Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

В наявності
175 грн
Автори: Євген Валентинович Кришталь, Борис Михайлович Ворнік
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для лікарів інших спеціальностей, а також соціологів, педагогів, юристів, працівників судових установ
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 544
ISBN: 978-617-505-326-3
ВСВ «Медицина»

Опис книги Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Видання є спробою синтезу даних соціологічного, соціально-психологічного, фізіологіч­ного, психологічного та клінічного вивчення сексуальності людини в теоретичному й практич­ному аспектах. Психологічні та соціальні аспекти сексуальної поведінки в нормі і при патоло­гії розглядаються на рівні цілого: індивід—пара—соціум.
Структура підручника відповідає основному завданню — допомогти лікареві здобути тео­ретичні знання з питань сексології і цим сприяти поліпшенню діагностичної та лікувальної практики.
Видання розраховане на студентів медичних спеціальностей, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, практикуючих лікарів-сексопатологів, психоте­рапевтів, урологів, гінекологів та медичних психологів. Підручник може бути корисним і для лікарів інших спеціальностей, а також соціологів, педагогів, юристів, працівників судових установ.

Зміст книги Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

ПЕРЕДМОВА | СПИСОК СКОРОЧЕНЬ | ЧАСТИНА I. НОРМАЛЬНА СЕКСОЛОГІЯ | Вступ | Розділ 1. Поліфакторне забезпечення сексуальності | Глава 1. Соціальне забезпечення сексуальності | Соціологія сім'ї | Соціальні функції традицій та звичаїв | Соціалізація сексуальності й культура | Глава 2. Психологічне забезпечення сексуальності | Концепції особистості | Характеристики особистості та її зв'язки із сексуальністю | Глава 3. Соціально-психологічне забезпечення сексуальності | Короткі відомості про соціальну психологію | Характеристика міжособистісних стосунків подружжя | Соціально-психологічний клімат сім'ї | Глава 4. Біологічне забезпечення сексуальності | Розділ 2. Сексуальне здоров'я і сексуальна адаптація | Глава 1. Чотирифакторна системна концепція сексуального здоров'я | Сексуальне здоров'я та його забезпечення | Системний підхід у сексопатології | Поняття про сексуальну норму | Глава 2. Системно-структурний аналіз сексуального здоров'я (за В.В. Кришталем) | Глава 3. Гігієна та психогігієна статевого життя | Гігієна тіла та сексуально-еротичних контактів | Психогігієна шлюбу | ЧАСТИНА II. СЕКСОПАТОЛОГІЯ | Розділ 1. Порушення сексуального здоров'я | Глава 1. Становлення і розвиток сексопатології | Глава 2. Епідеміологія порушень сексуального здоров'я і організація сексологічної допомоги | Епідеміологічні дослідження в сексопатології | Організація сексологічної допомоги | Глава 3. Семіотика порушень сексуального здоров'я | Симптоми та синдроми сексуальних розладів | Глава 4. Психопатологічні синдроми та розлади при порушеннях сексуального здоров'я | Емоційні (афективні) розлади | Розлади процесу мислення | Імпульсивні явища | Нав'язливі явища (обсесії) | Іпохондричні синдроми | Глава 5. Психосоматичні співвідношення при порушенні сексуального здоров'я | Справжній психосоматичний та соціопсихосоматичний варіанти психосоматичних співвідношень при порушенні сексуального здоров'я | Соматопсихічний варіант психосоматичних співвідношень при порушенні сексуального здоров'я | Глава 6. Причини і умови розладу сексуального здоров'я | Роль соціальних чинників у генезі порушення сексуального здоров'я | Роль психологічних чинників у генезі порушення сексуального здоров'я | Роль соціально-психологічних чинників у генезі порушення сексуального здоров'я | Роль біологічних (анатомо-фізіологічних) чинників у генезі порушення сексуального здоров'я | Порушення мотивації сексуальної поведінки | Глава 7. Класифікація порушень сексуального здоров'я | Розділ 2. Діагностика порушень сексуального здоров'я | Глава 1. Психологічна діагностика порушень сексуального здоров'я | Методика СБДО (MMPI) | Опитувальник Леонгарда — Шмішека | Опитувальник І. Айзенка | Багатоаспектний квантифікаційний опитувальник Т. Лірі | 16-факторний особистісний опитувальник Кеттела | Шкала оцінки особистісної тривожності (Дж. Тейлор) | Методика дослідження фрустрації Розенцвейга | Глава 2. Діагностика дезадаптації подружньої / партнерської пари | Дослідження рівня соціально-психологічної та сексуально-поведінкової адаптації подружньої пари | Діагностика функціонування сім'ї | Глава 3. Клініко-сексологічна діагностика порушень сексуального здоров'я | Тактичні питання клінічного сексологічного обстеження | Дослідження сексуальної функції чоловіка та жінки за квантифікаційними шкалами СФЧ і СФЖ | Оцінка