Телефони

044-235-16-29,  044-581-15-67

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

72751
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для лікарів інших спеціальностей, а також соціологів, педагогів, юристів, працівників судових установ
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 544
ISBN: 978-617-505-326-3
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Видання є спробою синтезу даних соціологічного, соціально-психологічного, фізіологіч­ного, психологічного та клінічного вивчення сексуальності людини в теоретичному й практич­ному аспектах. Психологічні та соціальні аспекти сексуальної поведінки в нормі і при патоло­гії розглядаються на рівні цілого: індивід—пара—соціум.
Структура підручника відповідає основному завданню — допомогти лікареві здобути тео­ретичні знання з питань сексології і цим сприяти поліпшенню діагностичної та лікувальної практики.
Видання розраховане на студентів медичних спеціальностей, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, практикуючих лікарів-сексопатологів, психоте­рапевтів, урологів, гінекологів та медичних психологів. Підручник може бути корисним і для лікарів інших спеціальностей, а також соціологів, педагогів, юристів, працівників судових установ.

Зміст книги Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Передмова
Список скорочень
ЧАСТИНА I. НОРМАЛЬНА СЕКСОЛОГІЯ
Вступ
Розділ 1. Поліфакторне забезпечення сексуальності
Глава 1. Соціальне забезпечення сексуальності
Соціологія сім'ї
Соціальні функції традицій та звичаїв
Соціалізація сексуальності й культура
Глава 2. Психологічне забезпечення сексуальності
Концепції особистості
Характеристики особистості та її зв'язки із сексуальністю
Глава 3. Соціально-психологічне забезпечення сексуальності
Короткі відомості про соціальну психологію
Характеристика міжособистісних стосунків подружжя
Соціально-психологічний клімат сім'ї
Глава 4. Біологічне забезпечення сексуальності
Розділ 2. Сексуальне здоров'я і сексуальна адаптація
Глава 1. Чотирифакторна системна концепція сексуального здоров'я
Сексуальне здоров'я та його забезпечення
Системний підхід у сексопатології
Поняття про сексуальну норму
Глава 2. Системно-структурний аналіз сексуального здоров'я (за В.В. Кришталем)
Глава 3. Гігієна та психогігієна статевого життя
Гігієна тіла та сексуально-еротичних контактів
Психогігієна шлюбу
ЧАСТИНА II. СЕКСОПАТОЛОГІЯ
Розділ 1. Порушення сексуального здоров'я
Глава 1. Становлення і розвиток сексопатології
Глава 2. Епідеміологія порушень сексуального здоров'я і організація сексологічної допомоги
Епідеміологічні дослідження в сексопатології
Організація сексологічної допомоги
Глава 3. Семіотика порушень сексуального здоров'я
Симптоми та синдроми сексуальних розладів
Глава 4. Психопатологічні синдроми та розлади при порушеннях сексуального здоров'я
Емоційні (афективні) розлади
Розлади процесу мислення
Імпульсивні явища
Нав'язливі явища (обсесії)
Іпохондричні синдроми
Глава 5. Психосоматичні співвідношення при порушенні сексуального здоров'я
Справжній психосоматичний та соціопсихосоматичний варіанти психосоматичних співвідношень при порушенні сексуального здоров'я
Соматопсихічний варіант психосоматичних співвідношень при порушенні сексуального здоров'я
Глава 6. Причини і умови розладу сексуального здоров'я
Роль соціальних чинників у генезі порушення сексуального здоров'я
Роль психологічних чинників у генезі порушення сексуального здоров'я
Роль соціально-психологічних чинників у генезі порушення сексуального здоров'я
Роль біологічних (анатомо-фізіологічних) чинників у генезі порушення сексуального здоров'я
Порушення мотивації сексуальної поведінки
Глава 7. Класифікація порушень сексуального здоров'я
Розділ 2. Діагностика порушень сексуального здоров'я
Глава 1. Психологічна діагностика порушень сексуального здоров'я
Методика СБДО (MMPI)
Опитувальник Леонгарда — Шмішека
Опитувальник І. Айзенка
Багатоаспектний квантифікаційний опитувальник Т. Лірі
16-факторний особистісний опитувальник Кеттела
Шкала оцінки особистісної тривожності (Дж. Тейлор)
Методика дослідження фрустрації Розенцвейга
Глава 2. Діагностика дезадаптації подружньої / партнерської пари
Дослідження рівня соціально-психологічної та сексуально-поведінкової адаптації подружньої пари
Діагностика функціонування сім'ї
Глава 3. Клініко-сексологічна діагностика порушень сексуального здоров'я
Тактичні питання клінічного сексологічного обстеження
Дослідження сексуальної функції чоловіка та жінки за квантифікаційними шкалами СФЧ і СФЖ
