Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

В наличии
220 грн
Авторы: Калибабчук Валентина Александровна, Чекман Иван Сергеевич, Галинская Валентина Ивановна и др.; под редакцией Калибабчук Валентины Александровны
Гриф: утверждено МОН и МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 336
ISBN: 978-617-505-626-4
ВСИ «Медицина»

Описание книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біо­генним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій. Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей.

Содержание книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Передмова
Вступ
Розділ 1. Будова атомів, хімічний зв'язок і будова молекул
1.1. Квантово-механічна модель атома
1.2. Будова електронних оболонок атомів
1.3. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи елементів
1.4. Періодичність властивостей хімічних елементів
1.5. Хімічний зв'язок і його експериментальні характеристики
1.6. Ковалентний зв'язок
1.7. Йонний зв'язок
1.8. Металічний зв'язок
1.9. Водневий зв'язок
1.10. Комплексні сполуки
1.11. Теоретичні основи сучасного пошуку нових лікарських препаратів
Завдання для самостійного контролю
Розділ 2. Теоретичні основи біоенергетики
2.1. Основні поняття хімічної термодинаміки
2.2. Перший закон термодинаміки
2.3. Тепловий ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння
2.4. Закон Гесса — основний закон термохімії
2.5. Використання термохімічних розрахунків для енергетичної характеристики біохімічних процесів
2.6. Другий закон термодинаміки. Ентропія
2.7. Напрямленість процесів у закритих системах
2.8. Застосування рівняння Гіббса у біоенергетиці
Завдання для самостійного контролю
Розділ 3. Фізико-хімічні основи кінетики біохімічних реакцій
3.1. Швидкість реакції, її залежність від концентрації реагуючих речовин
3.2. Молекулярність і порядок реакції
3.3. Прості і складні реакції
3.4. Залежність швидкості реакції від температури
3.5. Каталіз і каталізатори
3.6. Особливості ферментативного каталізу
3.7. Хімічна рівновага. Константа рівноваги
Завдання для самостійного контролю
Розділ 4. Розчини та їх роль у перебігу біохімічних процесів
4.1. Сучасні уявлення про розчини
4.2. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів
4.3. Розчинність газів у рідинах
4.4. Розчинність рідин і твердих речовин у рідинах
4.5. Колігативні властивості розбавлених розчинів
4.6. Розчини електролітів
4.7. Дисоціація води
4.8. Теорії кислот і основ
4.9. Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування
4.10. Буферні розчини
4.11. Реакції осадження і розчинення
4.12. Гетерогенні рівноваги в порожнині рота
Завдання для самостійного контролю
Розділ 5. Електродні процеси та їх значення для фізіології і медицини
5.1. Електродний потенціал. Рівняння Нернста
5.2. Класифікація електродів
5.3. Класифікація гальванічних елементів
5.4. Електрохімічні рівноваги в порожнині рота
5.5. Дифузійний та мембранний потенціали, їх біологічна роль
5.6. Потенціометрія
5.7. Окисно-відновні реакції
Завдання для самостійного контролю
Розділ 6. Фізична хімія поверхневих явищ та їх роль у процесах, що відбуваються в організмі
6.1. Поверхневий натяг рідин. Поверхнева активність
6.2. Адсорбція на межі поділу "рідина — газ"
6.3. Орієнтація молекул поверхнево-активних речовин у поверхневому шарі
6.4. Закономірності адсорбції на поверхні твердого тіла
6.5. Рівняння адсорбції Ленгмюра
6.6. Будова біологічних мембран
6.7. Полімолекулярна адсорбція
6.8. Особливості адсорбції розчинених речовин на твердій поверхні
6.9. Основи адсорбційної терапії
6.10. Адсорбція електролітів
6.10.1. Вибіркова адсорбція
6.10.2. Йонообмінна адсорбція
6.11. Хроматографічні методи аналізу
6.11.1 Принципи класифікації хроматографічних методів
6.11.2 Застосування хроматографії в біології та медицині
Завдання для самостійного контролю
Розділ 7. Фізична хімія дисперсних систем
7.1. Класифікація дисперсних систем
7.2. Методи одержання колоїдних систем
7.2.1. Методи диспергації
7.2.2. Методи конденсації
7.3. Методи очищення колоїдних систем
7.4. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем
7.5. Оптичні властивості колоїдних систем
7.6. Подвійний електричний шар. Будова колоїдних часточок
7.6.1. Вплив електролітів на величину електрокінетичного потенціалу. Явище перезарядки колоїдних часточок
7.6.2. Електрокінетичні явища
7.7. Стійкість і коагуляція дисперсних систем
7.7.1. Фактори стійкості дисперсних систем
7.7.2. Теорія коагуляції та стійкості дисперсних систем
7.7.3. Механізм коагулювальної дії електролітів
7.7.4. Кінетика коагуляції
7.7.5. Особливі випадки коагуляції
7.7.6. Коагуляція в біологічних системах
7.8. Аерозолі
7.9. Порошки
7.10. Суспензії
7.11. Пасти
7.12. Емульсії
7.13. Піни
7.14. Колоїдні поверхнево-активні речовини
Завдання для самостійного контролю
Розділ 8. Фізична хімія біополімерів та їхніх розчинів
8.1. Біологічні макромолекули
8.2. Структура біополімерів
8.3. Ізоелектричний стан білків
8.4. Розчини ВМС та їхні властивості
8.5. Термодинамічна стійкість розчинів ВМС. Методи осадження білків
8.6. Осмос. Осмотичний тиск у розчинах ВМС
8.7. В'язкість розчинів ВМС
8.8. Драглі. Утворення та властивості
Завдання для самостійного контролю
Розділ 9. Хімія біогенних елементів
9.1. Загальні відомості про біогенні елементи
9.2. s-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині
9.3. p-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині
9.4. d-Елементи. Біологічна роль, застосування в медицині
Завдання для самостійного контролю
Розділ 10. Нанохімія — шлях до високих технологій
10.1. Основні поняття і терміни
10.2. Класифікація нанооб'єктів
10.3. Методи синтезу наночастинок
10.4. Карбонові наноматеріали
10.5. Пористі нанооб'єкти
10.6. Досягнення нанотехнологій у медицині
Завдання для самостійного контролю
Список рекомендованої літератури
Предметний покажчик

Авторы книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська, Л.І. Грищенко, С.М. Гождзінський, Г.М. Зайцева, В.А. Самарський, О.О. Костирко, Т.О. Овсяннікова, Т.А. Лисенко, І.Г. Телегеєв, Г.О. Сирова, Л.Г. Шаповал, Н.М. Ткачук, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, К.С. Непорада, С.В. Харченко, О.Я. Сливка

Характеристики книги Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. — 3-є вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 336
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 580 г
ISBN: 978-617-505-626-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Медицинская химия: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.А. Калибабчук, И.С. Чекман, В.И. Галинская и др.; под ред. В.А. Калибабчук. — 3-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть подробную информацию (фото, авторы, отзывы, характеристики, описание, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Хмельницкий, Запорожье, Кировоград, Ужгород, Луганск, Тернополь, Черновцы, Днепропетровск, Черкассы, Винница, Луцк, Кременчуг, Ровно, Харьков, Житомир, Полтава, Чернигов, Сумы, Ивано-Франковск, Николаев, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.