ерогенних зон | Визначення статевої конституції чоловіка і жінки | Визначення генітальних рефлексів | Вимірювання артеріального тиску в статевому члені | Пенобрахіальний індекс | Ультразвукова допплєрографія артерій статевого члена | Допплєрографія вен статевого члена | Реофалографія | Ангіографія | Спонгіографія | Кавернозометрія. Кавернозографія | Клінічна оцінка андрогенної насиченості чоловічого організму | Гормональні методи обстеження пацієнтів | Карта сексологічного обстеження подружньої пари | Розділ 3. Методи лікування порушень сексуального здоров'я | Глава 1. Психотерапія порушень сексуального здоров'я | Загальна характеристика основних напрямків сучасної психотерапії | Принципи психотерапії сексуальних розладів | Комплексність психотерапії | Диференційований характер психотерапії | Послідовність психотерапевтичних заходів | Індивідуалізація способу проведення психотерапії | Тривалість психотерапії | Гіпносугестивна терапія | Самонавіювання та аутогенне тренування | Когнітивно-орієнтовані методи психотерапії | Поведінкова психотерапія та сексуально-поведінковий тренінг (сексуальна терапія) | Функціональний тренінг при порушенні сім'явиверження | Корекція сексуально-поведінкової дезадаптації подружжя | Методика рольового психосексуального тренінгу | Методика орієнтаційного психосексуального тренінгу | Методика сексуально-еротичного тренінгу | Психотерапевтична корекція дезінформації | Клієнт-центрована психотерапія К. Роджерса | Нейролінгвістичне програмування | Транзактний аналіз | Гештальттерапія | Психоаналітична терапія | Символдрама | Подружня/парна та сімейна психотерапія | Корекція психологічної та соціально-психологічної дезадаптації подружжя | Комунікаційний тренінг | Групова психотерапія | Психотерапевтичне опосередкування лікування та плацебо-ефект | Глава 2. Біологічно орієнтована терапія сексуальних розладів | Фармакотерапія сексуальних розладів | Гормональні препарати | Немедичні сексологічні препарати | Фізіотерапія сексуальних розладів | Рефлексотерапія сексуальних розладів | Дієтотерапія при сексуальних розладах | Лікувальна фізкультура при сексуальних розладах | Допоміжні та хірургічні методи лікування сексуальних порушень у чоловіків | Розділ 4. Психопрофілактика порушень сексуального здоров'я і деонтологія у практиці лікаря-сексопатолога | Глава 1. Загальні принципи і напрями психопрофілактики | Психопрофілактика сексуальної дисфункції у чоловіків і жінок | Психопрофілактика сексуальної дисгармонії подружньої пари | Глава 2. Деонтологія у практиці лікаря-сексопатолога | Розділ 5. Сексуальні розлади у чоловіків | Глава 1. Порушення статевого розвитку у чоловіків | Порушення диференціювання статі у чоловіків | Агенезія гонад | Дисгенезія гонад | Функціональна (ендокринна) патологія гонад | Вроджена дисфункція кори надниркових залоз | Порушення темпів пубертатного розвитку у чоловіків | Передчасний соматосексуальний розвиток | Уповільнений соматосексуальний розвиток | Передчасний психосексуальний розвиток | Ретардація психосексуального розвитку | Девіації психосексуального розвитку у чоловіків | Порушення статевої самосвідомості | Порушення статеворольової поведінки | Порушення психосексуальної орієнтації | Глава 2. Первинні форми сексуальних розладів у чоловіків | Форми сексуальної дезадаптації у чоловіків | Соціокультурна форма сексуальної дезадаптації | Статеворольова форма сексуальної дезадаптації | Сексуально-еротична форма сексуальної дезадаптації | Комунікативна форма сексуальної дезадаптації | Конституціональна форма сексуальної дезадаптації | Біоритмічна форма сексуальної дезадаптації | Сексуальна аверсія | Форми сексуальної дисфункції у чоловіків | Паторефлекторна форма сексуальної дисфункції | Дисрегуляторна форма сексуальної дисфункції | Абстинентна форма сексуальної дисфункції | Конституціонально-генетична форма сексуальної дисфункції | Дезінформаційна форма сексуальної дисфункції | Ергопатична форма сексуальної дисфункції | Ерогенна форма сексуальної дисфункції | Дезінтеграційна форма сексуальної дисфункції | Судинна форма сексуальної дисфункції | Інволюційна форма сексуальної дисфункції | Сексуальний фобічний невроз у чоловіків | Невроз очікування невдачі у чоловіків | Патологічна мастурбація у чоловіків | Глава 3. Вторинні порушення сексуального здоров'я у чоловіків | Сексуальні розлади при ендокринній патології у чоловіків | Сексуальна дисфункція внаслідок патології гіпоталамуса | Сексуальна дисфункція внаслідок гіпоталамо-гіпофізарної патології | Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функцій гіпофіза | Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функції надниркових залоз | Сексуальна дисфункція внаслідок патології статевих