Оцінка ерогенних зон
Визначення статевої конституції чоловіка і жінки
Визначення генітальних рефлексів
Вимірювання артеріального тиску в статевому члені
Пенобрахіальний індекс
Ультразвукова допплєрографія артерій статевого члена
Допплєрографія вен статевого члена
Реофалографія
Ангіографія
Спонгіографія
Кавернозометрія. Кавернозографія
Клінічна оцінка андрогенної насиченості чоловічого організму
Гормональні методи обстеження пацієнтів
Карта сексологічного обстеження подружньої пари
Розділ 3. Методи лікування порушень сексуального здоров'я
Глава 1. Психотерапія порушень сексуального здоров'я
Загальна характеристика основних напрямків сучасної психотерапії
Принципи психотерапії сексуальних розладів
Комплексність психотерапії
Диференційований характер психотерапії
Послідовність психотерапевтичних заходів
Індивідуалізація способу проведення психотерапії
Тривалість психотерапії
Гіпносугестивна терапія
Самонавіювання та аутогенне тренування
Когнітивно-орієнтовані методи психотерапії
Поведінкова психотерапія та сексуально-поведінковий тренінг (сексуальна терапія)
Функціональний тренінг при порушенні сім'явиверження
Корекція сексуально-поведінкової дезадаптації подружжя
Методика рольового психосексуального тренінгу
Методика орієнтаційного психосексуального тренінгу
Методика сексуально-еротичного тренінгу
Психотерапевтична корекція дезінформації
Клієнт-центрована психотерапія К. Роджерса
Нейролінгвістичне програмування
Транзактний аналіз
Гештальттерапія
Психоаналітична терапія
Символдрама
Подружня/парна та сімейна психотерапія
Корекція психологічної та соціально-психологічної дезадаптації подружжя
Комунікаційний тренінг
Групова психотерапія
Психотерапевтичне опосередкування лікування та плацебо-ефект
Глава 2. Біологічно орієнтована терапія сексуальних розладів
Фармакотерапія сексуальних розладів
Гормональні препарати
Немедичні сексологічні препарати
Фізіотерапія сексуальних розладів
Рефлексотерапія сексуальних розладів
Дієтотерапія при сексуальних розладах
Лікувальна фізкультура при сексуальних розладах
Допоміжні та хірургічні методи лікування сексуальних порушень у чоловіків
Розділ 4. Психопрофілактика порушень сексуального здоров'я і деонтологія у практиці лікаря-сексопатолога
Глава 1. Загальні принципи і напрями психопрофілактики
Психопрофілактика сексуальної дисфункції у чоловіків і жінок
Психопрофілактика сексуальної дисгармонії подружньої пари
Глава 2. Деонтологія у практиці лікаря-сексопатолога
Розділ 5. Сексуальні розлади у чоловіків
Глава 1. Порушення статевого розвитку у чоловіків
Порушення диференціювання статі у чоловіків
Агенезія гонад
Дисгенезія гонад
Функціональна (ендокринна) патологія гонад
Вроджена дисфункція кори надниркових залоз
Порушення темпів пубертатного розвитку у чоловіків
Передчасний соматосексуальний розвиток
Уповільнений соматосексуальний розвиток
Передчасний психосексуальний розвиток
Ретардація психосексуального розвитку
Девіації психосексуального розвитку у чоловіків
Порушення статевої самосвідомості
Порушення статеворольової поведінки
Порушення психосексуальної орієнтації
Глава 2. Первинні форми сексуальних розладів у чоловіків
Форми сексуальної дезадаптації у чоловіків
Соціокультурна форма сексуальної дезадаптації
Статеворольова форма сексуальної дезадаптації
Сексуально-еротична форма сексуальної дезадаптації
Комунікативна форма сексуальної дезадаптації
Конституціональна форма сексуальної дезадаптації
Біоритмічна форма сексуальної дезадаптації
Сексуальна аверсія
Форми сексуальної дисфункції у чоловіків
Паторефлекторна форма сексуальної дисфункції
Дисрегуляторна форма сексуальної дисфункції
Абстинентна форма сексуальної дисфункції
Конституціонально-генетична форма сексуальної дисфункції
Дезінформаційна форма сексуальної дисфункції
Ергопатична форма сексуальної дисфункції
Ерогенна форма сексуальної дисфункції
Дезінтеграційна форма сексуальної дисфункції
Судинна форма сексуальної дисфункції
Інволюційна форма сексуальної дисфункції
Сексуальний фобічний невроз у чоловіків
Невроз очікування невдачі у чоловіків
Патологічна мастурбація у чоловіків
Глава 3. Вторинні порушення сексуального здоров'я у чоловіків
Сексуальні розлади при ендокринній патології у чоловіків
Сексуальна дисфункція внаслідок патології гіпоталамуса
Сексуальна дисфункція внаслідок гіпоталамо-гіпофізарної патології
Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функцій гіпофіза
Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функції надниркових залоз
