Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

74532
Продана, не переиздается
 
 
Авторы: Виктор Вячеславович Барциховский, Петр Ярославович Шерстюк 
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских (фармацевтичкских) заведений I—ІІІ уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 312 + 16 цвет. вкл.
ISBN: 978-617-505-522-9
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з медичної біології. У підручнику відображено молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя, ураховуючи специфіку організму людини; подано основи генетики людини, біосферний рівень організації життя і місце людини в ньому. Особливу увагу приділено спадковим хворобам і медико-біологічним аспектам паразитизму.
Важливого значення надано формуванню практичних умінь і навичок розв’язування типових задач, запропоновано широкий спектр контрольних завдань для самоперевірки знань.
Додатковим мотиваційним чинником до опанування знань виступає актуалізація кожної теми, висвітлення її медичної, наукової та соціальної значущості. Зв’язок із практикою, принцип історизму забезпечують блоки науково-популярної інформації, які за своїм змістом доповнюють і розширюють теми, що вивчаються.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Содержание книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Розділ 1. Предмет медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини. Hозмноження на клітинному рівні
Предмет медичної біології
Характеристики життя, рівні організації живого
Хімічний склад клітини. Органічні та неорганічні сполуки
Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини
Клітина — відкрита система. Організація потоків речовини та енергії в клітині
Життя клітин поза організмом
Ядро — центральний інформаційний апарат клітини. Хроматин
Хромосомний і геномний рівні організації спадкового матеріалу
Життєвий цикл клітини. Мітоз, його порушення
Мейоз і його біологічне значення
Розділ 2. Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації
Організація потоку біологічної інформації у клітині. Будова молекули ДНК
Універсальність та індивідуальна специфічність ДНК. Правила Чаргаффа
Генетична роль нуклеїнових кислот
Центральна догма молекулярної біології
Ген. Сучасний стан теорії гена
Мутації і рекомбінації генів. Репарація ДНК
Біосинтез білка. Транскрипція, трансляція
Експресія генів. Концепція оперону
Генна інженерія. Біотехнологія
Розділ 3. Закономірності успадкування у людини ознак за законами Менделя
Основні поняття генетики
Закономірності успадкування ознак, встановлених Г.Менделем
Суть гібридологічного методу
Символіка генетичних схем
Перший і другий закони Г.Менделя
Закон чистоти гамет
Аналітичне схрещування
Третій закон Г.Менделя — закон незалежного комбінування ознак
Закономірності успадкування ознак
Ознаки, що успадковуються за законами Менделя, і типи їх успадкування у людини
Успадкування резус-фактора крові людини. Резус-конфлікт
Умови прояву законів Менделя
Розділ 4. Взаємодія генів. Хромосомна теорія Т.Моргана. Генетика статі. Множинний алелізм
Хромосомна теорія. Зчеплене успадкування. Генетичне картування
Генетичне визначення статі. Гемізиготність
Множинний алелізм. Успадкування груп крові за системою АВ0
Взаємодія генів
Взаємодія алельних генів
Взаємодія неалельних генів
Kількісна та якісна специфіка проявів генів в ознаках
Сучасний стан дослідження геному людини
Розділ 5. Vінливість у людини як властивість життя і генетичне явище
Фактори розвитку фенотипу
Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Фенокопії
Мутаційна мінливість. Особливості мутацій
Класифікація мутацій
Характеристика мутацій за рівнем організації спадкового матеріалу
Фенотиповий прояв мутацій
Правила запису нормальних і аномальних каріотипів людини
Генетична небезпека забруднення навколишнього середовища мутагенними чинниками
Комбінативна мінливість
Розділ 6. Основи генетики людини. медико-генетичне консультування
Особливості людини як об’єкта генетичних досліджень
Генеалогічний метод
Цитогенетичний метод
Методика вивчення каріотипу людини, складання каріограми
Характеристика хромосом людини за рутинним забарвленням
Сучасні методи цитологічного аналізу хромосом
Метод вивчення статевого хроматину, його значення
Близнюковий метод
Біохімічний метод
Метод дерматогліфіки
Популяційно-статистичний метод
Метод ДНК-діагностики