залоз | Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функцій печінки | Сексуальна дисфункція при захворюваннях щитоподібної залози | Сексуальна дисфункція при цукровому діабеті | Сексуальні розлади при органічному ураженні нервової системи у чоловіків | Сексуальна дисфункція внаслідок ураження головного мозку | Сексульна дисфункція внаслідок ураження спинного мозку | Сексуальна дисфункція внаслідок захворювань периферичної нервової системи | Сексуальні порушення у чоловіків, спричинені невротичними розладами | Сексуальна дисфункція внаслідок тривожно-фобічних розладів | Сексуальна дисфункція внаслідок обсесивно-компульсивного розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок реакції на тяжкий стрес і розладів адаптації | Сексуальна дисфункція внаслідок дисоціативного (конверсійного) розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок соматоформних розладів | Сексуальна дисфукція внаслідок неврастенії | Сексуальні порушення при специфічних розладах особистості | Сексуальна дисфункція при емоційно-нестійкому розладі особистості | Сексуальна дисфункція при демонстративному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при ананкастному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при залежному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при шизоїдному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при тривожному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при дисоціальному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при параноїдному розладі особистості | Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені психічними захворюваннями | Сексуальна дисфункція внаслідок шизофренії | Сексуальна дисфункція внаслідок біполярного афективного розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок епілепсії | Сексуальна дисфункція внаслідок розумової відсталості | Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені алкоголізмом | Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені серцево-судинними захворюваннями | Сексуальні розлади у чоловіків, зумовлені урологічними захворюваннями | Сексуальна дисфункція внаслідок гіпоспадії | Сексуальна дисфункція внаслідок епіспадії | Сексуальна дисфункція внаслідок патології статевого члена | Сексуальна дисфункція внаслідок захворювань передміхурової залози | Сексуальна дисфункція внаслідок колікуліту | Сексуальна дисфункція внаслідок пріапізму та хвороби Пейроні | Розділ 6. Сексуальні розлади у жінок | Глава 1. Порушення статевого розвитку у жінок | Порушення диференціювання статі у жінок | Агенезія гонад | Дисгенезія гонад | Функціональна (ендокринна) патологія гонад | Вроджена дисфункція кори надниркових залоз | Порушення темпів пубертатного розвитку у жінок | Передчасний соматосексуальний розвиток | Уповільнений соматосексуальний розвиток | Передчасний психосексуальний розвиток | Ретардація психосексуального розвитку | Девіації психосексуального розвитку у жіно | Порушення статевої самосвідомості | Порушення статеворольової поведінки | Порушення статевої психосексуальної орієнтації | Глава 2. Первинні форми сексуальних розладів у жінок | Форми сексуальної дезадаптації у жінок | Соціокультурна форма сексуальної дезадаптації | Статеворольова форма сексуальної дезадаптації | Сексуально-еротична форма дезадаптації | Комунікативна форма сексуальної дезадаптації | Конституціональна форма сексуальної дезадаптації | Біоритмічна форма сексуальної дезадаптації | Сексуальна аверсія | Форми сексуальних дисфункцій у жінок | Паторефлекторна форма сексуальної дисфункції | Дисрегуляторна форма сексуальної дисфункції | Абстинентна форма сексуальної дисфункції | Конституціонально-генетична форма сексуальної дисфункції | Дезінформаційна форма сексуальної дисфункції | Ергопатична форма сексуальної дисфункції | Ерогенна форма сексуальної дисфункції | Дезінтеграційна форма сексуальної дисфункції | Судинна форма сексуальної дисфункції | Ретардаційна форма сексуальної дисфункції | Сексуальний фобічний невроз у жінок | Невроз очікування невдачі у жінок | Психогенні геніталгії у жінок | Вагінізм і диспареунія неорганічного походження у жінок | Патологічна мастурбація у жінок | Глава 3. Вторинні порушення сексуального здоров'я у жінок | Сексуальні розлади у жінок, зумовлені ендокринними захворюваннями | Сексуальна дисфункція внаслідок патології гіпоталамуса | Сексуальна дисфункція внаслідок хвороби Симмондса | Сексуальна дисфункція внаслідок хвороби Шихана | Сексуальна дисфункція внаслідок синдрому Шерешевського — Тернера | Сексуальна дисфункція внаслідок хвороби Іценка — Кушинга | Сексуальна дисфункція внаслідок нецукрового діабету | Сексуальна дисфункція внаслідок цукрового діабету | Сексуальна дисфункція