Сексуальна дисфункція внаслідок патології статевих залоз
Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функцій печінки
Сексуальна дисфункція при захворюваннях щитоподібної залози
Сексуальна дисфункція при цукровому діабеті
Сексуальні розлади при органічному ураженні нервової системи у чоловіків
Сексуальна дисфункція внаслідок ураження головного мозку
Сексульна дисфункція внаслідок ураження спинного мозку
Сексуальна дисфункція внаслідок захворювань периферичної нервової системи
Сексуальні порушення у чоловіків, спричинені невротичними розладами
Сексуальна дисфункція внаслідок тривожно-фобічних розладів
Сексуальна дисфункція внаслідок обсесивно-компульсивного розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок реакції на тяжкий стрес і розладів адаптації
Сексуальна дисфункція внаслідок дисоціативного (конверсійного) розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок соматоформних розладів
Сексуальна дисфукція внаслідок неврастенії
Сексуальні порушення при специфічних розладах особистості
Сексуальна дисфункція при емоційно-нестійкому розладі особистості
Сексуальна дисфункція при демонстративному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при ананкастному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при залежному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при шизоїдному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при тривожному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при дисоціальному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при параноїдному розладі особистості
Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені психічними захворюваннями
Сексуальна дисфункція внаслідок шизофренії
Сексуальна дисфункція внаслідок біполярного афективного розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок епілепсії
Сексуальна дисфункція внаслідок розумової відсталості
Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені алкоголізмом
Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені серцево-судинними захворюваннями
Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені урологічними захворюваннями
Сексуальна дисфункція внаслідок гіпоспадії
Сексуальна дисфункція внаслідок епіспадії
Сексуальна дисфункція внаслідок патології статевого члена
Сексуальна дисфункція внаслідок захворювань передміхурової залози
Сексуальна дисфункція внаслідок колікуліту
Сексуальна дисфункція внаслідок пріапізму та хвороби Пейроні
Розділ 6. Сексуальні розлади у жінок
Глава 1. Порушення статевого розвитку у жінок
Порушення диференціювання статі у жінок
Агенезія гонад
Дисгенезія гонад
Функціональна (ендокринна) патологія гонад
Вроджена дисфункція кори надниркових залоз
Порушення темпів пубертатного розвитку у жінок
Передчасний соматосексуальний розвиток
Уповільнений соматосексуальний розвиток
Передчасний психосексуальний розвиток
Ретардація психосексуального розвитку
Девіації психосексуального розвитку у жіно
Порушення статевої самосвідомості
Порушення статеворольової поведінки
Порушення статевої психосексуальної орієнтації
Глава 2. Первинні форми сексуальних розладів у жінок
Форми сексуальної дезадаптації у жінок
Соціокультурна форма сексуальної дезадаптації
Статеворольова форма сексуальної дезадаптації
Сексуально-еротична форма дезадаптації
Комунікативна форма сексуальної дезадаптації
Конституціональна форма сексуальної дезадаптації
Біоритмічна форма сексуальної дезадаптації
Сексуальна аверсія
Форми сексуальних дисфункцій у жінок
Паторефлекторна форма сексуальної дисфункції
Дисрегуляторна форма сексуальної дисфункції
Абстинентна форма сексуальної дисфункції
Конституціонально-генетична форма сексуальної дисфункції
Дезінформаційна форма сексуальної дисфункції
Ергопатична форма сексуальної дисфункції
Ерогенна форма сексуальної дисфункції
Дезінтеграційна форма сексуальної дисфункції
Судинна форма сексуальної дисфункції
Ретардаційна форма сексуальної дисфункції
Сексуальний фобічний невроз у жінок
Невроз очікування невдачі у жінок
Психогенні геніталгії у жінок
Вагінізм і диспареунія неорганічного походження у жінок
Патологічна мастурбація у жінок
Глава 3. Вторинні порушення сексуального здоров'я у жінок
Сексуальні розлади у жінок, зумовлені ендокринними захворюваннями
Сексуальна дисфункція внаслідок патології гіпоталамуса
Сексуальна дисфункція внаслідок хвороби Симмондса
Сексуальна дисфункція внаслідок хвороби Шихана
Сексуальна дисфункція внаслідок синдрому Шерешевського — Тернера
Сексуальна дисфункція внаслідок хвороби Іценка — Кушинга