Пренатальна діагностика
Медико-генетичне консультування
Розділ 7. Спадкові хвороби людини
Спадкові хвороби, їх класифікація
Моногенні (молекулярні) спадкові захворювання
Механізм виникнення моногенних хвороб
Класифікація ензимопатій
Автосомно-домінантні хвороби
Автосомно-рецесивні хвороби
Х-зчеплені домінантні хвороби
Х-зчеплені рецесивні хвороби
Хромосомні хвороби
Хромосомні хвороби, зумовлені порушеннями у структурі хромосом
Мультифакторні хвороби
Розділ 8. Біологія індивідуального розвитку. Патологічні порушення онтогенезу
Періодизація онтогенезу
Гаметогенез. Періоди спермато- та овогенезу
Будова гамет та їх особливостi
Періоди ембріонального розвитку
Характерні порушення ембріонального розвитку
Причини та наслідки порушення розходження хромосом, їх віковий характер у жінок
Порушення запліднення, його наслідки
Народження близнят як біологічне явище
Явище тератогенезу
Вроджені вади та критичні періоди вагітності людини
Регенерація і трансплантація
Біополя та біоритми
Старіння. Тривалість життя. Смерть
Суть старіння та його ознаки
Теорії та концепції старіння
Тривалість життя
Розділ 9. Медико-біологічні аспекти паразитизму. Медична протозоологія
Явище паразитизму та його поширення в природі
Предмет і завдання медичної паразитології
Класифікація паразитів
Організм як середовище перебування паразитів
Взаємовідносини в системі паразит—хазяїн
Життєві цикли паразитів
Природно-осередкові хвороби
Профілактика паразитарних хвороб
Предмет медичної протозоології та особливості найпростіших
Тип саркоджгутикові. Клас справжні амеби
Тип саркоджгутикові. Клас тваринні джгутикові
Тип війконосні. Клас щілинороті
Тип апікомплексні. Клас споровики
Розділ 10. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви — паразити людини
Предмет медичної гельмінтології і загальна характеристика типів плоскі та круглі черви
Сисуни — паразити людини
Сисуни, що живуть у жовчних протоках печінки
Сисуни, що живуть поза печінкою
Стьожкові черви — паразити людини
Стьожкові черви, що використовують людину як головного хазяїна
Стьожкові черви, що використовують людину як проміжного хазяїна
Стьожкові черви, що проходять в організмі людини весь життєвий цикл
Круглі черви — паразити людини
Круглі черви — геогельмінти
Круглі черви — біогельмінти
Розділ 11. Медична арахноентомологія
Предмет арахноентомології. Загальна характеристика членистоногих
Медичне значення павукоподібних
Отруйні павукоподібні
Кліщі — переносники збудників хвороб
Iксодові кліщі
Кліщі — постійні паразити людини
Медичне значення комах
Комахи — механічні переносники збудників хвороб
Комахи — тимчасові кровосисні паразити
Комахи — постійні кровосисні паразити
Розділ 12. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера і людина
Структура та функції біосфери. Ноосфера
Екологія. Предмет та методи дослідження
Походження людини. Людські раси як віддзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку людини
Докази тваринного походження людини
Біологічні та соціальні фактори в еволюції людини
Етапи антропогенезу
Уявлення про популяцію людей. Популяційна структура людства
Середовище існування сучасної людини. Екологічні фактори
Антропогенні екосистеми та їх особливості
Екологія людини
Стан здоров’я населення та якість навколишнього середовища. Валеологія
Екологічний стан в Україні
Отруйні для людини організми
Отруйні рослини
Отруйні гриби
Отруйні тварини
Список рекомендованої літератури

Авторы книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

В.В. Барциховский, П.Я. Шерстюк

Характеристики книги Медична біологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. — 4-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 312 + 16 цвет. вкл.
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 567 г
ISBN: 978-617-505-522-9

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Медицинская биология: учебник (ВУЗ I—III ур. а.) / В.В. Барциховский, П.Я. Шерстюк. 4-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна получить детальную информацию (фото, авторы, характеристики, отзывы, описание, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Харьков, Кировоград, Ужгород, Винница, Ивано-Франковск, Чернигов, Житомир, Хмельницкий, Ровно, Луганск, Черновцы, Сумы, Черкассы, Луцк, Николаев, Кременчуг, Запорожье, Тернополь, Полтава, Днепропетровск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.