внаслідок гіпофізарного нанізму (гіпофізарної карликовості) | Сексуальна дисфункція внаслідок гіперпролактинемічного синдрому (синдром персистуючої лактореї) | Сексуальна дисфункція внаслідок хронічної недостатності кори надниркових залоз | Сексуальна дисфункція внаслідок порушення функції яєчників | Сексуальна дисфункція внаслідок синдрому Штейна — Левенталя | Сексуальна дисфункція внаслідок жіночого гіпогонадизму (гіпооваризму) | Сексуальна дисфункція внаслідок дифузного токсичного зобу | Сексуальна дисфункція внаслідок гіпотиреозу | Патологічний клімакс (клімактеричний синдром) | Сексуальні розлади у жінок при органічному ураженні нервової системи | Сексуальна дисфункція внаслідок ураження головного мозку | Сексуальна дисфункція внаслідок ураження спинного мозку | Сексуальна дисфункція внаслідок захворювань периферичної нервової системи | Сексуальні порушення у жінок, зумовлені невротичними розладами | Сексуальна дисфункція внаслідок тривожно-фобічних розладів | Сексуальна дисфункція внаслідок обсесивно-компульсивного розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок гострої реакції на стрес і розладів адаптації | Сексуальна дисфункція внаслідок дисоціативного (конверсійного) розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок соматоформних розладів | Сексуальна дисфункція внаслідок іпохондричного розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок неврастенії | Сексуальні порушення у жінок при специфічних розладах особистості | Сексуальна дисфункція при емоційно-нестійкому розладі особистості | Сексуальна дисфункція при демонстративному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при ананкастному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при залежному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при шизоїдному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при тривожному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при дисоціальному розладі особистості | Сексуальна дисфункція при параноїдному розладі особистості | Сексуальні розлади у жінок, зумовлені психічними захворюваннями | Сексуальна дисфункція внаслідок шизофренії | Сексуальна дисфункція внаслідок біполярного афективного розладу | Сексуальна дисфункція внаслідок епілепсії | Сексуальна дисфункція внаслідок розумової відсталості | Сексуальні розлади у жінок, зумовлені алкоголізмом | Сексуальні розлади у жінок, зумовлені серцево-судинними захворюваннями | Сексуальні розлади у жінок, зумовлені запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів | Глава 4. Віргогамія | ЧАСТИНА III. СУДОВА СЕКСОЛОГІЯ | Розділ 1. Загальна судова сексологія | Глава 1. Судово-медична експертиза | Завдання та організація судово-медичної експертизи | Оформлення висновку судово-медичної експертизи | Глава 2. Формування мотивації девіантної сексуальної поведінки | Глава 3. Проблема неосудності | Розділ 2. Окремі питання судової сексології | Глава 1. Судово-медична експертиза при встановленні статі | Глава 2. Судово-медична експертиза девіацій сексуальної поведінки | Визначення девіацій статеворольової поведінки | Визначення девіації психосексуальної орієнтації | Статеві контакти з особами, що не досягли статевої зрілості | Інцест — сексуальні стосунки між родичами | Глава 3. Судово-медична експертиза у справах про зґвалтування | Глава 4. Запобігання сексуальним злочинам | Запобігання сексуальному домаганню дітей | Запобігання зґвалтуванню | Глава 5. Судові аспекти порнографії і проституції | Порнографія | Проституція | ДОДАТКИ | Додаток 1. Опитувальник для визначення ступеня психологічної, соціально- психологічної та сексуально-поведінкової адаптації подружжя (Д.Л. Буртянський, В.В. Кришталь, Н.К. Агішева, 1982) | Додаток 2. Зразок опитувальника пацієнта | Додаток 3. Опитувальники для визначення СФЧ і СФЖ | Додаток 4. Зразок карти сексологічного обстеження подружньої пари | ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Автори книги Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Характеристики книги Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник

Мова: українська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 544
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 873 г
ISBN: 978-617-505-326-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Сексопатологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, характеристики, відгуки, зміст, опис, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Ужгород, Львів, Хмельницький, Кременчук, Дніпропетровськ, Полтава, Чернігів, Івано-Франківськ, Суми, Запоріжжя, Кіровоград, Житомир, Харків, Луцьк, Чернівці, Черкаси, Тернопіль, Рівне, Миколаїв, Вінниця, Луганськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.