Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

69404
Немає в наявності
 
 
Автори: Братанюк Л.Є.
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних закладів I—IІІ рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 544
ISBN: 978-617-505-040-8
ВСВ «Медицина»

Опис книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань дер-жавотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регу-лювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як консти-туційне, цивільне, кримінальне, медичне, адміністративне, трудове, госпо-дарське, сімейне, екологічне.
Матеріал підручника викладено у доступній формі відповідно до навчаль-ної програми та вимог кредитно-модульної системи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акреди-тації, викладачів, абітурієнтів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, а також для лікарів усіх спеціальностей, що працюють у системі охорони здоров’я.

Зміст книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

ПЕРЕДМОВА | Тема 1. Основи теорії держави і права України. Право, мораль,медична етика та деонтологія | 1.1. Передумови виникнення держави і права та розвитку України | 1.2. Теорії походження держави | 1.3. Відмінності держави від соціальної організації первісного суспільства | 1.4. Держава: поняття, ознаки та функції | 1.5. Правова держава: поняття та ознаки | 1.6. Право: поняття, ознаки та суть | 1.7. Мораль і право в системі соціальних норм | 1.8. Норми права та структура норми права | 1.9. Джерела (форми) права | 1.10. Система права. Правова система | 1.11. Правовідносини: поняття, склад, види | 1.12. Правопорушення та юридична відповідальність | 1.13. Зв’язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою | 1.14. Правова культура медичного працівника | 1.15. Правове виховання: поняття, ознаки, функції | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 2. Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта | 2.1. Конституційне право: поняття, предмет, метод | 2.2. Визначення поняття «конституція», її політичне та юридичне значення | 2.3. Структура Конституції України | 2.4. Державні символи України | 2.5. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні | 2.6. Громадянство України як постійний зв’язок особи і держави | 2.7. Права та обов’язки медичних працівників | 2.8. Визначення поняття «пацієнт». Права пацієнта | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 3. Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я | 3.1. Адміністративне право: поняття, предмет і джерела | 3.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення | 3.3. Система органів державного управління | 3.4. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад | 3.5. Види адміністративних стягнень | 3.6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я | Адміністративна відповідальність медичних працівників | 3.7. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників | 3.8. Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності | 3.9. Загальна характеристика управління санітарно-епідеміологічним наглядом | 3.10. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 4. Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря | 4.1. Поняття про сучасне цивільне право України | 4.2. Цивільне законодавство | 4.3. Суб’єкти та об’єкти цивільного права | 4.4. Спадкування за законом і за заповітом. Секретний заповіт | 4.5. Поняття про юридичну особу. Юридичні особи в системі охорони здоров’я | 4.6. Страхова медицина | 4.7. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря | 4.8. Цивільно-правовий статус медичної сестри | 4.9. Відповідальність у цивільному праві, її підстави. Цивільно-правова відповідальність медичних працівників | 4.10. Мораль та шкода | 4.11. Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 5. Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників | 5.1. Трудове право: поняття, предмет та система | 5.2. Джерела трудового права. Кодекс законів про працю | 5.3. Колективний та трудовий договори, порядок укладання | 5.4. Оформлення трудових відносин із медичним персоналом | 5.5. Переміщення та переведення на інше робоче місце в галузі охорони здоров’я | 5.6. Відсторонення від роботи медичних працівників | 5.7. Робочий час, його види | 5.8. Тривалість робочого часу в закладах охорони здоров’я | 5.9. Час відпочинку, його види | 5.10. Оплата праці працівників охорони здоров’я при відхиленні від нормальних умов праці | 5.11. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров’я | 5.12. Охорона праці в закладах охорони здоров’я | 5.13. Юридична відповідальність медичних працівників за порушення законодавства про охорону праці | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 6. Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я | 6.1. Кримінальне право: поняття, предмет і завдання | 6.2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України | 6.3. Злочини: поняття, ознаки, класифікація | 6.4. Покарання. Система та види покарань | 6.5. Злочини в системі охорони здоров’я | 6.6. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування | 6.7. Кримінально-правові наслідки евтаназії | 6.8. Злочини проти життя і здоров’я особи | 6.9. Злочини проти здоров’я населення: поняття та види | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 7. Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення | 7.1. Сімейне право: поняття, предмет, система та принципи | 7.2. Загальна характеристика Сімейного кодексу України | 7.3. Шлюб: поняття, порядок і умови укладення шлюбу | 7.4. Шлюбний договір: поняття та алгоритм складання шлюбного договору | 7.5. Права та обов’язки подружжя, батьків і дітей | 7.6. Право спільної сумісної власності на майно жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі | 7.7. Підстави й порядок припинення шлюбу | 7.8. Роль медичних працівників у правовому та медичному регулюванні сімейних відносин | 7.9. Медико-правові проблеми штучного запліднення | 7.10. Шляхи правового захисту сім’ї державою | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 8. Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення | 8.1. Право соціального забезпечення: поняття, предмет, метод і система | 8.2. Конституція України про соціальний захист і соціальне забезпечення громадян | 8.3. Види соціального забезпечення | 8.4. Порядок встановлення груп інвалідності | 8.5. Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування | 8.6. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення | 8.7. Види державних пенсій | 8.8. Допомоги: поняття і види | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 9. Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування | 9.1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання | 9.2. Бюджет і бюджетна система | 9.3. Система оподаткування в Україні | 9.4. Благодійні надходження: основні поняття та види | 9.5. Державна система медичної допомоги, її фінансування | 9.6. Фінансування системи охорони здоров’я | 9.7. Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 10. Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності | 10.1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання. Господарський кодекс України | 10.2. Підприємницька діяльність в Україні | 10.3. Види підприємницької діяльності | 10.4. Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності | 10.5. Припинення приватної медичної практики | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Тема 11. Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища | 11.1. Екологічне право: поняття, предмет та джерела | 11.2. Об’єкти екологічного права | 11.3. Правове забезпечення екологічної безпеки | 11.4. Екологічна експертиза | 11.5. Роль санітарно-епідеміологічного нагляду | 11.6. Юридична відповідальність у галузі екології | Завдання для самостійної роботи | Рекомендована література | Відповіді на завдання

Автори книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Братанюк Л.Є.

Характеристики книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 544
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 659 г
ISBN: 978-617-505-040-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити