, Луганск, Харьков, Черновцы, Запорожье, Винница, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.