Сексуальна дисфункція внаслідок нецукрового діабету
Сексуальна дисфункція внаслідок цукрового діабету
Сексуальна дисфункція внаслідок гіпофізарного нанізму (гіпофізарної карликовості)
Сексуальна дисфункція внаслідок гіперпролактинемічного синдрому (синдром персистуючої лактореї)
Сексуальна дисфункція внаслідок хронічної недостатності кори надниркових залоз
Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функції яєчників
Сексуальна дисфункція внаслідок синдрому Штейна — Левенталя
Сексуальна дисфункція внаслідок жіночого гіпогонадизму (гіпооваризму)
Сексуальна дисфункція внаслідок дифузного токсичного зобу
Сексуальна дисфункція внаслідок гіпотиреозу
Патологічний клімакс (клімактеричний синдром)
Сексуальні розлади у жінок при органічному ураженні нервової системи
Сексуальна дисфункція внаслідок ураження головного мозку
Сексуальна дисфункція внаслідок ураження спинного мозку
Сексуальна дисфункція внаслідок захворювань периферичної нервової системи
Сексуальні порушення у жінок, зумовлені невротичними розладами
Сексуальна дисфункція внаслідок тривожно-фобічних розладів
Сексуальна дисфункція внаслідок обсесивно-компульсивного розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок гострої реакції на стрес і розладів адаптації
Сексуальна дисфункція внаслідок дисоціативного (конверсійного) розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок соматоформних розладів
Сексуальна дисфункція внаслідок іпохондричного розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок неврастенії
Сексуальні порушення у жінок при специфічних розладах особистості
Сексуальна дисфункція при емоційно-нестійкому розладі особистості
Сексуальна дисфункція при демонстративному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при ананкастному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при залежному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при шизоїдному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при тривожному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при дисоціальному розладі особистості
Сексуальна дисфункція при параноїдному розладі особистості
Сексуальні розлади у жінок, зумовлені психічними захворюваннями
Сексуальна дисфункція внаслідок шизофренії
Сексуальна дисфункція внаслідок біполярного афективного розладу
Сексуальна дисфункція внаслідок епілепсії
Сексуальна дисфункція внаслідок розумової відсталості
Сексуальні розлади у жінок, зумовлені алкоголізмом
Сексуальні розлади у жінок, зумовлені серцево-судинними захворюваннями
Сексуальні розлади у жінок, зумовлені запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів
Глава 4. Віргогамія
ЧАСТИНА III. СУДОВА СЕКСОЛОГІЯ
Розділ 1. Загальна судова сексологія
Глава 1. Судово-медична експертиза
Завдання та організація судово-медичної експертизи
Оформлення висновку судово-медичної експертизи
Глава 2. Формування мотивації девіантної сексуальної поведінки
Глава 3. Проблема неосудності
Розділ 2. Окремі питання судової сексології
Глава 1. Судово-медична експертиза при встановленні статі
Глава 2. Судово-медична експертиза девіацій сексуальної поведінки
Визначення девіацій статеворольової поведінки
Визначення девіації психосексуальної орієнтації
Статеві контакти з особами, що не досягли статевої зрілості
Інцест — сексуальні стосунки між родичами
Глава 3. Судово-медична експертиза у справах про зґвалтування
Глава 4. Запобігання сексуальним злочинам
Запобігання сексуальному домаганню дітей
Запобігання зґвалтуванню
Глава 5. Судові аспекти порнографії і проституції
Порнографія
Проституція
Додатки
Додаток 1. Опитувальник для визначення ступеня психологічної, соціально- психологічної та сексуально-поведінкової адаптації подружжя (Д.Л. Буртянський, В.В. Кришталь, Н.К. Агішева, 1982)
Додаток 2. Зразок опитувальника пацієнта
Додаток 3. Опитувальники для визначення СФЧ і СФЖ
Додаток 4. Зразок карти сексологічного обстеження подружньої пари
Питання для самоперевірки та контролю
Список літератури
Предметний покажчик

Автори книги Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Характеристики книги Сексопатологія (сексологія): підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник

Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 544
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 873 г
ISBN: 978-617-505-326-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити підручник авторів Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік «Сексопатологія (сексологія)» українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»