Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

74532
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Віктор В‘ячеславович Барціховський, Петро Ярославович Шерстюк
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів I—IІІ рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 312 + 16 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-522-9
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з медичної біології. У підручнику відображено молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя, ураховуючи специфіку організму людини; подано основи генетики людини, біосферний рівень організації життя і місце людини в ньому. Особливу увагу приділено спадковим хворобам і медико-біологічним аспектам паразитизму.
Важливого значення надано формуванню практичних умінь і навичок розв’язування типових задач, запропоновано широкий спектр контрольних завдань для самоперевірки знань.
Додатковим мотиваційним чинником до опанування знань виступає актуалізація кожної теми, висвітлення її медичної, наукової та соціальної значущості. Зв’язок із практикою, принцип історизму забезпечують блоки науково-популярної інформації, які за своїм змістом доповнюють і розширюють теми, що вивчаються.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Зміст книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Розділ 1. Предмет медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини. Hозмноження на клітинному рівні
Предмет медичної біології
Характеристики життя, рівні організації живого
Хімічний склад клітини. Органічні та неорганічні сполуки
Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини
Клітина — відкрита система. Організація потоків речовини та енергії в клітині
Життя клітин поза організмом
Ядро — центральний інформаційний апарат клітини. Хроматин
Хромосомний і геномний рівні організації спадкового матеріалу
Життєвий цикл клітини. Мітоз, його порушення
Мейоз і його біологічне значення
Розділ 2. Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації
Організація потоку біологічної інформації у клітині. Будова молекули ДНК
Універсальність та індивідуальна специфічність ДНК. Правила Чаргаффа
Генетична роль нуклеїнових кислот
Центральна догма молекулярної біології
Ген. Сучасний стан теорії гена
Мутації і рекомбінації генів. Репарація ДНК
Біосинтез білка. Транскрипція, трансляція
Експресія генів. Концепція оперону
Генна інженерія. Біотехнологія
Розділ 3. Закономірності успадкування у людини ознак за законами Менделя
Основні поняття генетики
Закономірності успадкування ознак, встановлених Г.Менделем
Суть гібридологічного методу
Символіка генетичних схем
Перший і другий закони Г.Менделя
Закон чистоти гамет
Аналітичне схрещування
Третій закон Г.Менделя — закон незалежного комбінування ознак
Закономірності успадкування ознак
Ознаки, що успадковуються за законами Менделя, і типи їх успадкування у людини
Успадкування резус-фактора крові людини. Резус-конфлікт
Умови прояву законів Менделя
Розділ 4. Взаємодія генів. Хромосомна теорія Т.Моргана. Генетика статі. Множинний алелізм
Хромосомна теорія. Зчеплене успадкування. Генетичне картування
Генетичне визначення статі. Гемізиготність
Множинний алелізм. Успадкування груп крові за системою АВ0
Взаємодія генів
Взаємодія алельних генів
Взаємодія неалельних генів
Kількісна та якісна специфіка проявів генів в ознаках
Сучасний стан дослідження геному людини
Розділ 5. Vінливість у людини як властивість життя і генетичне явище
Фактори розвитку фенотипу
Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Фенокопії
Мутаційна мінливість. Особливості мутацій
Класифікація мутацій
Характеристика мутацій за рівнем організації спадкового матеріалу
Фенотиповий прояв мутацій
Правила запису нормальних і аномальних каріотипів людини
Генетична небезпека забруднення навколишнього середовища мутагенними чинниками
Комбінативна мінливість
Розділ 6. Основи генетики людини. медико-генетичне консультування
Особливості людини як об’єкта генетичних досліджень
Генеалогічний метод
Цитогенетичний метод
Методика вивчення каріотипу людини, складання каріограми
Характеристика хромосом людини за рутинним забарвленням
Сучасні методи цитологічного аналізу хромосом
Метод вивчення статевого хроматину, його значення
