Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

В наявності
240 грн
Автори: Музиченко Володимир Панасович, Луцевич Дмитро Дмитрович, Яворська Лідія Петрівна; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 496
ISBN: 978-617-505-630-1
ВСВ «Медицина»

Опис книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмів у житті організму. У другій частині розглядаються питання біофізичної та колоїдної хімії. Значну увагу приділено фізико-хімічним властивостям колоїдних розчинів, високомолекулярних сполук, біополі мерів. У третій частині описано основні теоретичні положення хімії біоорганічних сполук. У підручнику після кожного розділу наводяться контрольні запитання і завдання, тести. У кінці подано предметний покажчик.
Для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Зміст книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Передмова | ЧАСТИНА І. ХІМІЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ | РОЗДІЛ 1. Загальні відомості про біоелементи | 1.1. Хімічні елементи та їх класифікація | 1.2. Класифікація біоелементів та їх вміст в організмі | 1.3. Положення біоелементів у періодичній системі та будова їхніх атомів | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 2. Учення про розчини | 2.1. Значення води і водних розчинів у біології та медицині | 2.2. Загальні відомості про розчини, їх склад і типи | 2.3. Теорії розчинів. Теплові явища при розчиненні | 2.4. Способи вираження кількісного складу розчинів | 2.5. Розчинність речовин та її залежність від різних чинників | 2.6. Колігативні властивості розбавлених розчинів | Кріометрія та ебуліометрія | 2.7. Дифузія і осмос. Осмотичний тиск розчинів. Осмометрія | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 3. Рівновага в розчинах електролітів | 3.1. Розчини електролітів та їх значення | 3.2. Електролітична дисоціація електролітів | 3.3. Йонний добуток води. Поняття про рН середовища | 3.4. Теорії кислот і основ | 3.5. Гідроліз солей та деяких інших речовин | 3.6. Буферні розчини | 3.7. Рівновага в гетерогенних системах | 3.8. Водно-електролітний баланс | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 4. Комплексні (координаційні) сполуки | 4.1. Склад комплексних сполук. Координаційна теорія Вернера | 4.2. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках | 4.3. Просторова будова комплексних сполук | 4.4. Ізомерія комплексних сполук | 4.5. Отримання, класифікація і номенклатура КС | 4.6. Біологічно важливі типи координаційних сполук | 4.7. Властивості комплексних сполук | 4.8. Металолігандний гомеостаз | 4.9. Застосування комплексних сполук у медицині | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 5. Окисно-відновні реакції | 5.1. Окисно-відновні реакції та їх значення | 5.2. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій | 5.3. Кількісні характеристики і напрямленість окисно-відновних реакцій | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 6. Хімічні властивості біоелементів та їх роль у життєдіяльності організму | 6.1. s-Елементи (Na, K, Mg, Ca) | Контрольні запитання і завдання | 6.2. Біогенні d-елементи (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Cr, Mo) | 6.3. Потреба організму людини в біоелементах. Поняття про мікроелементози | 6.4. Застосування сполук d-елементів у медицині | Контрольні запитання і завдання | 6.5. р-Елементи [(С, H, O, N, P, S) Cl, I, Br, F, Se, Al, B, Si, Sn, Pb, As] | Контрольні запитання і завдання | ЧАСТИНА ІІ. БІОФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ | РОЗДІЛ 7. Оcнови хімічної термодинаміки і біоенергетики | 7.1. Хімічна термодинаміка – теоретична основа вивчення метаболізму в біосистемах | 7.2. Основні поняття термодинаміки. Термодинамічні функції | 7.3. Перший закон термодинаміки. Термохімія | 7.4. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія. Вільна енергія Гіббса | 7.5. Основи біоенергетики | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 8. Хімічна кінетика і каталіз. Біокаталіз | 8.1. Предмет і значення хімічної кінетики | 8.2. Швидкість хімічних реакцій | 8.3. Складні реакції та їх класифікація | 8.4. Механізм хімічних реакцій | 8.5. Каталіз і каталізатори | 8.6. Роль каталізу в життєдіяльності організму. Ферменти як біокаталізатори | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 9. Електрична провідність електролітів. Кондуктометрія | 9.1. Поняття про електричну провідність. Типи провідників електричного струму | 9.2. Вимірювання опору провідників струму другого роду | 9.3. Види електричної провідності | 9.4. Практичне застосування кондуктометрії | 9.5. Застосування кондуктометрії у медицині | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 10. Електродні процеси і потенціометричні методи дослідження у медицині | 10.1. Електродні потенціали. Рівняння Нернста | 10.2. Електрохімічні елементи і електрорушійні сили | 10.3. Класифікація електродів | 10.4. Мембранний потенціал, його біологічна роль. Біопотенціали | 10.5. Потенціометрія | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 11. Поверхневі явища. Адсорбція на межі поділу фаз. Хроматографія | 11.1. Поверхневі явища, їх роль і класифікація | 11.2. Поверхнева енергія і поверхневий натяг | 11.3. Поверхнево-активні речовини і адсорбція на рухомій межі поділу фаз | 11.4. Біологічна роль поверхневих явищ. Будова біологічних мембран | 11.5. Адсорбція на межі поділу тверде тіло–газ | 11.6. Адсорбція на межі поділу тверде тіло–розчин | 11.7. Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії | 11.8. Хроматографія та її застосування в біології і медицині | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 12. Одержання, очищення та властивості колоїдно-дисперсних систем | 12.1. Загальна характеристика і значення дисперсних систем | 12.2. Класифікація і загальні властивості дисперсних систем | 12.3. Методи отримання колоїдно-дисперсних систем. Будова колоїдних частинок | 12.4. Методи очищення колоїдних розчинів | 12.5. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдно-дисперсних систем | 12.6. Оптичні властивості дисперсних систем | 12.7. Електричні властивості колоїдно-дисперсних систем | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 13. Стійкість і коагуляція колоїдних розчинів. Колоїдний захист. Мікрогетерогенні дисперсні системи | 13.1. Стійкість дисперсних систем | 13.2. Коагуляція гідрофобних золів | 13.3. Стабілізація золів. Колоїдний захист | 13.4. Мікрогетерогенні системи. Колоїдні поверхнево-активні речовини | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 14. Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білків | 14.1. Значення високомолекулярних сполук у медицині та фармації | 14.2. Класифікація високомолекулярних сполук | 14.3. Методи одержання високомолекулярних сполук. Біополімери | 14.4. Властивості високомолекулярних сполук | 14.5. Розчини високомолекулярних сполук, їх отримання і загальні властивості | 14.6. Процес розчинення високомолекулярних сполук | Набрякання полімерів | 14.7. В’язкість розчинів полімерів | 14.8. Осмотичний тиск розчинів високомолекулярних сполук | 14.9. Мембранна рівновага Доннана | 14.10. Порушення стійкості розчинів високомолекулярних сполук | 14.11. Драглі | Контрольні запитання і завдання | ЧАСТИНА ІІІ. ХІМІЯ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК | РОЗДІЛ 15. Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова та реакційна здатність біоорганічних сполук | 15.1. Предмет і значення біоорганічної хімії | 15.2. Класифікація і номенклатура біоорганічних сполук | 15.3. Ізомерія органічних сполук | 15.4. Електронні уявлення в біоорганічній хімії | 15.5. Класифікація хімічних реакцій і реагентів | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 16. Реакційна здатність вуглеводнів (карбогідрогенів) та їх похідних | 16.1. Будова і реакційна здатність алканів | 16.2. Будова, номенклатура, ізомерія та реакційна здатність алкенів | 16.3. Алкадієни | 16.4. Будова і реакційна здатність циклоалканів | 16.5. Будова і реакційна здатність аренів (ароматичних вуглеводнів) | 16.6. Будова і реакційна здатність галогенопохідних вуглеводнів | 16.7. Будова і реакційна здатність гідроксипохідних вуглеводнів | 16.8. Будова, класифікація, номенклатура і реакційна здатність амінів | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 17. Біологічно важливі карбонільні сполуки (альдегіди і кетони) | 17.1. Будова і номенклатура | 17.2. Хімічні властивості | 17.3. Медико-біологічне значення | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 18. Біологічно важливі карбонові кислоти | 18.1. Монокарбонові кислоти аліфатичного і ароматичного рядів | 18.2. Похідні карбонатної кислоти | 18.3. Дикарбонові кислоти аліфатичного і ароматичного рядів | 18.4. Ліпіди | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 19. Біологічно важливі гетерофункціональні сполуки | 19.1. Аміноспирти | 19.2. Амінофеноли | 19.3. Аліфатичні та ароматичні гідроксикислоти | 19.4. Оксокислоти | 19.5. Амінокислоти | 19.6. Похідні пара-амінобензойної та сульфанілової кислот | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 20. Протеїногенні амінокислоти, пептиди та білки | 20.1. Протеїногенні амінокислоти та їх властивості | 20.2. Пептиди і білки | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 21. Вуглеводи (цукри) | 21.1. Моносахариди | 21.2. Дисахариди | 21.3. Вищі полісахариди | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 22. Гетероциклічні сполуки | 22.1. П’ятичленні гетероциклічні сполуки | 22.2. Шестичленні гетероциклічні сполуки | 22.3. Конденсовані гетероциклічні сполуки | Контрольні запитання і завдання | РОЗДІЛ 23. Нуклеїнові кислоти | 23.1. Нуклеозиди | 23.2. Нуклеотиди | 23.3. Структура нуклеїнових кислот | Контрольні запитання і завдання | Відповіді на тести | Частина І | Частина ІІ | Частина ІІІ | Список використаної літератури | Предметний покажчик

Автори книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П.

Характеристики книги Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 496
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 788 г
ISBN: 978-617-505-630-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Медична хімія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, відгуки, характеристики, зміст, автори, опис, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кременчук, Тернопіль, Дніпропетровськ, Рівне, Полтава, Вінниця, Суми, Хмельницький, Житомир, Чернігів, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Львів, Миколаїв, Луганськ, Ужгород, Черкаси, Харків, Кіровоград, Запоріжжя, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.