Близнюковий метод
Біохімічний метод
Метод дерматогліфіки
Популяційно-статистичний метод
Метод ДНК-діагностики
Пренатальна діагностика
Медико-генетичне консультування
Розділ 7. Спадкові хвороби людини
Спадкові хвороби, їх класифікація
Моногенні (молекулярні) спадкові захворювання
Механізм виникнення моногенних хвороб
Класифікація ензимопатій
Автосомно-домінантні хвороби
Автосомно-рецесивні хвороби
Х-зчеплені домінантні хвороби
Х-зчеплені рецесивні хвороби
Хромосомні хвороби
Хромосомні хвороби, зумовлені порушеннями у структурі хромосом
Мультифакторні хвороби
Розділ 8. Біологія індивідуального розвитку. Патологічні порушення онтогенезу
Періодизація онтогенезу
Гаметогенез. Періоди спермато- та овогенезу
Будова гамет та їх особливостi
Періоди ембріонального розвитку
Характерні порушення ембріонального розвитку
Причини та наслідки порушення розходження хромосом, їх віковий характер у жінок
Порушення запліднення, його наслідки
Народження близнят як біологічне явище
Явище тератогенезу
Вроджені вади та критичні періоди вагітності людини
Регенерація і трансплантація
Біополя та біоритми
Старіння. Тривалість життя. Смерть
Суть старіння та його ознаки
Теорії та концепції старіння
Тривалість життя
Розділ 9. Медико-біологічні аспекти паразитизму. Медична протозоологія
Явище паразитизму та його поширення в природі
Предмет і завдання медичної паразитології
Класифікація паразитів
Організм як середовище перебування паразитів
Взаємовідносини в системі паразит—хазяїн
Життєві цикли паразитів
Природно-осередкові хвороби
Профілактика паразитарних хвороб
Предмет медичної протозоології та особливості найпростіших
Тип саркоджгутикові. Клас справжні амеби
Тип саркоджгутикові. Клас тваринні джгутикові
Тип війконосні. Клас щілинороті
Тип апікомплексні. Клас споровики
Розділ 10. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви — паразити людини
Предмет медичної гельмінтології і загальна характеристика типів плоскі та круглі черви
Сисуни — паразити людини
Сисуни, що живуть у жовчних протоках печінки
Сисуни, що живуть поза печінкою
Стьожкові черви — паразити людини
Стьожкові черви, що використовують людину як головного хазяїна
Стьожкові черви, що використовують людину як проміжного хазяїна
Стьожкові черви, що проходять в організмі людини весь життєвий цикл
Круглі черви — паразити людини
Круглі черви — геогельмінти
Круглі черви — біогельмінти
Розділ 11. Медична арахноентомологія
Предмет арахноентомології. Загальна характеристика членистоногих
Медичне значення павукоподібних
Отруйні павукоподібні
Кліщі — переносники збудників хвороб
Iксодові кліщі
Кліщі — постійні паразити людини
Медичне значення комах
Комахи — механічні переносники збудників хвороб
Комахи — тимчасові кровосисні паразити
Комахи — постійні кровосисні паразити
Розділ 12. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера і людина
Структура та функції біосфери. Ноосфера
Екологія. Предмет та методи дослідження
Походження людини. Людські раси як віддзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку людини
Докази тваринного походження людини
Біологічні та соціальні фактори в еволюції людини
Етапи антропогенезу
Уявлення про популяцію людей. Популяційна структура людства
Середовище існування сучасної людини. Екологічні фактори
Антропогенні екосистеми та їх особливості
Екологія людини
Стан здоров’я населення та якість навколишнього середовища. Валеологія
Екологічний стан в Україні
Отруйні для людини організми
Отруйні рослини
Отруйні гриби
Отруйні тварини
Список рекомендованої літератури

Автори книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк

Характеристики книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 312 + 16 кольор. вкл.
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 567 г
ISBN: 978-617-505-522-9

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, відгуки, зміст, автори, характеристики, опис, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Рівне, Запоріжжя, Житомир, Черкаси, Чернівці, Ужгород, Кіровоград, Івано-Франківськ, Вінниця, Луганськ, Тернопіль, Луцьк, Хмельницький, Полтава, Суми, Харків, Чернігів, Миколаїв, Львів, Дніпропетровськ, Кременчук, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.